VNG wil concrete afspraken met nieuw kabinet

0

De VNG wil graag een omslag maken: niet denken vanuit de overheid, maar vanuit burgers en het bedrijfsleven. Belangrijke randvoorwaarde: financiën en belastingen die beter aansluiten bij gemeentelijke taken.

“Gemeenten willen optimaal gebruik maken van de kracht en potentie van de samenleving. Zij willen een partnerschap met het Rijk aangaan zodat een inhoudelijke en organisatorische omslag kan worden gemaakt: niet denken vanuit de overheid, maar vanuit burgers en het bedrijfsleven”, dit schrijft de VNG aan de informateurs. Annemarie Jorritsma had “een goed gesprek” met de informateurs en onderhandelaars van VVD en PvdA en heeft toen een pakket aangeboden waarmee de omslag kan worden gerealiseerd.

“De jeugdzorg, arbeidsmarkt en AWBZ-begeleiding zijn nu te verkokerd. Een gezin heeft met te veel verschillende instanties te maken. Dat moet en kan anders. Gemeenten hebben de onderhandelaars een voorstel gedaan dat bouwt op de kracht van burgers en samenhang aanbrengt in het verkokerde stelsel. Wij maken graag binnen drie maanden nadat het nieuwe kabinet er is, afspraken over hoe we dit oppakken,” aldus Jorritsma.

Financiën
Een randvoorwaarde voor het partnerschap zijn overheidsfinanciën die aansluiten bij de taken van gemeenten. Ook moeten de bezuinigingen bij de verschillende overheden evenredig zijn, dus vasthouden aan de systematiek in het gemeentefonds van samen trap op, samen trap af. Jorritsma: ”We hebben bovendien nogmaals aangegeven dat het verplicht op te leggen schatkistbankieren een grote schadepost oplevert, zowel voor de overheid als voor de maatschappij. Dat geldt ook voor de Wet Hof, die zo eenzijdig vanuit de Rijkssystemen is geschreven dat gemeenten gespaard geld toch niet mogen uitgeven. Dit beperkt de investeringen van de gemeenten en daarmee de economische ontwikkeling.”  De VNG wil met het nieuwe kabinet in gesprek over alternatieven voor deze contraproductieve wetten.

Ruimtelijk domein

In het ruimtelijk domein vraagt de dramatische situatie op de woningmarkt om een oplossing die meerjarige zekerheid biedt, de investeringscapaciteit van woningcorporaties op peil houdt en de budgetten voor de stedelijke vernieuwing intact houdt. Knelpunten in het omgevingsrecht moeten daarom voortvarend worden aangepakt, ook in het perspectief van nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

Veiligheid

“Gemeenten hebben de regie over lokale situatie en kennen die ook het beste”, stelrt de VNG. “De komst van de nationale politie mag niet betekenen dat de politie zich alleen op de justitiële keten richt.” Gemeenten willen dat de politie zichtbaar aanwezig zijn in de wijken en zich richten op openbare orde, veiligheid en leefbaarheid.

Dienstverlening
Voor een effectievere en transparantere dienstverlening willen gemeenten gezamenlijk optrekken met het Rijk in het ontwikkelen van standaarden in de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Voor de veiligheid van digitale dienstverlening investeren gemeenten in de beveiliging van software en systemen voor informatiebeveiliging, maar ook hiervoor is een intensief partnerschap dwars door overheden heen noodzakelijk.

Bestuur

“De optimale bestuurlijke schaal bestaat niet”, concludeert de VNG. “Een bestuurlijke organisatie die zich flexibel toespitst op de burgers en bedrijven en schaalgrootte van de problemen wel.” Gemeenten moeten dus zelf kiezen waarop zij dat vormgeven; via meer en intensievere samenwerking en/of samenvoeging. “We willen daarvoor met het Rijk tot afspraken komen over nieuwe vormen van intensieve regionale samenwerking en de wijze waarop we dat vorm kunnen geven.”

De VNG wil over al deze onderwerpen graag snel afspraken maken met het nieuwe kabinet, al dan niet in de vorm van een bestuursakkoord.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden