Verandering uitgaven gemeentefonds

0

Achttien nieuwe punten zijn er opgenomen in de ontwerpbegroting 2011. De meesten zijn al enige tijd aangekondigd. Een overzicht

Het zijn verandering ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 die nog niet eerder in een begroting zijn opgedoken:

1) Uitname t.b.v. Burgerzakensysteem-kern
Ten behoeve van de ontwikkeling van de lokale variant van het
Burgerzakensysteem-kern is afgesproken om de bijdrage die gemeenten
hieraan leveren te financieren door een eenmalige uitname uit het
gemeentefonds van € 1,3 miljoen in 2012.

2) Overheveling BDU SIV: vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)
De middelen die 35 centrumgemeenten ontvangen voor beleid op het
terrein van de vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld zullen
met ingang van 1 januari 2011 verstrekt worden via een decentralisatieuitkering.

Er is gekozen voor 2011 omdat op verzoek van de Tweede
Kamer tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2009 besloten is
eerst een stelselonderzoek naar de vrouwenopvang te doen. Voor 2011
gaat het om € 89 miljoen.

3) Bijdrage aan de apparaatsuitgaven A+O-fonds
De bijdrage aan het A+O-fonds voor het jaar 2011 en verder is vastgesteld
op een bedrag van € 6 032 000. Ten opzichte van de 1e suppletore
begroting 2010 betekent dit een verhoging van € 36 000. Deze verhoging
wordt aan de algemene uitkering van het gemeentefonds onttrokken en
overgeboekt naar het onderdeel Bijdrage aan het A+O-fonds.

4) Pilots gemengde scholen (decentralisatie-uitkering)
Voor de uitvoering van een pilot ter bestrijding van de onderwijssegregatie
in het basisonderwijs ontvangt de gemeente Almelo € 50 000 per
jaar in 2010 en 2011.

5) Bommenregeling
In het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten is afgesproken dat het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006 wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds. Voor 2010 wordt € 22,1 miljoen overgeheveld. Vanaf 2011 wordt structureel
€ 21,7 miljoen overgeheveld.

6) Terugontvangsten Waarderingskamer 2009 naar AU
De waarderingskamer heeft de jaarrekening over 2009 uiteindelijk
€ 298 748 lager vastgesteld. Vanuit het gemeentefonds wordt voorzien in
een gedeeltelijke financiering van de apparaatsuitgaven van de waarderingskamer.
Volgens bestaande afspraken komt nu 50% van het genoemde
bedrag ten goede aan de algemene uitkering van het fonds.

7) Herbestemming aandachtswijken 2e tranche (decentralisatie-uitkering)
In de nota «Een cultuur van ontwerpen, visie architectuur en ruimtelijk
ontwerp» is voor de periode 2009–2012 een impuls aangekondigd voor
het stimuleren van herbestemming van waardevol en karakteristiek
erfgoed en herontwikkeling van bijzondere terreinen in de veertig
aandachtswijken. De impuls is bedoeld als financiële bijdrage in de
planontwikkelingsfase van herbestemmings- en herontwikkelingsprojecten.

8) Amendement De Pater
Per 2011 wordt de integratie-uitkering amendement De Pater van € 25
miljoen beëindigd. Compensatie hiervoor zal plaatsvinden via het
maatstavenstelsel van de algemene uitkering, door rekening te houden
met de verlaging van de OZB-capaciteit als gevolg van het amendement
De Pater en een verhoging van de uitkeringsfactor.

9) Pieken in de Deltaproject Amsterdam
De gemeente Amsterdam krijgt van het Ministerie van Economische
Zaken een eenmalige bijdrage van € 0,4 miljoen voor het Pieken In de
Deltaproject Amsterdam Bezoeken, Holland Zien, onderdeel Giro d‘Italia.
Deze bijdrage komt uit het beschikbare budget PID Noordvleugel. De
middelen worden verdeeld via het vaste bedrag van Amsterdam binnen
het cluster overig.

10) Maatschappelijke opvang: aanpassing budget (decentralisatieuitkering)
Met ingang van 1 januari 2010 ontvangen de 43 centrumgemeenten
middelen voor maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid via een decentralisatie-uitkering ten behoeve van beleid op deze prestatievelden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanwege de invoering van het verdeelmodel wordt
het macrobudget opgehoogd met € 10,3 miljoen in 2010, € 9,7 miljoen in 2011 en € 1 miljoen in 2012.

11) European Polutant Release Transfer Register E-PRTR
Bij Voorjaarsnota 2008 zijn er voor de periode 2008–2010 middelen
toegevoegd ter compensatie van de bestuurlijke lasten die de gemeenten
naar verwachting moeten dragen in verband met de werkzaamheden die
zij moeten verrichten in het kader van de Uitvoeringswet EG-verordening
PRTR en PRTR-protocol (Stb.2008, 28). Na evaluatie van de hoogte van de
bestuurlijke lasten, is geconcludeerd dat de hoogte van de in 2008
toegevoegde bedragen nog steeds juist is. Daarom wordt nu vanaf 2011
structureel € 414 000 toegevoegd aan het gemeentefonds.

12) Uitname t.b.v. Militaire bijstand en steunverlening
Betreft een structurele uitname uit het gemeentefonds van € 1,75 miljoen
ten behoeve van de vergoeding van de inzet van het Ministerie van
Defensie bij militaire bijstand en steunverlening, zoals de inzet van de
explosievenopruimingsdienst en blushelikopters. De meer structurele
samenwerking tussen defensie en de gemeenten en problemen met de
oude verrekensystematiek (versturen van facturen) nopen tot deze nieuwe
financieringsconstructie van militaire bijstand en steunverlening.

13) WMO (integratie-uitkering)
Het budget Wmo wordt bepaald op basis van het advies van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast is in het budget rekening gehouden met extra middelen voor uitvoeringskosten en beleidseffecten waar SCP geen rekening mee heeft gehouden. Ook is een doelmatigheidskorting en een correctie vanwege door SCP te hoog ingeschatte pgb-uitgaven verwerkt. Per saldo resteert een verlaging van het Wmo-kader van € 153,914 miljoen.

14) WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ nadeelgemeenten
De integratie-uitkering «WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ nadeelgemeenten» van € 34 miljoen betreft het op verzoek van de VNG specifiek verdeelde bedrag over die gemeenten die bij de overgang van het historische naar het objectieve verdeelmodel WMO een negatief herverdeeleffect hadden van meer dan € 5,00 per inwoner. Per 2011 wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering en verdeeld via de maatstaven in het cluster Maatschappelijke zorg.

15) Impuls Brede Scholen 3e tranche en correctie 1e en 2e tranche 2010
De impuls brede scholen richt zich op de realisatie van de zogenaamde
combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij
één werkgever, maar werkzaam is ten behoeve van twee of meer
sectoren. Op 10 december 2007 hebben het Rijk (OCW en VWS), de VNG
en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport- en cultuursector
bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel de realisatie van in totaal
2 500 (fte’s) combinatiefuncties in 2012. De toevoeging aan het gemeentefonds
van in totaal € 11,393 miljoen betreft een correctie i.v.m. afvallers
van de eerste en tweede tranche en de start van de derde tranche.

16) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (decentralisatie-uitkering)
In het coalitieakkoord van Balkenende IV (Kamerstukken II 2006/07, 30 891,
nr. 4) is in het kader van de decentralisatie afgesproken de Wet stedelijke
vernieuwing (Wsv) in te trekken. Dit is bij het afsluiten van de bestuursakkoorden
met gemeenten en provincies in 2007 en 2008 herbevestigd. Het
verstrekken van financiële middelen voor stedelijke vernieuwing door het
Rijk aan gemeenten (de G-31, de zogenaamde rechtstreekse gemeenten)
en provincies (ten behoeve van de zogenaamde niet-rechtstreekse
gemeenten), vindt met ingang van 1 januari 2011 voor het tijdvak tot en
met 2014 plaats via een decentralisatie-uitkering op basis van de
Financiële-verhoudingswet (Fvw).

Het intrekken van de Wsv is daartoe in procedure gebracht. De intrekking zal naar verwachting in de loop van 2011 zijn beslag krijgen en zal door middel van overgangsrecht terugwerken
tot 1 januari 2011. Op basis van de gemaakte afspraken is WWI
begin 2010 bij beschikking de verplichting voor de periode 2010 tot en met
2014 aangegaan. Uitgangspunt voor de verdeling in het kader van de
decentralisatie-uitkering zijn de door WWI aangegane verplichtingen.

17) Uitvoeringskosten inburgering
In 2008 is door de minister van Wonen, Wijken en Integratie besloten de
uitvoeringskosten voor de Wet inburgering over te hevelen naar het
gemeentefonds. Vanaf 2010 zijn de middelen ondergebracht in de
algemene uitkering van het fonds. Na verlaging van het algemene
inburgeringsbudget in 2011 door invulling van de motie Koolmees, betreft
de uitkering voor 2011 € 48,83 miljoen.

18) Aanvullende bewonersbudgetten G-31 en aantal andere gemeenten
(decentralisatie-uitkering)

Voor 2009 heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor
bewonersinitiatieven wijken. Voor de besteding van deze budgetten
kunnen bewoners initiatieven indienen om de leefbaarheid in hun wijk te
verbeteren en de sociale cohesie te versterken. Via een decentralisatieuitkering in het gemeentefonds wordt in 2011 € 9 488 000 aanvullend beschikbaar gesteld voor de G-31 gemeenten plus de 18 gemeenten met 40+ wijken.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden