Spoedige aanpassingen WOZ-beleid gemeenten

0

Gemeenten dienen hun beleid al per juli 2015 aan te passen rondom de voorgenomen aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) per oktober 2015. Dit blijkt uit een circulaire van BZK zoals gezonden aan de colleges van B&W. Door de nieuwe puntentoekenning in de WOZ waarde veranderen er een aantal belangrijke zaken voor gemeenten, verhuurders, huurdersverenigingen en bewonerscommissies.

Van verhuurders wordt verwacht dat zij de wijzigingen onderdeel maken van het overleg met bewonerscommissies en huurdersverenigingen. Alhoewel de wijziging in WWS geen invloed heeft op de WOZ-taxatiemethodiek voor gemeenten is het voor hen van belang dat de puntentoekenning op een specifieke manier wordt bepaald.

WOZ beschikking ook weer naar huurders

De wijziging van het WWS leidt ertoe dat huurders weer een inhoudelijk en eigen belang bij de WOZ waarde kunnen hebben. De Waarderingskamer heeft dan ook aangegeven dat gemeenten bij het verzenden van WOZ-beschikkingen in de eerste 8 weken van het kalenderjaar ook een beschikking zullen moeten toezenden aan de huurders. Gemeenten dienen vanaf juli 2015 al rekening te houden met een reëel belang bij de huurder.

Beschikkingen al vanaf juli 2015

Huurders zullen immers in juli al een verzoek tot verlaging van de huur per 1 oktober 2015 moeten doen. Huurders kunnen zich derhalve al in juli 2015 tot de gemeente wenden voor een WOZ beschikking waarbij hij aangeeft een belang te hebben in verband met een mogelijke huurverlaging.

Bezwaarprocedures gemeenten wijzigen

Ook kan de wijziging effect hebben op het afhandelen van bezwaren tegen de WOZ. Wanneer twee belanghebbenden bij dezelfde onroerende zaak afzonderlijk bezwaar en beroep indienen en daarbij tegenstrijdige overwegingen aandragen, zal de gemeente bij het beoordelen van de juistheid van de WOZ-taxatie standpunten van beide zijden moeten meewegen. Indien een bezwaar leidt tot een verhoging of verlaging van de bij de beschikking vastgestelde WOZ-waarde zullen belanghebbenden die eerder een beschikking hebben ontvangen en afnemers daarvan op de hoogte worden gebracht. (bijvoorbeeld wanneer een vermeerdering van de WOZ-waarde heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een bezwaar van de verhuurder).

Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid

De wijziging van het WWS kan de huurruimte van een verhuurder verruimen. Een gemeente kan wensen dat verhuurders daarvan slechts beperkt gebruik maken, bijvoorbeeld om bepaalde doelgroepen te huisvesten in bepaalde delen van de stad. Gemeenten kunnen hieraan aandacht besteden in de afspraken die zij maken met de verhuurders die in hun gemeente werkzaam zijn. De per 1 juli 2015 gewijzigde Woningwet geeft gemeenten meer mogelijkheden om dit op te nemen in prestatieafspraken met toegelaten instellingen.

Tenslotte kan de wijziging van het WWS voor gemeenten van belang zijn waar afspraken of gemeentelijke regelingen zoals een lokale huisvestingsverordening verwijzen naar het WWS. Gemeenten zullen voor zichzelf moeten afwegen of de wijziging van het WWS moet leiden tot wijziging van dergelijke afspraken of gemeentelijke regelingen.

Meer informatie via Woningwet2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.