Einde rechtspositie ambtenaren niet per 2015

6

Het wetsvoorstel om de rechtspositie van ambtenaren af te schaffen ligt al bijna een jaar in de Tweede Kamer. Komt het einde van de positie met een nota van de indieners verder in zicht?

De indieners denken van wel. Met de recentelijk gepubliceerde nota geven zij dan ook antwoorden op alle vragen over deze grote wetswijziging. Het zijn Kamerleden Eddy van Hijum en Fatma Koser Kaya die het voorstel doen om te stoppen met het speciale arbeidsrecht voor ambtenaren. Waarom? “Het wetsvoorstel beoogt weliswaar het proces van normalisatie, dat rond 1980 is gestart, tot een einde te brengen”, staat in de nota.

Cao

Als de wet een feit is, valt ook de ambtenarij onder privaatrechtelijke regels voor werknemers die buiten de publieke sector werken. Met de recentelijk gepubliceerde nota voegen de Kamerleden meer uitleg toe aan de volgens hen grote wenselijkheid te stoppen met de ambtenarenstatus. Let wel: “Over de arbeidsvoorwaarden zelf, voor zover die overeengekomen kunnen worden in een collectieve arbeidsovereenkomst, gaat het wetsvoorstel niet.”

De indieners laten weten dat de eerder genoemde ingangsdatum van de normalisering, per 1 januari 2015, waarschijnlijk niet zal worden gehaald. Daarvoor zitten er nog te veel juridische haken en ogen aan de wijzigingen die nodig zijn. Maar wat zal er veranderen? 

Arbeidsrecht

Circa 600.000 ambtenaren vallen dan onder het reguliere arbeidsrecht waar voor hen momenteel nog publiekrechterlijke regels van kracht zijn. De arbeidswet blijft echter deels van toepassing. Afwijkende regels over de vrijheid van meningsuiting, de integriteitscode en het afleggen van de eed of belofte blijven gelden. Voor de huidige ambtenaren blijven individuele afspraken bestaan.

Advocaat Koen Vermeulen wijst op hiaten in het wetsvoorstel. “Het voorstel gaat er vanuit dat veel van de algemene rechten en plichten uit die worden geregeld in een cao, vergelijkbaar met overeenkomsten zoals die nu al voor gewone werknemers gelden. Maar als een dergelijke cao straks niet op tijd klaar is, zijn de ambtenaren dan rechteloos?”

“En als die overeenkomst wel klaar is”, vervolgt Vermeulen. “Dan is de ambtenaar daar niet meteen aan gebonden. Dat ben je namelijk alleen als je lid bent van een vakbond of als je expliciet akkoord gaat met toepassing van een cao op de arbeidsovereenkomst.” Dat is nog niet goed geregeld, stelt de kenner van het arbeidsrecht. Volgens Vermeulen zal het voorstel worden aangenomen, ondanks losse eindjes.

Bashing

Wat is het voordeel van de wijzigingen eigenlijk voor de ambtenaren zelf? Het verschil tussen hen en ‘gewone’ werknemers verdwijnt grotendeels. Dit zou een einde moeten maken aan het zogeheten “bureaucrat-bashing”, het zwart maken van de ambtenarij, vooral door het idee dat zij moeilijk te ontslaan zijn.

En toch. “Ontslag zal bijvoorbeeld niet veel makkelijker worden voor de rijksoverheid, gemeenten en provincies”, stelt de advocaat. “Want straks moeten de overheidswerkgevers eerst aan het UWV of aan de kantonrechter toestemming voor ontslag vragen. De overheid zal ook vergoedingen volgens de kantonrechtersformule en wegens onredelijk ontslag moeten betalen. Daar naast is de vraag wat er gaat gebeuren met de nu nog behoorlijk gunstige wachtgeldregelingen, vooral bij de rijksoverheid.”

Alles over de rechtspositie voor ambtenaren >>

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

6 reacties

 1. Kees Kleinhout op

  ?Waarom? Het wetsvoorstel beoogt weliswaar het proces van normalisatie, dat rond 1980 is gestart, tot een einde te brengen?,

  Over normalisatie gesproken. Surf eens langs de vergoedings/schadeloosheidsregelingen voor Kamerleden.
  Leest u bijvoorbeeld even wat de ?verslechterde? nieuwe regeling voor Kamerleden Eddy van Hijum en Fatma Koser Kaya en hun collegae normaal geacht wordt, maar in iedere discussie vermeden en in iedere e-mail daarover onbeantwoord blijft:

  ?Wachtgeldregeling
  Tweede Kamerleden hebben recht op wachtgeld nadat hun Kamerlidmaatschap ten einde is gekomen. Dat staat in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Deze wet regelt pensioenen en uitkeringen bij het verlaten van de Tweede Kamer.
  De wachtgelduitkering bedraagt 80% van de schadeloosstelling in het eerste jaar.
  Vanaf het tweede jaar is het 70%.
  De duur van de wachtgelduitkering is gelijk aan de duur van de vervulling van de politieke functie, met een minimum van 2 jaar en een maximum van 4 jaar.
  Bij een functievervulling van minder dan 3 maanden bedraagt de uitkeringsduur 6 maanden.?
  Wijzigingen
  In 2010 is de Appa gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  ? De introductie van een sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers jonger dan 65 jaar.
  ? de leeftijd voor de verlengde uitkering (het ontvangen van wachtgeldtot het AOW-recht)bij een diensttijd van 10 jaar wordt verhoogd van 50 naar 55 jaar.
  Dit alles ook indien zelf gekozen is voor einde kamerlidmaatschap!
  Ik zou zeggen, Eddy van Hijum en Fatma Koser, kent u het gezegde over een splinter en een balk? Dus, ten aanzien van jullie eigen rechtspositie, wees nu flink en pak deze kans in uw voorbeeldfunctie van volksvertegenwoordigers met twee handen aan: ?Doe zelf eens normaal? als je durft??

 2. Ik deel de mening van JH dat, als een CAO algemeen verbindend wordt verklaard, het niet uitmaakt of je wel of geen lid van een bond bent. Wordt de CAO niet algemeen verbindend verklaard dan maakt het wel uit. Als niet-lid val je niet automatisch onder de CAO.
  Het artikel lezende concludeer ik dat de ambtenarenstatus niet helemaal wordt afgeschaft. Alleen voor zover het de overheid kennelijk uitkomt, dus nadelig voor de ambtenaar. Het is ?f (weer) helemaal onder het ambtenarenrecht ?f volledig onder het BW, maar niet een mix.

 3. Jammer, dat er nog steeds een onderscheid wordt gemaakt tussen ambtenaren van rijksoverheid, gemeenten en provincies.

  Als er een akkoord is ben je daar alleen aan gebonden als je vakbondslid bent? Iedereen is toch ook gebonden aan de CAO die door de sociale partners wordt afgesloten.

  Als het een uitholling van rechtspositie betekent wil je er zelf voor kiezen, niet je vakbond voor jou

 4. Ik heb mevrouw Koser Kaya enkele maanden geleden een email over dit onderwerp gestuurd, na 31 jaar werkzaam te zijn in de Sociale Zekerheid met als specialisme de overheids- en onderwijs medewerker denk ik er wel het een en ander vanaf te weten. Mevrouw heeft niet eens het fatsoen om een ontvangstbevestiging te sturen laat staan een inhoudelijke reactie. De rijksambtenaar dient loyaal uit te voeren hetgeen de politieke ambtsdrager hem opdraagt en dient zichzelf en zijn baan tenminste 1 keer in de 4 jaar (of vaker) weg te bezuinigen. Als de “gewone beroepsbevolking” dat ook zou moeten doen breekt er denk ik een volksopstand uit. Het Rijk is nu nog bezig de “overtollige” ambtenaren, volgens Balkende 4, te lozen, aan de plannen van Rutte & co moet men nog beginnen. En dan te bedenken dat binnen nu en 10 jaar ruim 40% van diezelfde ambtenaren met pensioen gaan wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, fijne werkgever dus…. ik heb ook na 31 dienstjaren (ben met 17 jaar begonnen) afscheid mogen nemen, helaas… Probeer als ambtenaar maar eens ergens uitleg te krijgen over je rechtspositie in combinatie met arbeidsongeschiktheid werkloosheid of pensioenrechten, ik wens je dan veel succes toe. Overigens is UWV sinds 2002 GEEN overheidswerkgever meer, ongeacht wat de politiek en de media hierover roepen.
  Vakbonden hebben voor mij helemaal afgedaan na het debacle dat pensioenakkoord heet, meer een casinoakkoord lijkt mij waarbij alle risico’s voor rekening van de werknemers komen.

 5. Waarom moet men alleen voor de ambtenaren de regeling schrappen. Of is de ambtenaar bang dat……………………………………. nee toch.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden