Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek OktoberSociaal Bestek is hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. 

Sociaal Bestek informeert en daagt uit.
Neem een voordelig introductie-abonnement »

Deze maand in Sociaal Bestek

-augustus/september 2015 -

Opleiden in krappe tijden: vijf strategische keuzes

door: Saskia Andriessen, Ellen Harsma, Riemer Kemper Na detachering of proefplaatsing vanuit de sociale werkvoorziening komen opleiding en ontwikkeling gemakkelijk in het gedrang: budgetten zijn beperkt, de sw-professional staat op afstand en vaak ontbreken duidelijke afspraken met werkgevers. Onderzoek levert vijf strategische keuzes op en een praktische handreiking.

Studeren & Werken Op Maat biedt begeleiding aan hoogopgeleide Wajongers

door: Margot Wehrmeijer Veel jongeren hebben momenteel moeite een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Dit geldt des te meer voor degenen met een arbeidshandicap. Stichting Studeren & Werken Op Maat helpt hen bij het vinden van een baan, traineeship of stage. Young professional Margot Wehrmeijer in gesprek met oprichter Bart de Bart.

Arbeidsdeelname in regio’s met bevolkingskrimp

door: Boukje Janssen en John Michiels In Nederland is de bevolking van 15 tot 75 jaar in het afgelopen decennium met ongeveer een half miljoen personen toegenomen. Deze toename blijkt ongelijk over Nederland verdeeld. De grote steden van de Randstad groeien, aan de randen van ons land liggen de gebieden die krimpen. Hoe zit het met de verschillen in werkloosheidspercentages in de onderscheiden regio’s?

Gebruik de mogelijkheden van Sociale Netwerk Versterking

door: Hans Blom, Irene Thuis en Desie Repping Bij veel sociale wijkteams is het druk. Omdat burgers zich er met al hun vragen melden, en omdat de wijkteams zelf hun draai nog moeten vinden. Dat kost veel tijd. Tijd die eigenlijk hard nodig is om al die burgers goed te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld met de aanpak ‘Sociale Netwerk Versterking’, die onder andere in Tilburg succesvol is.

Samenwerkingshistorie aan de basis van succesvolle sociale ondernemingen

door: Yvet Bommeljé Ondernemend Eindhoven staat bekend om de intensieve samenwerking. Met Brainport kregen ze internationale bekendheid en ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen zit er ingebakken. Daar voegt zich nu het sociaal ondernemen bij. De gemeente heeft inclusief arbeidsmarktbeleid tot speerpunt gemaakt, in Collectief040 bundelen bedrijven hun krachten en Brainport Assembly laatzien hoe een sociaal bedrijf werkt.

Leeromgeving voor kostenbewustzijn en effectiviteit

door: Wim Slingerland, Attila Németh, Ben Venneman en Paul Roessen De maatschappij vraagt van het sociaal domein om transparantie, doelmatigheid en kostenbeheersing, naast het blijven inrichten van een kwalitatief goede samenleving. Een samenleving die aan alle burgers maximaal haalbare kansen biedt. Veel kennis over effecten van beleid, structuren en handelen ontbreekt echter. Een leeromgeving biedt hiervoor de oplossing.

Organiseren vanuit de bedoeling in Haarlemmermeer

door: Christiaan Gort en Arjen van der Meulen Gemeenten zijn inmiddels een half jaar op weg met de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. In dit artikel beschrijven we hoe de gemeente Haarlemmermeer eigentijds en integraal aan de transformatie werkt, ook al is veranderen in de praktijk complex en taai.

Precarisering geeft strijd tegen armoede nieuw perspectief

door: Raf Janssen Recairheid, precarisering, precariteit, precariaat… Het zijn vreemde woorden die je in het dagelijks spraakgebruik weinig of niet hoort. Ze liggen ook niet gemakkelijk in de mond. Toch zijn het begrippendie een rake typering geven van de huidige samenleving. Ze duiden op de groei van onzekerheden op alle levensterreinen. De confrontatie daarmee voedt het verlangen naar een alternatief.

Kunnen jongeren studeren? Dan geen recht op bijstand

door: Ingeborg Lunenburg In de Wet Werk en Bijstand gold het uitgangspunt dat personen jonger dan 27 jaar in principe niet in debijstand thuis horen; zij studeren of werken. Sinds 1 juli 2012 geldt voor hen een uitsluitingsgrond voor hetrecht op bijstand. Dat is in de Participatiewet niet gewijzigd. Wat betekent dat voor uitvoerders?

Buurthuizen zijn belangrijke schakel voor gemeentelijke doelen in sociaal domein

door: Yvet Bommeljé en Tea Keijl  Buurthuizen zijn uitermate geschikt om belangrijke doelstellingen uit de Wmo te realiseren, zoals het bevorderen van participatie van mensen met een beperking, sociale samenhang en leefbaarheid. Dat betoogt maatschappelijk adviseur Margreeth Broens. ‘In buurthuizen kunnen mensen binnen de kaders van algemene voorzieningen ondersteuning krijgen die aansluit bij hun persoonlijke welzijnsbehoefte.’

Meer aandacht gemeenten nodig voor verdringing door bijstandsgerechtigden

door: Dennis Lanjouw en Bernhard Bakker Tauritz Re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Gemeenten zouden in hun beleiden werkinstructies meer aandacht moeten besteden aan het risico opverdringing. Dat concludeert de Inspectie SZW in het rapport ‘Gemeentelijke aandacht voor verdringing bijstandsgerechtigden’.

Eigen kracht: van ideologie naar praktijk

door: Susan van Klaveren, Nora Kornalijnslijper en Naomi Meys ‘Eigen kracht’ lijkt voor gemeenten dé oplossing om de zelfredzaamheid en participatie van burgers te bevorderen en tegelijkertijd te bezuinigingen. Maar wat is ‘eigen kracht’ eigenlijk en hoe werkt het in de praktijk?

Sociaal geïsoleerde ouderen ervaren baat van hulp

door: Martijn Bool Sociaal isolement van ouderen is moeilijk te doorbreken. Een deel van deze ouderen leeft al jaren afgezonderd. Interventies om het netwerk dan nog uit te breiden werken zelden. De inzet van professionele hulpverleners is van groot belang. Zij voorkomen dat de situatie verergert.

De Drentse Zaak, geen gewone zaak

door: Arjan Schonewille Vier jaar geleden stapten Werkplein Baanzicht en een aantal ondernemers in de coöperatie De Drentse Zaak. Een publiek-private samenwerking die de slagingskans van startende ondernemers inNoord-Drenthe moet vergroten en bestaande ondernemers helpt het hoofd boven water te houden. Dit artikel gaat in op het waarom, het hoe en het resultaat.

De verwarde persoon symptoom van een systeem in verwarring

door: Yvet Bommeljé Hype of niet, door alle aandacht voor de ‘verwarde persoon’ wordt nu met spoed aan een sluitende crisisketen gewerkt. Maar reparatie is juist ook nodig in het zorgnetwerk dat crises moet voorkomen. Structuurwijzigingen, bezuinigingen en gebrekkige ambulantisering hebben daarin gaten geslagen. De betrokken partijen roepen minister en gemeenten op actie te ondernemen.

Denktank vier grote steden bundelt fundamentele vraagstukken

door: Klaas Folkerts De discussie over het basisinkomen laaide de afgelopen tijd in het hele land op. Mogelijk vormde het een opmaat naar een discussie over de toekomst van de sociale zekerheid. Want er zijn meer varianten te bedenken dan alleen het basisinkomen. Een denktank van de vier grote steden bedacht er een aantal en bracht ze samen onder de titel ‘Kiezen voor nieuwe zekerheden’.

Langer in gezondheid doorwerken

door: Mark Geers Op 11 juni 2015 heeft minister Asscher van SZW mede namens de minister van VWS een tweetal rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en een rapport van onderzoeksbureau Panteia/VHP Human Performance. Beide rapporten raken het thema ‘duurzame inzetbaarheid’.

De toekomst van de onderkant van de arbeidsmarkt

door: Marloes de Graaf-Zijl en Edith Josten Laagopgeleiden hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden. Geregeld steken zorgen de kop op dat hun situatie verder achteruit zal gaan. Een studie van CPB en SCP laat zien wat er de afgelopen jaren veranderde en geeft scenario’s voor 2025.

Schuldenproblematiek onder uitkeringsgerechtigden

door: Maurice Guiaux en Hester Houwing UWV heeft onderzoek gedaan naar uitkeringsgerechtigden en schulden. Hoeveel uitkeringsgerechtigden hebben schulden, wie zijn het en wat is de invloed van deze schulden op de arbeidsparticipatie?