Meer regeldruk door decentralisaties

0

De kabinetsplannen voor de jeugdzorg en de langdurige zorg bieden te weinig garanties voor het voorkomen van onnodige bureaucratie en regeldruk.

“De transitieplannen voor de zorg zijn niet concreet genoeg”, dat stelt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een advies aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

Het kabinet heeft vier transitieplannen opgesteld: voor de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet. Die plannen bevatten geen concrete doelen en acties om regeldruk te voorkomen, aldus Actal. Actal pleit ervoor snel vast te leggen wie op welke termijn welke acties moet ondernemen om de regeldruk te verminderen op het terrein van certificering, kwaliteitsstandaarden, gegevensverantwoording en gegevensoverdracht.

De manier waarop het toezicht is geregeld, dreigt voor extra regeldruk te zorgen, waarschuwt Actal. Zo stelt het kabinet voor om het toezicht op de jeugdzorg anders in te richten dan het toezicht op de maatschappelijke ondersteuning. De Wmo 2015 bepaalt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht. Het Rijk beoordeelt alleen het resultaat dat het nieuwe stelsel oplevert (stelselverantwoordelijkheid). Bij de Wet Jeugd is daarentegen gekozen voor Rijkstoezicht. De gemeente speelt geen rol bij dit toezicht. “Twee vormen van toezicht betekent voor zorgaanbieders dat zij hun (administratieve) processen moeten ‘opknippen’ om verantwoording af te leggen aan de verschillende toezichthouders. Deze bron van extra regeldruk moet door het Kabinet worden weggenomen,” aldus collegevoorzitter Jan ten Hoopen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.