‘Wmo-bezuiniging is gehaald’

1

Door korting op de prijs voor zorg en ondersteuning hebben de gemeenten hun bezuinigingsdoelstelling gehaald. Dat zegt de Transitiecommissie Sociaal Domein. ‘Het wordt nu tijd voor een goede relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders.’

In haar tweede rapportage aan de vier betrokken ministeries schrijft de Transitiecommissie Sociaal Domein dat de bezuiniging in het sociale domein gehaald is. Gemeenten zijn erin geslaagd om de bezuinigingen door te voeren, vooral door de prijs van zorg te verlagen. Maar ook door minder zorg en ondersteuning aan cliënten te verlenen. De commissie constateert op vaktitel Zorg en Welzijn ook dat burgers te vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Angstbeelden

De Transitiecommissie Sociaal Domein is vorig jaar door het kabinet ingesteld om de vinger aan de pols te houden van de decentralisaties in het sociale domein. De commissie vindt dat de transformatie in het sociale domein ‘nog in de kinderschoenen staat’. Het wordt nu echt tijd voor gemeenten om te veranderen, aldus de commissie, anders blijft de omslag steken.

De angstbeelden over de transitie lijken wat voorbarig, zo laten de transitiecommissie en de patiëntenfederatie weten. Hoe dan ook blijft er werk aan de winkel.

Starten

De commissie wijst er op dat, om de transformatie te starten, gemeenten zich moeten richten op ‘een duurzame relatie met zorgaanbieders, op een gezamenlijke visie en op concrete afspraken over innovatie’. Als gemeenten en aanbieders de transformatie nu niet serieus aanpakken, zal de zorginkoop volgend jaar op dezelfde manier gaan als dit jaar, waardoor er weinig verandert. De commissie dringt er op aan ‘het transformatieproces nu te starten.’

Burger de dupe

Samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten moet voorop staan, aldus de Transitiecommissie. Dat gaat nog steeds niet soepel, want de commissie krijgt signalen dat de verschillende partijen ‘afwentelgedrag’ vertonen. De ene partij probeert de verantwoordelijkheid en de kosten van zorg op de andere partij te schuiven. ‘Dat is niet in het belang van een efficiënt zorgaanbod’, aldus de commissie, ‘burgers zijn hiervan de dupe en dat kan niet.’

Bezuinigingen

De bezuinigingen op de huishoudelijke hulp brengen verlies en verschuiving van werkgelegenheid met zich mee, constateert de commissie. Maar het levert ook mogelijkheden op voor innovatie en nieuwe typen van werk: ‘Het kabinet moet met de zorgsector en met gemeenten in gesprek gaan om te voorkomen dat werknemers afvloeien die straks hard nodig zijn.’

Over Auteur

1 reactie

  1. Het wordt nu vooral tijd om de transformatie vorm te geven. Daarvoor is de inbreng van de burgers en de zorg- en ondersteuningsvragers essentieel! Hier zal nog veel meer moeten worden geïnvesteerd om er een win-/winsituatie voor iedereen van te maken!
    Gemeenten moeten hun burgers niet als hun publiek beschouwen. Voor gemeenten als regisseurs zijn hun burgers de belangrijkste spelers in het hele stuk. De burgerkracht is er de afgelopen crisisjaren bepaald niet op vooruitgegaan en zal op alle mogelijke manieren moeten worden versterkt!