Uitleg over strengere eisen aanbesteden

0

Bij het niet goed toepassen van de richtlijnen kan de rechter een overeenkomst laten vernietigen. Antwoorden op veelgestelde vragen over aanbesteden zijn dus welkom.

“De mogelijkheid om een overeenkomst achteraf te laten

vernietigen is door de Europese Commissie expliciet gecreëerd als afschrikwekkende

sanctie om te voorkomen dat de aanbestedingsrichtlijnen niet worden nageleefd”,

staat in een publicatie van kenniscentrum Europa decentraal. “Daar staat

tegenover dat er uitzonderingen zijn die aanbestedende diensten kunnen benutten

om de vernietigbaarheid op te heffen of de vernietigingstermijn te verkorten.”

In de publicatie zet het kenniscentrum deze uitzonderingen

op een rij. Die komen vooral voort uit artikel 9 van de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

aanbesteden (Wira), die de aanbestedende gemeente kan gebruiken om te voorkomen

dat haar overeenkomst met een marktpartij wordt vernietigd.

De aanbestedende

partij, die in strijd met de regels heeft gehandeld, kan vernietiging voorkomen

door te kiezen voor de zogeheten vrijwillige transparantie.

Publicatieblad

Deze transparantie heeft onder meer te maken met het Publicatieblad van

de Europese Unie
, dat alle officiële mededelingen en wetgeving van de EU bevat.

“Als een aanbestedende dienst – mogelijk ten onrechte – van mening is dat een

bepaalde opdracht niet van tevoren in het Publicatieblad hoeft te worden

gepubliceerd en er wordt besloten tot onderhandse gunning, dan kan hij in het

Publicatieblad direct zijn voornemen tot gunning bekendmaken”, volgens het kenniscentrum.

“Als nu na publicatie de opschortende termijn

van minimaal vijftien kalenderdagen in acht wordt genomen, kan de overeenkomst

na sluiting niet meer worden vernietigd.”

Een andere uitzondering is van toepassing als de gemeente

vindt dat zij heeft gehandeld binnen de regels die gelden binnen een

raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem. “In dit geval stelt de

aanbestedende dienst zich vrijwillig transparant op door de betrokken

inschrijvers of gegadigden op de hoogte te stellen van de voorgenomen gunning

en daarbij de relevante redenen voor de beslissing te vermelden.” De bedoeling

van de uitzonderingen is tijdens de opschortende termijn actie te ondernemen,

zodat overeenkomsten niet langer vernietigbaar hoeft te zijn.

Onwettig onderhands

Kan een ‘onwettig onderhands gegunde’ opdracht alsnog worden

gerechtvaardigd? Ja, als de aanbestedende partij zich beroept op dwingende

redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en veiligheid of

volksgezondheid. “Er moeten dan wel alternatieve sancties worden opgelegd.”

De Wira ging begin 2010 in werking. In de nieuwe wet is

vastgelegd dat het voor aanbestedende gemeenten verplicht is de beslissingen

over gunningen zo te motiveren dat afgewezen ondernemers kunnen bepalen of het

zin heeft beroep in te stellen tegen dat besluit. Geen toereikende motivatie?

Dan gaat de opschortende termijn niet van start. Zo krijgen ondernemers meer

tijd om beroep in te stellen.

Meer vragen en antwoorden zijn te vinden in de publicatie.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden