c2Wmo verenigt regie en individuele verantwoordelijkheid

c2Wmo adviseert gemeenten hoe zij het meest efficiënt en doelgericht de taken binnen de WMO kunnen uitvoeren.
In 2007 werden de Wmo taken overgeheveld vanuit de AWBZ naar de lokale overheid. Doel van de Wmo is om de burger die chronisch ziek is of een beperking heeft door middel van ondersteuning zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, zodat deze mensen hun dagen niet noodgedwongen achter de spreekwoordelijke geraniums hoeven door te brengen. Deze hulpverlening bestaat uit onder meer uitgifte van hulpmiddelen zoals de overbekende scootmobiel en rolstoel, het doen van woning aanpassingen zoals een stoepverhoging, handgrepen en aanpassingen aan douche of keuken.
Ook het voorzien in huishoudelijke hulp, wanneer men daar zelf niet meer toe in staat is en er ook geen mensen in de directe omgeving zijn die daarbij behulpzaam kunnen zijn, valt onder die ondersteuning.
Hierbij werkten de lokale overheden aanvankelijk vooral vraaggestuurd. Had de burger een zorgvraag, dan werd louter gekeken of deze voldeed aan een medische indicatie van het ‘Wmo-lijstje’, waarna een positief of negatief antwoord volgde. c2Wmo doorbreekt dit patroon door veel beter naar het totaalbeeld te kijken. Daarbij staat “c2” voor het Engelse “see to”: omzien naar degene die om zorg vraagt. Of, beter nog, ervoor zorgdragen dat aan de wérkelijke behoefte wordt voldaan. Kortom, niet vraaggestuurd, maar behoeftegestuurd handelen.

Aanpak

De aanpak van c2Wmo is erop gericht om het (lokale) Wmo-budget zo optimaal mogelijk in te zetten en grip te houden op het Wmo proces. Dat de uitkomst ook lagere kosten met zich meebrengt, is een niet onbelangrijk neveneffect. Deze doelmatiger aanpak van c2Wmo wordt gerealiseerd door de leefsituatie van de burger, die een beroep doet op de WMO, in kaart te brengen. Wat kan de persoon in kwestie zelf nog? Waarin wordt hij/zij ondersteund door de omgeving? Ontvangt deze persoon al (een deel van de) hulp uit een ander ‘overheidspotje’? Is er sprake van ondersteuning in de vorm van schuldhulpsanering? Is zijn/haar woning van een corporatie? Enzovoorts.
De slimme manier van workflow management waaronder acties, signaleringen en automatische berichtenuitwisseling maakt veel handelingen overbodig. Alle benodigde informatie met betrekking tot de burger en diens aanvraag c.q. beschikking zijn in één oogopslag zichtbaar, zowel binnen als buiten het gemeentelijk domein. De mate waarin inzicht is in de uitnutting van de Wmo en de mogelijkheid tot het maken van forecast, zorgen ervoor dat er beter op kosten en middelen kan worden gestuurd.

Hoofdbrekens

In het aldus creëren van een goed profiel, is het belangrijk dat de lokale overheid optrekt met haar ketenpartners (zoals zorgverleners, leveranciers en vrijwilligersorganisaties). Dit is essentieel voor het verkrijgen van de gewenste informatie, om te voorkomen dat men zaken dubbel doet en om elkaar aan te vullen of te versterken waar mogelijk. Steeds blijft het stellen van de juiste vragen van het grootste belang. De visies van ‘De Kanteling’ en ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ sluiten hierop aan. En hoewel menige gemeente zich dit gedachtegoed heeft eigen gemaakt, wil de daadwerkelijke invulling nog al te vaak tot hoofdbrekens leiden. En juist hierbij weet c2Wmo toegevoegde waarde te leveren.
C2Wmo is een methode die aan de basis staat van de procesoptimalisering en ondersteunt wordt door een webapplicatie. Het helpt de gemeente de vertaalslag te maken van het beleid van de centrale overheid naar een eigen benadering en invulling hiervan. Eigen beleid is leidend.
C2Wmo ondersteunt het veranderingstraject, denkt mee over het proces en zorgt voor een concrete implementatie van het procesmodel en de ondersteunende webapplicatie. Deze biedt de consulenten, welzijnsorganisaties en andere indiceerders alle ruimte voor het voeren van een inhoudelijk en kwalitatief goed gesprek door de eenvoudige en uniforme vastlegging. De doorlooptijd van gesprek tot inzet van de verstrekking of dienstverlening kan hierdoor enorm worden teruggebracht. Het Wmo proces van aanmelding tot en met leveranciersverantwoording en facturatie wordt ondersteund.
Met c2Wmo verkrijgt de gemeente maximale sturing en grip op het gehele proces. Niet in het minst door de uitgebreide managementinformatie, handige overzichten en rapportages. In c2Wmo zitten flexibel aan- of afkoppelbare modules. Zo is er een vrijwilligers-/mantelzorgportaal waarin zichtbaar is welke burgers aan welke vrijwilligersorganisatie zijn gekoppeld en waarin de inzet wordt geadministreerd en verantwoord. Ook is er een cliëntportaal waar de burger inzicht krijgt in zijn gegevens, de sociale kaart kan bekijken en aanvragen kan doen. Aansluiting met andere portalen zoals bijvoorbeeld het ePGB van Per Saldo is heel goed mogelijk.
Een groot deel van de doelgroep bestaat uit ouderen, vroeg dementerenden en mensen met een psychiatrische achtergrond. Correct bevragen is daarbij veelal een professie op zichzelf. De uitkomst kan dan verrassend zijn; de persoon in kwestie blijkt zelf méér te kunnen dan aanvankelijk gedacht als hij/zij de juiste ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld door een combinatie van professionele zorg en de inzet van een vrijwilliger. c2Wmo leert gemeenten hoe zij de juiste vragen kunnen stellen. Deze vragen zijn al gebaseerd op het principe van de brede indicering. Gebleken is dat in bijna 30 procent van de gevallen het uiteindelijke resultaat geheel anders is dan in eerste instantie werd aangenomen.

Integrale aanpak

Eerder is al gewezen op het de rol van de ketenpartners. c2Wmo zorgt er ook voor dat alle informatiestromen bij elkaar komen en houdt rekening met situaties waarin ook al andere zorg wordt verleend. Bijvoorbeeld door in de AWBZ, het maatschappelijk werk of de jeugdzorg betrokken partijen. Overigens zij opgemerkt dat de ketensamenwerking in de toekomst alleen maar relevanter wordt, omdat er steeds meer gekozen zal worden voor een integrale aanpak van overheidsmiddelen en –diensten. c2Wmo houdt hiermee rekening en heeft oog voor te verwachten verdere overhevelingen van taken van de Rijksoverheid naar de lagere overheden.
Aantrekkelijk is dat de efficiënte oplossingen die c2Wmo biedt voor de uitvoering van de Wmo, ook van toepassing zijn op eventuele toekomstige gemeentelijke taken op het gebied van jeugdzorg, AWBZ of WWnV.
Kortom, c2Wmo adviseert voor het heden, maar is tevens op de toekomst voorbereid.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageer