Agenda

Emvi methodieken en jurisprudentie

Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn
228 Bestuurszaken, Handhaving, Dienstverlening, ICT, Ruimte & Milieu, Sociaal, Loopbaan

Details evenement

02 juni 2015
13:00 uur
Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn
VdLC publishers/consultants BV
vdlc@bart.nl
06-19175338
295
Door de Aanbestedingswet 2012 is er een enorme toename van het aantal EMVI-aanbestedingen. We zien in de praktijk vier methoden; de relatieve, de exacte, gunnen op waarde en best value procurement.

We leggen uit hoe iedere methode werkt en kijken daarna naar rechtszaken die gevoerd zijn over EMVI-aanbestedingen.

Een zeer leerzame en praktische middag, niet alleen voor beginners maar ook voor ervaren inschrijvers en aanbesteders erg boeiend.

Speciale aandacht voor strategisch en manipulatief inschrijven.

De volgende rechtszaken zaken komen in ieder geval aan de orde:

Motivering kiezen voor laagste prijs i.p.v. EMVI.
De Aanbestedingswet en de Gids P zijn er duidelijk over. EMVI is verplicht en als een aanbestedende dienst toch op laagste prijs wil aanbesteden dan moet dat gemotiveerd worden. Wat vindt de rechter van die verplichting?


EJEA 13-119

Rechtbank Noord-Holland

“De Gemeente voert aan dat in dit geval bewust is gekozen voor toepassing van het gunningscriterium laagste prijs, omdat het hier gaat om een opdracht van beperkte omvang waarbij niet snel voordelen zijn te behalen door toepassing van het EMVI-criterium.”


Weging van de gunningscriteria
In de Aanbestedingswet staat niet omschreven welke percentages gehanteerd moeten worden voor een EMVI-aanbesteding. In de jurisprudentie blijkt dat rechters hier wel een mening over hebben.


EJEA 13-138
ECLI:NL:RBZWB:2013:7760
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
“Echter, nu de Gemeente dit voor 25% laat meewegen in plaats van bijvoorbeeld 5 of 10%, wordt de totaalscore in te grote mate bepaald door een niet concreter afgebakende beoordelingsvrijheid van de Gemeente. Dit is in strijd met de beginselen van het aanbestedingsrecht.”

EJEA 14-012
Rechtbank Gelderland
“De slotsom is dat de gemeente in strijd met artikel 2.114 Aanbestedingswet 2012 heeft gehandeld door het criterium van de laagste prijs in plaats van het criterium EMVI te hanteren. Dat betekent dat de opdracht onrechtmatig is aanbesteed en dat het op deze aanbesteding gebaseerde gunningsvoornemen van de gemeente (jegens BAM) onrechtmatig is.”


Het beoordelen van plannen van aanpak, communicatieplannen e.d.
Pas bij de uitvoering kan vastgesteld worden of een bedrijf zich exact houdt aan wat er opgeschreven is bij de aanbestedingsprocedure. De keuze voor het bedrijf moet echter gemaakt worden op basis van wat het bedrijf op papier heeft gezet. Hier ontstaan nog wel eens problemen over.


EJEA 14-025
Rechtbank Rotterdam
“Als behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver had [eiseres] bovendien moeten begrijpen dat een uitgebreid beschreven risicodossier beter zou worden beoordeeld dat een summier beschreven risicodossier.”

EJEA 14-039
Rechtbank Rotterdam
“De gemeente heeft verder nog aangevoerd dat de winnaar op dit punt uitgebreider is geweest.”

EJEA 14-050
Rechtbank Noord-Holland
“Bij nadere controle blijkt, dat uw inschrijving niet aan al onze eisen voldoet en dat we uw inschrijving daarom ongeldig moeten verklaren. Het gaat hierbij om het feit dat u een gebouw heeft aangeboden dat op de eerste verdieping groter is dat op basis van de aanbestedingsstukken is toegestaan en dat beschikt over multifunctionele ruimtes, hetgeen op basis van de aanbestedingsstukken evenmin is toegestaan.”EJEA 14-055
Rechtbank Noord-Nederland
“Uit het oogpunt van onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal die herbeoordeling niet mogen plaatsvinden door dezelfde commissie die in eerste instantie de inschrijvingen heeft beoordeeld, zodat er een nieuwe beoordelingscommissie zal moeten worden samengesteld. Het is aan Wetterskip als aanbestedende dienst om een zodanige commissie samen te stellen. De vordering van Kuipers voor zover die in dit verband strekt tot het opleggen van een gebod aan Wetterskip om een nieuw beoordelingsteam te formeren dat onafhankelijk is van Wetterskip, is daarom niet toewijsbaar.”

EJEA14-075
Rechtbank Den Haag
“Voorop staat dat de aanbestedende dienst in beginsel een ruime beoordelingsvrijheid toekomt bij het beoordelen van de inschrijvingen en dat daarom in beginsel slechts sprake kan zijn van een marginale toetsing. Voor ingrijpen van de voorzieningenrechter is slechts ruimte als de aanbestedende dienst in redelijkheid niet tot het betreffende oordeel heeft kunnen komen. Daarvan is in het onderhavige geval echter geen sprake. Anders dan Manpower stelt, zijn de twee aangehaalde motiveringen niet dusdanig gelijk dat sprake is van één standaardtekst. De motiveringen hebben overeenkomende passages, maar kennen evenzeer verschillen.”


Rekenmodellen
Naast jurist en inkoper moet je tegenwoordig ook een halve wiskundige zijn om iets van EMVI aanbestedingen te begrijpen. Soms verandert de uitslag van een aanbesteding zeer drastisch door anders afronden


EJEA 14-051
Rechtbank Oost-Brabant
“Hierboven is reeds overwogen dat vast staat dat als de door Xerox ingevulde prijzen worden afgerond op twee decimalen, zij op de bandbreedte liggen. Xerox had derhalve nul punten dienen te krijgen. Gelet op de onbetwiste berekening van Canon dat de totaalscore van Xerox in dat geval niet 533,24 maar 489,50 is en daarmee lager is dan haar eigen totaalscore van 497,65, is voldoende aannemelijk dat Canon in plaats van Xerox als winnaar had moeten worden aangemerkt.”

EJEA 14-057
Rechtbank Gelderland
“Kortom er kan eigenlijk weinig misverstand over bestaan dat de beschreven systematiek inhoudt dat per sub-beoordelingscriterium punten kunnen worden gescoord op een schaal van 1 tot 10 en dat de hoogte van de score op dat sub-beoordelingscriterium bepaalt welk bedrag aan fictieve korting op de prijs dat oplevert, te weten bij minder dan 6 geen korting en bij 6 of meer een oplopende korting. Minder dan een 6 op een sub-beoordelingscriterium telt dus niet mee in de totaalscore, wat hetzelfde is als de eindscore. De goed geïnformeerde en goed oplettende inschrijver moet dat uit de bewoordingen waarin de tekst is gesteld, gelezen in de context, ook zo begrijpen.”EJEA 14-067
Rechtbank Den Haag
“Vaststaat dat toepassing van de methode van gemiddelde prijzen kon leiden en heeft geleid tot een situatie waarin, bij een (min of meer) gelijke score op de overige voorwaarden, een aanbieding met een hogere prijs hoger kon scoren dan een goedkopere aanbieding.”

EJEA 14-074
Rechtbank Den Haag
“De terzijdelegging van een inschrijving betekent immers niet anders dan dat die inschrijving wordt uitgesloten van deelname. Een vergelijking van een ongeldige inschrijving met de andere inschrijvingen valt daarmee niet te rijmen.”


Duidelijkheid vooraf over beoordeling gunningscriteria
Wat moet er van te voren al gezegd worden over de beoordeling?


EJEA 14-027
Rechtbank Den Haag
“Mede gelet hierop mag van de aanbestedende dienst dan ook niet worden verwacht dat deze aangeeft wat nodig is om een maximale score voor wat betreft het criterium 'kwaliteit' te behalen.”

EJEA 14-040
Rechtbank Overijssel
“Voorts heeft de gemeente onvoldoende weersproken dat zij ‘zachte’ criteria zoals ‘beleving en passie’ heeft gehanteerd die zij niet in de absolute criteria in het bestek heeft opgenomen.”

EJEA 14-054
Rechtbank Noord-Nederland
“De voorzieningenrechter stelt voorop dat van een aanbestedende dienst niet kan worden verlangd dat zij exact omschrijft hoe zij wenst dat de inschrijver een bepaald kwaliteitscriterium invult om een maximale score te kunnen behalen. Daarmee zou immers elke concurrentie en inventiviteit uit de markt worden gehaald en het onderscheidend vermogen van de inschrijvers verminderd worden. Een gunningssystematiek (mede) op basis van kwaliteit zal daarom aan een inschrijver ruimte moeten laten om de gestelde vragen naar eigen inzicht te beantwoorden.”


Is de inschrijving realistisch?
Bij EMVI-aanbestedingen is het erg belangrijk of wat een een bdrijf in bijvoorbeeld een plan van aanpak beweert, ook echt waargemaakt kan worden. Hoe ver reikt de onderzoeksplicht van aanbestedende diensten bij een (abnormaal?) lage inschrijving of een onwaarschijn lijke planning? Is het waar wat een bedrijf beweert?


EJEA 14-030
Rechtbank Oost-Brabant
“Anders dan Darthuizer voorstaat, behoeft het onderzoek van de gemeente naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet zo ver te gaan, dat zij de kwekerij had dienen te bezoeken.

EJEA 14-069
Rechtbank Den Haag
“Van Ordina mocht op grond van de gegeven informatie worden verwacht dat zij juist op dit punt een probleem zou verwachten en in haar inschrijving zou aangeven hoe dat probleem in de specifieke situatie van de IND kan worden opgelost. Dat heeft zij nagelaten. Het stond de IND dan ook vrij de voorgestelde transportstraat niet realistisch te achten.”
“Het is aan Ordina om in haar inschrijving te onderbouwen dat haar voorstellen reëel zijn. Dat zij dat heeft nagelaten, mag in haar nadeel worden uitgelegd.”


Motiveringsplicht
Omdat er steeds meer EMVI-aanbestedingen komen is er ook steeds vaker sprake van onenigheid over de beoordeling van bijvoorbeeld een plan van aanpak. Welke informatie moet een aanbestedende dienst in ieder geval aan de inschrijver verstrekken?


EJEA 13-107
Rechtbank Amsterdam
“Door het beoordelingsteam, althans de Gemeente, is onvoldoende, dan wel in het geheel niet, toegelicht waarom er bepaalde scores zijn gegeven. Voor de meeste scores ontbreekt de motivering geheel. Door op deze wijze (niet) te motiveren heeft de Gemeente in strijd gehandeld met het transparantie- en gelijkheidbeginsel.”

EJEA 13-161
Rechtbank Oost-Brabant
“Daar komt bij dat de aanbestedende dienst in beginsel geen informatie openbaar mag maken die de rechtmatige commerciële belangen van een inschrijver zou kunnen schaden. Dat geldt zonder meer voor het plan van aanpak van [tussenkomende partij]. In dat plan heeft [tussenkomende partij] ongetwijfeld proberen uit te leggen aan de gemeente hoe zij denkt de punten M1 tot en met M7 aan te pakken.”


Aanvang 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Einde 17.00 uur
Plaats Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn
Prijs € 295,- (excl BTW, incl uitgebreide cursusmap en een ‘inlooplunch’)