Millingen, Ubbergen en Groesbeek willen fusie

0

De colleges van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek hebben een herindelingsontwerp goedgekeurd. Daarmee stellen zij de gemeenteraden voor om te streven naar een fusie van deze gemeenten per 1 januari 2015.

Doel is een economisch, bestuurlijk en landschappelijk sterke gemeente aan de oostflank van Nijmegen te gaan vormen. Eind augustus buigen de drie gemeenteraden zich over het ontwerp.

Motieven
De fusie is volgens de colleges nodig om de volgende redenen:
-De drie gemeenten vormen samen een krachtige en mooie landelijke gemeente. Met behoud van de eigen identiteit per kern ontstaat een herkenbare gemeenschappelijke basis voor een sterke gemeente die qua sociale en economische structuur, mentaliteit en ambitieniveau evenwichtig in elkaar zit.
-Samen kunnen sociale, economische, ruimtelijke, landschappelijke en economische kansen en mogelijkheden beter benut worden.
-Samenvoeging van drie losse organisaties in een stevige ambtelijke organisatie levert minder kwetsbaarheid op, een betere dienstverlening en minder kosten.
-Samen is er sprake van efficienter besturen en samen leggen de gemeenten meer gewicht in de schaal van bestaande en nieuw te vormen samenwerkingsverbanden in de regio Nijmegen en daarbuiten.
-Het afstoten van taken door het rijk met bijbehorende bezuinigingen zorgt ervoor dat elke gemeente afzonderlijk veel moeilijker die taken naar behoren kan uitvoeren voor haar inwoners. Samen kunnen we dat veel beter aan.

Als de drie gemeenteraden eind augustus akkoord gaan, start begin september een inspraakperiode van acht weken waarin de inwoners hun mening over de herindelingsplannen kunnen geven. De gemeenteraden besluiten vervolgens in december definitief of ze via de provincie Gelderland aan het rijk
vragen om hun drie gemeenten samen te voegen. Uiteindelijk moeten de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gaan.

Verdergaande ontwikkeling
Een fusie van de gemeenten gaat verder op een ontwikkeling die al jaren gaande is. Op steeds meer terreinen werken de gemeenten samen. Zo is er ambtelijk tussen Groesbeek en Millingen al sprake van een fusie. De gemeenten zijn volgens de colleges op lange termijn te klein om alleen verder te
bestaan. Dat geldt zeker voor Millingen aan de Rijn met haar 5900 inwoners, maar ook voor Ubbergen en Groesbeek met resp. 9.400 en 18.200 inwoners. 

Verschillen
Er zijn ook verschillen tussen de drie gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen en belastingen. Die zijn in kaart gebracht. De nieuwe gemeente krijgt een termijn van twee jaren om die verschillen weg te werken, de zogeheten harmonisatie. De nieuwe gemeente is, zo blijkt uit
onderzoek van de provincie, voldoende financieel krachtig om dit, zonder aantasting van het voorzieningenniveau, ook te kunnen.

Het herindelingsproces wordt gestuurd door een Stuurgroep, bestaande uit de burgemeesters en drie wethouders van de drie gemeenten, namens de colleges van B&W, met de gemeentesecretarissen en een projectleider als adviseur. De fractievoorzitters van de gemeenteraden vormen samen een
klankbordgroep.

Na besluitvorming in december gaat de stuurgroep aan de slag om de drie gemeenten in bestuurlijk, juridisch, administratief en organisatorisch opzicht tot een geheel te maken. Uiterlijk december 2014 moet dat klaar zijn.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden