Participatiewet naar de Kamer

0

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. Directeuren van sociale diensten zijn bezorgd.

Met de Participatiewet komt er één regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong

De Participatiewet beoogt zo veel mogelijk mensen aan de slag helpen. Het liefst in reguliere banen of anders via beschut werk. “Wie kan werken moet daarvoor de kans krijgen, of je nou een beperking hebt of niet”, stelt Klijnsma in een toelichting op het wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Gemeenten, werkgevers, werknemers en het Rijk hebben vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Participatiewet afspraken gemaakt over de invulling van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen zijn bestemd voor wie niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze banen in aanmerking.

Uitwerking

Momenteel werken de VNG, sociale partners en het Rijk de Participatiewet en de afspraken uit het Sociaal Akkoord verder uit in de ‘Werkkamer’. De banen die beschikbaar komen moeten vooral op regionaal niveau worden ingevuld. Gemeenten hebben de regie in de 35 arbeidsmarktregio’s, waar werkbedrijven worden opgezet. In het bestuur van de nieuw op te richten regionale werkbedrijven zijn ook de werkgevers en werknemers vertegenwoordigd.

Afgesproken is dat het UWV een rol zal spelen bij de vaststelling of iemand al dan niet in staat is het minimumloon te verdienen. Ook wordt bekeken of daarbij zoveel begeleiding nodig is dat alleen beschut werk een optie is.

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken waarmee een baan beter bereikbaar wordt voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers betalen dan het loon aan de werknemer volgens de geldende arbeidsvoorwaarden. Voor het verschil tussen iemands arbeidsproductiviteit (de loonwaarde) en het wettelijk minimumloon, ontvangt de werkgever dan een loonkostensubsidie van de gemeente.

Sociale Diensten

“We drongen aan op extra banen voor alle mensen met een beperkte verdiencapaciteit,” zegt Divosa-voorzitter René Paas in een reactie, “Nu ze er komen, zijn ze er voorlopig niet voor bijstandsgerechtigden met vergelijkbare beperkingen. Deze wet moest een einde maken aan de schotten tussen doelgroepen, maar in de uitwerking staan ze er ineens weer.”

Volgens Divosa moet in de verdere uitwerking van de wet duidelijk worden dat de Participatiewet echt betere kansen kan geven voor iedereen. De kracht van de wet zit in de regionale uitwerking. Die heeft te lijden onder te weinig geld en te veel landelijke instructies.

VNG

Ook de gemeenten reageren met gemengde gevoelens. “De Participatiewet komt  grotendeels tegemoet aan de wens van gemeenten om meer maatwerk te bieden bij het begeleiden naar werk van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus de VNG in een persbericht. “Tegelijkertijd wordt er zo sterk gesneden in de budgetten dat dit onherroepelijk ten koste zal gaan van die begeleiding aan werkzoekenden en hun werkgevers. Begeleiding is cruciaal om de wet succesvol te laten zijn.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden