Wat zeggen de grote partijen over lokale belastingen?

0

Lokale belastingen en deze al dan niet verruimen of kwijtschelden. Zal er op dit gebied veel gaan veranderen na de verkiezingen? Wat zeggen de programma’s van de grote partijen ervan?

De meeste partijen willen een verruiming van lokale belastingen, maar niet dat de totale lastendruk van inwoners hoger wordt. Er zal dan minder belasting door het Rijk op andere gebieden moeten worden geheven. VVD zegt dat lokale belastingen zo laag en eerlijk mogelijk horen te zijn. De partij heeft het over ‘andere vormen van belastingheffing door gemeenten met als doel dat inwoners meer invloed krijgen op de keuzes die gemeentes maken’. “De totale belastingdruk mag nooit omhoog gaan”, aldus de VVD.

D66 wil dat gemeenten financieel minder afhankelijk worden van het Rijk, via een verschuiving vanuit de inkomstenbelasting naar gemeentelijke belastingen. “Dat geeft gemeenten meer armslag om eigen keuzes te maken en inwoners meer belang om iets te vinden van die keuzes”. De partij wil dat de belastingen in totaal niet stijgen en bij voorkeur lager worden, maar dat de financiering van de gemeenten wordt versimpeld met meer mogelijkheden voor de lokale democratie.

SGP zegt: “Als provincies en gemeenten meer mogen doen, hoort daar vanzelfsprekend bij dat zij ook het geld krijgen om die taken naar behoren uit te voeren. Gemeenten en provincies moeten daarom meer ruimte krijgen voor lokale belastingen. Harde voorwaarde daarbij is dat het Rijk dan minder belasting heft, zodat de lastendruk niet hoger wordt.” ChristenUnie is ook voorstander van een ‘groter belastinggebied voor gemeenten, waarbij de totale belastingdruk niet toeneemt’. Er wordt in het programma verder niet op het hoe ingegaan.

50PLUS noemt als enige partij in het programma duidelijk tegen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen te zijn. “Omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor de burger en de ouderen, die niet mee mochten delen in de eerdere lastenverlichtingen. Daarom zal 50PLUS nieuwe wetgeving hierover bestrijden.”

CDA heeft het niet specifiek over lokale belastingen of kwijtschelding, wel over lastenverlaging van huishoudens in het algemeen. “Wij willen als eerste meer financiële armslag voor gezinnen. In de eerste plaats door een verlaging van de lasten voor huishoudens in het nieuwe belastingstelsel.”

Kwijtschelding

PvdA noemt bijna niets over lokale belastingen in het verkiezingsprogramma, maar staat wel expliciet achter de kwijtschelding ervan. “Voor de laagste inkomens is kwijtschelding van lokale belastingen van groot belang, ook voor de kleine zelfstandigen.” GroenLinks zegt: “Er komen kwijtscheldingsregelingen voor mensen met zeer problematische schulden.” Maar of dit ook betrekking heeft op lokale belastingen is niet duidelijk. Christenunie noemt de ‘mogelijkheid om (gedeeltelijke) kwijtschelding te introduceren na succesvolle implementatie economische hervormingen’.

VVD is tegen kwijtschelding van lokale belastingen, omdat de partij dit ziet als inkomenspolitiek en daar pertinent tegen is. De partij gaat nog verder door te zeggen dat belastingen voor alle inwoners van de gemeente gelijk moeten zijn. “Belastingen moeten eerlijk worden verdeeld over alle inwoners van de gemeente en niet door één groep zoals huiseigenaren worden opgebracht.”

Onroerendezaakbelasting

Partij voor de Dieren noemt alleen de onroerendezaakbelasting (ozb). “De ozb wordt gedifferentieerd naar energielabel en energieverbruik. Bij leegstand van kantoor- en winkelpanden geldt niet langer een verlaagde ozb-belasting.”

Riool- en afvalstoffenheffingen

VVD is de enige die specifiek iets zegt over riool- en afvalstoffenheffingen in haar programma. Riool- en afvalstoffenheffingen moeten worden betaald door alle gebruikers, in plaats van alleen door huiseigenaren. De partij wil de belasting en de wet aanpassen zodat het betalen van deze belastingen niet meer afhangt van het eigendom, maar van het gebruik van de voorzieningen. “Want ook huurders maken er gebruik van.” Verder staat de VVD achter afschaffen van de precarioheffing. “Deze belasting wordt door ondernemers nu vaak doorberekend aan klanten, soms oplopend tot 50 euro per jaar.”

SP noemt niks over lokale belastingen of kwijtschelding in het verkiezingsprogramma, net als PVV, VNL, DENK en Artikel1.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.