VNG: Grip op woningcorporaties ontbreekt

0

De VNG, de G4 en de G32 constateren dat dit voornemen in de Novelle Herziening Woningwet van minister Blok nauwelijks uit de verf komt.

Welk voornemen? “In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten meer sturing krijgen op de woningcorporaties”, roept de VNG ter herinnering.

De Novelle van minister Blok geeft hoog op van te maken ‘controleerbare en bindende’ prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, maar de verplichting voor corporaties om over belangrijke zaken ook echt in overleg te treden met de gemeenten is te vrijblijvend geregeld.

Investeringscapaciteit
De minister komt terug op het voornemen om gemeenten meer inzicht te geven in de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Eerder waren daarover wel afspraken gemaakt met de VNG. De vereniging hecht er aan dat dit inzicht er wel gaat komen. Dit is nodig om het maken van afspraken met corporaties te vergemakkelijken.

Nu blijft onduidelijk wat van corporaties verwacht mag worden.

Leefbaarheid
De minister zet een forse streep door activiteiten van corporaties op het terrein van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Dit terwijl gemeenten juist de corporaties als sterke maatschappelijke partner hard nodig hebben. Ook het realiseren van gemengde wijken wordt sterk bemoeilijkt.

In het regeerakkoord staat dat de schaal van een corporatie in overeenstemming moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en de maatschappelijke kerntaak. De VNG vindt dat de minister de verantwoordelijkheid moet nemen om grote corporaties op te splitsen. Het is ondoenlijk om het hele land op te knippen in regio’s.

Huurders
Het lijkt er op dat de positie van de huurders nauwelijks serieus genomen wordt. Dit terwijl de Tweede Kamer eerder had bedongen dat huurders als volwaardige partners zouden participeren in het maken van prestatieafspraken. De Tweede Kamer praat dit najaar over de Novelle. Zij zal daarbij de uitkomsten van de parlementaire enquête naar de woningcorporaties betrekken.

Het eindrapport van de enquêtecommissie wordt op 30 oktober gepresenteerd.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.