Nieuwe gedragsregels voor commerciële activiteiten

1

Op 1 juli treedt de Wet Markt en Overheid in werking. Het doel: concurrentievervalsing door de overheid voorkomen. De formuleert vier gedrachtsregels bij economische activiteiten.

Wanneer decentrale overheden commerciële activiteiten verrichten dienen zij aan nieuwe gedragsregels te voldoen:

 • integrale kostendoorberekening: overheden moeten ten minste alle integrale kosten van een economische activiteit doorberekenen in de verkoopprijs. Zo moet een gemeentelijke plantsoenendienst die ook particuliere tuinen onderhoudt, de kosten van dat particuliere onderhoud volledig in rekening brengen;
 • bevoordelingsverbod: overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een gunstige financiering;
 • gegevenshergebruik: overheden mogen de gegevens waar ze over beschikken niet hergebruiken voor andere, economische activiteiten. Dat mag alleen als andere organisaties of bedrijven ook (onder dezelfde voorwaarden) over de gegevens kunnen beschikken. Een gemeente mag bijvoorbeeld de gemeentelijke basisregistratie alleen gebruiken voor het versturen van een commerciële mailing als zij die gegevens onder dezelfde voorwaarden aan derden beschikbaar stelt;
 • functiescheiding: als een overheid ten aanzien van bepaalde economische activiteiten een bestuurlijke rol heeft en die economische activiteiten ook zelf uitvoert, mogen niet dezelfde personen betrokken zijn bij de bestuurlijke en de economische activiteiten van die organisatie. Zo wordt voorkomen dat de gemeenteambtenaar die aanvragen voor een kapvergunning behandelt, tegelijkertijd ook betrokken is bij het aan particulieren aanbieden van kapwerkzaamheden.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat toezicht houden op de naleving van de gedragsregels.

Tegelijkertijd met de datum van inwerkingtreding is het Besluit markt en overheid in het Staatsblad gepubliceerd. Dit Besluit bevat een nadere uitwerking van de gedragsregels van integrale kostendoorberekening en het bevoordelingsverbod.

Handreiking
Op korte termijn volgt ook de handreiking markt en overheid. Deze handreiking beoogt helderheid te geven en handvatten te bieden voor overheden die met de wet te maken krijgen. In een beslisboom, met een toelichtend stappenplan, wordt stap voor stap ingegaan op de vragen die overheden dienen te beantwoorden om te bezien of, en zo ja hoe, de wet op hen van toepassing is. Een verdiepend kader biedt hierbij extra achtergrondinformatie.

Over Auteur

1 reactie

 1. er vanuit gaande dat gemeenteraden, de wethouders en door B&W benoemde, dan wel per gemeentewet ingestelde adviesraden/commissies gedurende hun benoemde/verkozen periode ook binnen het instituut/bestuursorgaan lagere overheid vallen, zal de NMa nog een hele kluif hebben aan deze toezichtstaak.
  Of kunnen burgers anoniem bij NMa melden?
  Gaarne reacties e/o te volgen procedures.
  vr.groet

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden