Dag van de Ondermijning | Sprekers

Een brede maatschappelijke aanpak in de praktijk

24 maart 2017, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sessies | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Dagvoorzitter: Jesper Rijpma
Programma: 09.30u - Opening en inleiding

Jesper Rijpma is dagvoorzitter van het congres. Jesper is ruim tien jaar actief in de wereld van het debat, de politiek en het openbaar bestuur. Vanuit die achtergrond rolde hij het vak van debat- en gespreksleider in. Hij staat op het podium met een frisse blik en krijgt met scherpte de hakken uit het zand en heilige huisjes omver.

 

Jesper Rijpma

Plenaire spreker: Pieter Tops
Programma: 09.45u - Een brede maatschappelijke aanpak

Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg en voorheen portefeuillehouder kennis en onderzoek aan de Politieacademie. Tops schrijft en onderzoekt onder andere voor het Tijdschrift voor de Politie en in het verleden voor het ministerie van BZK, met “Werken aan Wijken” over ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de Wijk.

 

Pieter Tops

Plenaire spreker: Bert Westland
Programma: 10.20u - Aanpak van ondermijning in internationaal perspectief

Bert Westland, Commissaris van Politie, is vanuit Brussel betrokken bij versterking van strategische samenwerking tussen Duitse, Belgische en Nederlandse Politie op het gebied van Opsporing, Handhaving, Informatie en Intelligence. Bert Westland startte zijn carriere bij de politie op 19-jarige leeftijd. Hij heeft diverse leidinggevende polities bekleed in Nederland. De laatste jaren werkt hij vooral internationaal. Zo heeft hij als senior strategisch adviseur bij de ‘Bundeskriminalamt’ gewerkt. Bij de Belgische Federale Politie creёert hij momenteel nieuwe mogelijkheden voor ‘international policing’ op terreinen als georganiseerde misdaad, counter terrorism, informatie en intelligence. Tevens is hij president van ‘Railpol’, het Europese network van spoorwegpolitie. Vanuit die hoedanigheid werkt hij in verschillende Europese politiekorpsen aan de ontwikkeling van een ‘European Transport Police Service’.

Bert Westland is geschoold in ‘global policing & security affairs’ en behaalde in 2014 het ISSAT examen op het terrein van International Security Sector Reform.

 

Bert-Westland

Bert Westland

Plenaire spreker: Greetje Bos
Programma: 11.30u - Het ‘afpakken’ van misdaadgeld

Greetje Bos is officier van justitie. Zij is als officier van justitie in 2002 in het arrondissement Rotterdam begonnen. In 2009 heeft zij de overstap gemaakt naar het Landelijk Parket. Daar werd zij expert witwassen. Ze heeft in die periode veel witwasonderzoeken gedaan, van heel eenvoudig tot ongelooflijk complex. Deze ervaring wilde zij weer te gelde gaan maken in een regio en zo belandde zij in 2016 op het parket van Breda. Want welke regio komt voor expertise in de ondermijning meer in aanmerking dan Zeeland/West-Brabant? In dat gebied, met name het West-Brabantse deel, speelt forse ondermijningsproblematiek. Veel lokale hennep en synthetische drugs productie met bijbehorende geweldsincidenten. Ook witwassen van vermogen dat met deze industrie wordt verdiend is volop aan de orde. Het is een enorme uitdaging om in deze lastige regio te werken en te pogen met de schaarse middelen die politie en justitie ten dienste staan, toch verschil te maken. Dat is de uitdaging waarvoor zij zich elke dag weer gesteld ziet. Dat heeft er ook toe geleid dat zij zo breed mogelijk inzet en alle creatieve oplossingen uitprobeert. Woorden die haar typeren: vastberaden en gedreven. Zij geeft vanuit haar ervaring, gedragen door haar gedrevenheid, graag voorlichting aan mensen die met dezelfde doelgroep moeten werken.

Greetje heeft onlangs een interview aan de Volkskrant gegeven. Lees hier het artikel over: 'Strijd tegen drugscriminaliteit in Zuid-Nederland 'logistieke nachtmerrie'

 

Greetje Bos

Plenaire spreker: Paul Depla
Programma: 12.15u - Rol van lokaal bestuur bij aanpak ondermijning

Paul Depla is sinds maart 2015 burgemeester van Breda. In die hoedanigheid bindt hij de strijd aan met  de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, drugshandel en andere vormen van criminaliteit. Door samen te werken met de Brabantse gemeenten, de Taskforce Brabant-Zeeland, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum en de politie. Vernieuwend en met lef, aanspreekbaar en betrokken.
Hij houdt zich in Brabant bezig met de inrichting van een regionaal programmacentrum Ondermijning. In het kader van wendbaarheid en dynamisering van de opsporing zet hij met regioburgemeesters het vraagstuk over recherchecapaciteit ‘dichtbij’ versus de ‘nationale’ politie op de agenda.
Paul Depla wil met partners in veiligheid vorm geven aan de ketenaanpak ‘preventie, repressie en zorg’. Hij is bovendien bekend voorvechter van gereguleerde hennepteelt. Hij maakte deel uit van de bestuurlijke werkgroep Cannabisbeleid die het rapport ‘Het failliet van gedogen’ schreef.

 

Paul Depla

Sessie spreker: Luuk Olsthoorn
Sessie: 1.1 - Hennepteelt: Criminele processen in zeven stappen in kaart

Luuk Olsthoorn werkt 12 jaar als adviseur georganiseerde criminaliteit bij het CCV. Hij is mede-auteur van het Handboek Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit. Sinds 2012 ontwikkelt hij digitale barrièremodellen. Ook beheert hij een website waarop professionals zelf digitale barrièremodellen kunnen maken. Zijn expertise ligt op het terrein van de werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden en van de publiek private samenwerking die daar tegenover moet staan.

 

Luuk-Olsthoorn

Sessie spreker: Anuschka Veneman
Sessie: 1.2 - Je gaat het pas zien als je het door hebt

Anuschka Veneman, werkt sinds 1986 bij de politie en heeft intussen op velerlei gebied ervaring opgedaan. Na de noodhulp is zij gaan werken als studentencoach, heeft bij de afdeling zeden gewerkt en werd in 2003 schoolagent.
In 2013 is zij coördinator ‘multiproblemgezinnen met Roma-achtergrond’ in Ede geworden. Vanuit deze functie maakt zij ook deel uit van het landelijk Platform Problematische Familie Netwerken (PFN), waarin complexe vraagstukken als uitbuiting kinderen in de criminaliteit, huwelijksdwang en jong moederschap, alsmede bestrijding georganiseerde en zware criminaliteit behandeld worden.
Sinds augustus 2016 maakt zij als omgevingsmanager deel uit van het landelijk politieproject Betere Bijdrage Aanpak Ondermijning. Haar taak daarin is het kweken van awareness bij de collega’s in het blauw en hen leren ‘anders te kijken’.

 

Anuschka-Veneman

Sessie spreker: Nicole Lieve
Sessie: 1.2 - Je gaat het pas zien als je het door hebt

Nicole Lieve werkt als deelprojectleider voor het project Betere bijdrage aanpak Ondermijning van de Politie. Zij ondersteunt lokale bewegingen bij de aanpak ondermijning. In de rol van procesbegeleider begeleidt ze integrale groepen die samen een vraagstuk aanpakken, zoals vastgoedfraude, onaantastbaren, matchfixing. Zo is ze betrokken bij proeftuinen afvaldumpingen XTC in Limburg. Vanuit de lokale initiatieven geeft ze input strategische niveau m.b.t. aanpak ondermijning. Hierbij acteert zij als een ‘’Pracademics’’, ze legt verbinding tussen denken en doen, waarbij leren en werken samen gaan.  Zij is mede initiator van de integrale community van procesbegeleiders ondermijning. Bij de politie heeft ze zowel in de eenheden als landelijk gewerkt, de laatste decennia op het gebied van netwerkend werken in de opsporing en probleemgericht werken in de rol van projectleider. Ze heeft bij diverse partners gewerkt zoals bij Defensie en de Brandweer. Zij is blogster voor de Liemers actueel. Nicole is een creatieve netwerkster en werkt samen vanuit het probleem met publiek en private partijen die bijdragen aan het effect. Haar onderwijskundige achtergrond komt bijeen in het geven van workshops over haar expertise gebieden ondermijning en de kunst van het samenwerken.

 

Nicole-Lieve

Sessie spreker: Ellen Braspenning
Sessie: 1.3 - "Afpakangels 2.0"

Ellen Braspenning, projectleider integraal afpakteam, politie Zeeland West Brabant. Door mijn 20 jarige ervaring binnen politie is het nu mijn diepe persoonlijke motivatie om alle kansen te pakken die voorbij komen om de criminelen te frustreren. Waar kansen voorbij komen moeten we als overheid meteen interventies plegen. Kort en goed. Het integraal afpakteam Zeeland West Brabant focust op vermogen en waar mogelijk afpakken van dit vermogen. Goede aansturing en schakelen in kansen is essentieel. We moeten ons niet laten leiden door de structuren. Informatiestromen koppelen en inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij moet leidend zijn. De wereld en maatschappij is veranderd. De tijd van vertrouwen en netwerken binnen criminele organisaties is voorbij. De contacten zijn veel makkelijker gelegd en rouleren veel sneller. Door de digitalisering zullen we anders naar informatie moeten kijken. De burger gaan betrekken bij onze opsporingshandelen. Maar ondertussen de kunst voor ons om wel bij de feiten blijven.

Criminaliteit zal blijven bestaan maar we moeten als overheid veel meer gaan kijken wat onze maatschappij ontwricht en waar het onveiligheidsgevoel daadwerkelijk door vergroot. 

 

Sessie spreker: Corrie Ebbers
Sessie: 1.4 - Bestuurlijke handhaving: Informatie delen en privacy

Corrie Ebbers is privacy jurist. In 1996 afgestudeerd in dit onderwerp. Daarna werkzaam geweest bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanaf 2001 voert ze haar eigen advies praktijk, met name voor de publieke sector en de zorg. Zij is redactiesecretaris van het tijdschrift Privacy & Informatie, is verbonden aan opleidingsinstituten waaronder de Universiteit van Tilburg (PAO), voor NCOD heeft ze een 8-daagse opleiding ‘Privacyfunctionaris voor gemeente’ ontwikkeld en geeft les in het kader van identiteitsfraude bij het ID-centre te Veldhoven.

 

corrie-ebbers-web

Sessie spreker: Hein Maas
Sessie: 2.1 De wet Bibob in relatie tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Hein Maas, zelfstandig adviseur die met name lokale overheden adviseert op het snijvlak van openbare orde, veiligheid en toezicht & handhaving. Hierbij organiseert hij vanuit de praktijk en inhoud samenwerking tussen verschillende overheden. Hij heeft ervaring opgedaan bij ministeries, grote en kleine gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden (RIEC, omgevingsdienst). Speerpunten zijn voor hem de wet Bibob, toezicht DHW, samenwerking boa's en politie, taxikwaliteitsbeleid en deregulering.

 

Hein Maas

Sessie spreker: Ger Ligtvoet
Sessie: 2.2 Publiek-privaat samenwerken

Ger Ligtvoet is Teamchef Specialistische Opsporing en waarnemend Teamchef Generieke Opsporing van de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Zeeland West-Brabant van de Nationale politie. Ger vervulde diverse functies binnen de opsporing in binnen- en buitenland en houdt zich de laatste jaren vooral bezig met de bestrijding van zware georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit.

Als projectleider was Ger verantwoordelijk voor het Landelijk Skimmingpoint. Hij maakte in internationaal verband binnen Interpol deel uit van het Europese Empact Programma, waarin de aanpak van skimming in Nederland als ‘good practice’ is ontvangen.

 

Ger-Ligtvoet

Sessie spreker: Peter Hagenaars
Sessie: 2.2 Publiek-privaat samenwerken

Peter Hagenaars is bedrijfskundige en sinds 2003 eigenaar van Top Management Consult. Hij verdiende zijn sporen in verschillende hogere leidinggevende functies bij de politie en gemeenten. Als kwartiermaker van het landelijke Programma Aanpak Cybercrime stond Peter aan de wieg van vele privaat-publieke samenwerkingsverbanden, waaronder het Landelijk Skimmingpoint. Peter deed onderzoek naar de succesfactoren van privaat-publieke samenwerking in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en publiceerde daarover recentelijk het boek ‘de kracht van privaat-publieke samenwerking’.

 

Peter Hagenaars

Sessie spreker: Joost Vos
Sessie: 2.3 Rijker verantwoorden bij ondermijnende criminaliteit

Joost Vos is als partner verbonden aan RONT Management Consultants. Joost is actief op het terrein van samenwerking in het sociale domein en het veiligheidsdomein. Hij ontwikkelde het presentiemodel en gebruikt dit voor het versterken van samenwerking in de ondersteuning van mensen met multi-problematiek. Hij schreef in samenwerking met Platform 31 de boekjes ‘Het wijkteam als werkplaats’ (over samenwerking in het wijkteam) en ‘Onmogelijke levens, Botsende logica’s en Eingezinnige professionals’ (over samenwerking in het veiligheidshuis). Samen met het NJI ontwikkelde hij de quick scan voor Veilig Thuis.
In 2010 promoveerde Joost Vos op ketensamenwerking in het sociale domein (De Münchhausenbeweging, Beweging voor Ketensamenwerking). In zijn advieswerk staat hij voor een praktijkgerichte aanpak. Hierover schreef hij onder meer het artikel ‘Doen wat gedaan moet worden’ (Sigma, 2015) waarin pleit hij voor een aanpak voor praktijkgedreven kwaliteit.

 

joost-vos-web