Kamer twijfelt over Tenderned

0

Als het verplichte systeem voor aanbestedingen straks alsnog geld zal vragen voor de dienst is er sprake van oneerlijke concurrentie, stellen Eerste Kamerleden.

 

Tijdens een debat over de Aanbestedingswet in de Eerste Kamer werden meerdere vragen gesteld over de positie van TenderNed. De overheid heeft deze elektronische dienst in september 2012 in het leven geroepen. Aanbestedende diensten kunnen hier aanbestedingen publiceren waar ondernemingen zich op kunnen inschrijven. Voor bedrijven is deze dienst momenteel gratis.

Senator Faber-van de Klashorst (PVV) uitte haar zorgen over de hoge operationele kosten van deze dienst. Zij vroeg de minister wat de meerwaarde is ten opzichte van reeds bestaande systemen. Bovendien heeft naar haar mening TenderNed hiermee een monopoliepositie in het inventariseren van inschrijvingen voor aanbesteding.

Senator Van Boxtel (D66) was het nadrukkelijk eens met senator Faber. Hij beargumenteerde dat wanneer TenderNed het in eerste instantie gratis aanbiedt maar er in de toekomst wel geld voor vraagt, er sprake is van oneerlijke concurrentie. Van Boxtel diende een motie in die de regering verzoekt ervoor te zorgen dat de diensten van TenderNed gratis blijven.

Klachten

Volgens Van Boxtel zou overigens de klacht van een drietal aanbestedingsbureaus over TenderNed die momenteel bij de Europese Commissie ligt, wel eens gegrond verklaard kunnen worden. Dit neemt zijns inziens niet weg dat deze wet zo snel mogelijk moet worden aangenomen en niet moet worden gewacht op verdere Europese regelgeving op dit punt.

De woordvoerders in de Eerste Kamer toonden zich in het debat verder wel positief over het wetsvoorstel, maar hadden wel vragen over zaken als proportionaliteit, social return en de stimulering van innovatie en duurzaamheid. D66, PvdA en SP dienden elk een motie in.

Gids Proportionaliteit

Ter ondersteuning van de uitvoering van het wetsvoorstel is de zogeheten Gids Proportionaliteit (GP) gepresenteerd. Die bevat voorschriften voor het toepassen van het proportionaliteitvereiste bij aanbesteding. Hiermee wordt bedoeld dat aanbestedingsdiensten geen bovenmatige eisen mogen stellen aan hun opdrachtnemers. Deze gids is een uitwerking van het in de Tweede Kamer aangenomen amendement Schouten en Ziengs.

Senator Vlietstra (PvdA) stelde in het debat dat dit amendement leidt tot verslechtering in de afweging van de belangen van zowel consumenten als kleine ondernemers. De GP leidt tot een te grote regeldruk en schiet volgens de PvdA-fractie zijn doel voorbij.

Richtsnoeren

Senator Franken (CDA) merkte op dat het bij de ‘richtsnoeren’ uit de GP niet gaat om een bindende regeling, maar om een checklist waar aanbestedende diensten alleen gemotiveerd van af kan wijken: “pas toe of leg uit”. De GP is in een AMvB vastgelegd om het enige status te geven.

Franken pleitte er voor dat de overheid investeert in training en opleiding om de overheid een goed opdrachtgever te laten zijn die op alle relevante managementniveaus deskundige inkopers en aanbesteders heeft die kunnen beoordelen of de eisen proportioneel zijn.

Senator Reuten (SP) sprak mede namens de PvdD en merkte ten opzichte van de GP op dat hij het principieel onjuist acht dat het wetsvoorstel enkele kernproblemen van het aanbesteden delegeert naar een AMvB. Reuten stelde dat het formuleren van ‘niet bindende voorschriften’ onduidelijk is en zal leiden tot “buitensporige juridische procedures waar niemand op zit te wachten.”

Reuten diende een motie in om het wetsvoorstel in de toekomst dusdanig te wijzigen dat opdrachtgevers niet-naleving van de overeenkomst moeten melden aan de Inspectie SZW en dat zij tevens contractueel moeten vastleggen dat de aannemer bij niet-naleving een voldoende afschrikwekkende boete moet betalen aan de opdrachtgever.

Verhagen

Minister Verhagen gaf in het debat aan dat er een klachtencommissie van aanbestedingsexperts komt die er op toeziet dat de GP wordt nageleefd. Een klacht kan ook anoniem worden ingediend, de brancheorganisatie treedt dan op namens de indiener.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden