Whitepapers

Bestuursrecht

Een goede voorbereiding op de AVG

In dit kennisdocument wordt de AVG nader uitgewerkt en worden de voornaamste aandachtspunten op een rij gezet.

Download


Digitaal procederen

De procedure bij de bestuursrechter verloopt in de nabije toekomst digitaal. Het instellen van (hoger) beroep, het indienen van een verweerschrift en nadere stukken, het monitoren van de voortgang van de procedure en het ontvangen van de uitspraak kunnen dan digitaal plaatsvinden. In dit kennisdocument geven we antwoord op de verschillende vragen die deze verandering met oproept.
Is het verplicht? Hoe kan ik inloggen? Hoe start ik een procedure? Hoe weekt ik of een stuk ik ontvangen? Wie heeft er toegang tot het dossier? Wat doe ik bij een storing?
Wilt u een antwoord op deze vragen?

Download


Wijzigingen van de WOB: bestrijding misbruik

Ter bestrijding van dat misbruik is op 12 juli 2016 de Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (Stb. 2016/301) in werking getreden. Kern van de wijziging is dat de dwangsomregeling van de Awb niet meer van toepassing is op Wob-besluiten. In deze whitepaper leest u wat de wijziging inhoudt er of daarmee misbruik daadwerkelijk kan worden bestreden

Download


Belanghebbende

In veel situaties is het van belang om te weten of iemand belanghebbende is. Weet u niet zeker of iemand belanghebbende is? Download dan het gratis document. Hierin worden de hoofdregel en alle vereisten duidelijk beschreven.

Download


Burgerzaken

Checklist emigratie

Vindt u het ook lastig om complexe aangiften van vertrek naar het buitenland te verwerken? Er is hiervoor een checklist samengesteld, die u hierbij helpt. Met o.a. tips over waarop u het aangifteformulier moet controleren en aandachtspunten bij vertrek van een heel gezin en het moment van aangifte.

Download


Veelgestelde vragen erkenning

Erkenning is een complex onderwerp met vaak specifieke vragen en antwoorden. Wij hebben voor u de antwoorden verzameld op enkele veel gestelde vragen over erkenning. Zoals:
– Kan een staatloos persoon erkennen?
– Kan een meerderjarig kind erkend worden?

Download


Checklist aanvraag paspoort

Bent u frontoffice medewerker en behandelt u veel paspoort aanvragen? Wilt u er zeker van zijn dat u alle stappen correct uitvoert? Wilt u weten welke uitzonderingen en complexe zaken er kunnen zijn? Download dan deze gratis checklist.

Download


Vertaling Brondocumenten

Wilt u weten aan welke vertaaleisen buitenlandse brondocumenten moeten voldoen? En is er goed vertaald, bijvoorbeeld conform de ISO-norm? Wat doet u als er een fout zit in de vertaling? U leest het in dit gratis kennisdocument.

Download


Handhaving

Damocles moet steeds beter opletten!

Veel gedupeerden  maken gebruik van de rechtsbeschermingsmogelijkheden. Vaak zonder succes, want de rechter stelt de burgemeester vrijwel altijd in het gelijk, vooral wanneer de burgemeester zijn Damoclesbeleid consequent en gemotiveerd uitvoert. Die situatie is aan het veranderen! De rechter wordt kritischer. Voldoende reden om de jurisprudentie nauwlettend te blijven volgen en het wellicht al jaren geleden vastgestelde Damoclesbeleid tegen het licht te gaan houden! In dit whitepaper signaleren we aandachtspunten en valkuilen.

Download


Algemeen voorbeeld proces-verbaal

Op grond van uitspraken van de Europese rechter en voortschrijdend inzicht, krijgt de verdachte meer rechten. Onder andere rechten aangaande zijn verhoor. Het niet of foutief toepassen van de geldende regels kan grote consequenties hebben voor het bewijs dat uit zo’n verhoor naar voren komt.
Deze nieuwe regels brengen ook veranderingen voor het proces-verbaal met zich mee.

Download


Wet op de kansspelen

De wetgeving rondom kansspelen is volop in beweging. De politiek zal een besluit moeten nemen over het openstellen van de markt voor kansspelen via het internet. De KSA verleent vergunningen om kansspelen te mogen aanbieden en houdt toezicht op de naleving van de regels. Met deze nieuwe wetgeving krijgt de KSA ook de mogelijkheid vergunningen te verlenen en toezicht te houden op de online kansspelen.

Download


Voorbeeld proces-verbaal baldadigheid

Handig voorbeeld pv voor boa’s die wel eens te maken hebben met baldadigheid (feitcode D 505). Update versie van 27 juli.

Download


10 tips voor gemeentelijke samenwerking bij toezicht en handhaving

Gemeenten krijgen steeds meer taken en bevoegdheden. Efficiency is te halen uit samenwerking tussen gemeenten, ook op het werkterrein toezicht en handhaving. Aan de samenwerking kleven zowel voor- als nadelen, die eerst in beeld gebracht moeten worden. Een zorgvuldige voorbereiding voorkomt latere tegenvallers en daarmee gepaard gaande (imago)schade. In dit whitepaper signaleren we aandachtspunten en valkuilen.

Download


Omgevingszaken

Afvalbeheer

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is voor de meeste afvalstromen strikt vastgelegd op welke wijze de afvalstoffen moeten worden verwerkt en wat de uiteindelijke bestemming is (nuttige toepassing of verwijdering). De ‘minimumstandaard’ is hierbij bepalend. In de rubriek afvalbeheer wordt ingegaan op de beoordelingssystematiek die gehanteerd moet worden om de juiste wijze van beheer te bepalen.

Download


Werkproces Coördinatieregeling

Heeft u behoefte aan handvatten bij de procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening? Dit werkproces maakt het verloop van deze procedure, van het indienen van een aanvraag tot en met de beroepsprocedure, inzichtelijk. Direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Download


Relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten

Werkt u met bestemmingsplannen en zoekt u meer informatie over het relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten? In dit whitepaper vind u meer informatie over bijvoorbeeld de correctie Langemeijer, goed woon- en leefklimaat en de VNG milieuzonering. Download dit complete kennisdocument nu gratis.

Download


Bijbehorend bouwwerk

In deze whitepaper krijgt u antwoord op o.a. de volgende vragen:
•Hoe legt de Afdeling Bestuursrechtspraak het begrip ”bijbehorend bouwwerk” uit?
•Wat zijn de voorwaarden waaronder bijbehorende bouwwerken zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden?

Download


Inkoop en Aanbesteding

De aanbestedingsplicht onder de drempelbedragen

Wanneer de waarde van een opdracht de Europese drempelwaarden overstijgt, dient de opdracht (in beginsel) Europees te worden aanbesteed. Wat echter als de waarde van de opdracht (aanzienlijk) lager ligt? Mag de opdracht dan altijd enkelvoudig onderhands worden gegund? In dit document wordt het juridische kader geschetst en een praktische toepassing getoond met behulp van een handig schema .

Download


 

Wetsvoorstel wijziging Wet Markt & Overheid

Waarop heeft de Wet Markt en Overheid betrekking en wat is het doel van het wetsvoorstel dat eraan komt? U kunt lezen wat de wijzigingen zijn voor het Algemeenbelangbesluit en de directe gevolgen voor de overheid bij inwerkingtreding.

Download


Belangrijkste wijzigingen op de Aanbestedingswet

De gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli in werking getreden. In dit whitepaper staan de belangrijkste wijzigingen handig op een rij. De laatste update is van 8 juli 2016.

Download


Lokale Belastingen

De opmars van de digitalisering bij de overheid

De maatschappij is steeds meer aan het digitaliseren. De overheid gaat mee in die ontwikkeling. Dit heeft invloed op de relatie tussen de burger en de overheid en de manier waarop burger en overheid met elkaar communiceren. Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een positieve ontwikkeling. Er kan makkelijker en sneller contact worden gelegd en digitalisering brengt lagere kosten met zich mee. Er zijn echter  niet alleen voordelen aan de digitalisering verbonden.

Download


Woningwaarderingsstelsel

De WOZ-waarde vindt de afgelopen jaren in steeds bredere zin toepassing, waardoor deze steeds belangrijker is geworden. Met ingang van 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel zwaarder dan voorheen mee bij het bepalen van de maximale huurprijs. Dit heeft tot aanpassingen en nieuwe werkwijzen bij gemeenten geleid, met name op het gebied van de rechtsbescherming. Bent u voldoende op de hoogte van deze aanpassingen en de gevolgen? In deze whitepaper helpen wij u door een overzicht te geven van aandachts- en knelpunten en geven we mogelijke oplossingen.

Download


Voorkomen van WOZ bezwaren

Op dit moment spelen verschillende aandachtspunten bij de uitvoering van de Wet WOZ. Deze aandachtspunten komen samen in het uitgangspunt om de belanghebbende een rol te geven in het controleren van de gegevens die bij de WOZ-taxatie worden gebruikt. Wilt u weten wat deze rol precies inhoudt. En wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse werkzaamheden?

Download


Vrijstellingen Wet WOZ

Bij de waardebepaling WOZ is het van belang om de vrijstellingen in beeld te brengen. Vrijstellingen op grond van de Wet WOZ gelden voor zowel de onroerende-zaakbelastingen als voor de watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken. In dit document leest u uitleg over alle soorten vrijstellingen met daarbij recente jurisprudentie.

Download


De meerwaarde van basisregistraties

Basisregistraties bevatten authentieke en niet-authentieke gegevens. Het verplicht gebruik door overheidsinstellingen geldt alleen voor de authentieke gegevens. In dit gratis document zult u verder zien dat het gebruik van basisregistraties de kwaliteit van gegevens verhoogt en de efficiency bevordert. Het is dan ook niet vreemd dat het motto van het gebruik van basisregistraties “eenmalig registreren en meervoudig gebruiken” is.

Download


Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden