Top 8: Financiële knelpunten

0

De VNG heeft de belangrijkste knelpunten voor gemeenten nog eens onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer.

Hieronder in het kort de belangrijkste knelpunten:

1) Recent heeft het kabinet een verschil geconstateerd dat is ontstaan bij de financiële vertaling van de begroting in de circulaires. Om dat verschil te corrigeren verhoogt het kabinet de algemene uitkering van 2012 met € 39 miljoen. Maar dat verschil heeft zich vanaf 2009 voorgedaan. Wij vinden dat de fondsbeheerders deze fout volledig moeten herstellen, ook voor de jaren 2009, 2010 en 2011.

2) Het zou goed zijn als een gezaghebbend en onpartijdig instituut met de opdracht zou worden belast als arbiter op te treden bij geschillen tussen Rijk en gemeenten over landelijk gemaakte financiële afspraken zoals bestuursakkoorden. Dit naar aanleiding van discussies die zijn ontstaan over uitvoering van samen gemaakte afspraken. Het zou het vertrouwen van gemeenten in een rechtvaardige financiële verhouding sterk verbeteren.

3) Het kabinet voert – tegen de afspraken in – vanaf 2016 een structurele korting van € 100 miljoen in op de invoering van de regionale uitvoeringsdiensten.

4) De VNG vraagt het kabinet om snel een monitor te ontwikkelen die helderheid schept over de lokale belastingen. Met zo’n monitor kan de discussie over lokale heffingen eindelijk gevoerd worden op basis van eenduidig feitenmateriaal.

5) De VNG wil transparantie rondom de hoogte van de leges bevorderen. Een onderzoek naar de mogelijkheden om de verantwoording meer te differentiëren tussen verschillende categorieën, variërend van eenmalige handelingen die een gering bedrag aan kosten met zich brengen tot grote infrastructurele projecten, kan daarbij helpen.

6) De regels voor het EMU-tekort en het EMU-saldo worden door de Europese Unie aangescherpt. Door de gekozen systematiek kunnen gemeenten in grote problemen komen. Gemeenten vragen het kabinet om hier rekening mee te houden bij de besluitvorming over nieuwe regels.

7) Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hanteert een buitenproportioneel sanctiebeleid bij de besteding van specifieke uitkeringen. Bij de geringste twijfel moeten gemeenten het volledige bedrag terugbetalen. Dit is buitensporig.

8) Veel accountants interpreteren nieuwe voorschriften voor wat betreft het gebruikmaken van de werkzaamheden van andere accountants te ruim door deze ook van toepassing te achten voor de controle van gemeenten. Dat leidt tot problemen bij gemeenschappelijke regelingen. Gemeenten willen dan ook dat de minister van Binnenlandse Zaken aan het accountantwezen aangeeft dat de aanpassingen niet gelden voor de controle van medeoverheden.

De Tweede Kamer overlegt op 14 november 2011 over de gemeentefondsbegroting 2012.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden