Whitepapers

Sociale Zaken

kennisdocument-huishoudelijke-hulp-e1474027092725

WMO en Huishoudelijke hulp

Heeft u ook met spanning gewacht op de eerste rechterlijke uitspraken van de WMO 2015 met betrekking tot huishoudelijke hulp? De Centrale Raad van Beroep heeft hierover een aantal belangrijke uitspraken gedaan. Maar welke gevolgen hebben deze uitspraken voor uw gemeentelijk beleid?
De belangrijkste conclusies van de uitspraken en de betekenis ervan voor uw gemeentepraktijk heeft Xpert Sociale Zaken op een rij gezet in een gratis kennisdocument.

Download


whitepaper-xsz-schuldhulp-beslagrecht

Schuldhulpverlening: ontwikkelingen op het beslagrecht

Paritas Passé heeft o.a. geleid tot groter ongelijkheid tussen schuldeisers en tot intensiever gebruik van alle incassomogelijkheden. In de praktijk betekent dit dat voor de schuldenaren te vaak de beslagvrije voet niet of niet juist wordt gehanteerd. Tegen de achtergrond van de toenemende schuldenproblematiek brengt dit voor de schuldhulpverlening extra complicaties met zich mee.
Lees in dit document welke ontwikkelingen spelen rondom het beslagrecht en de beslagvrije voet.

Download


whitepaper-xsz-kostendelersnorm

Kostendelersnorm en de Participatiewet

Meerdere volwassenen die wonen in 1 huis? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering die iemand ontvangt. In dit document gaan we dieper in op wat er is vastgelegd in de Participatiewet hierover en ook op wie de kostendelersnorm van toepassing is.

Download


whitepaper-xsz-privacy-suwinet

Privacy, bijstand en Suwinet

Dit thematisch commentaar is geactualiseerd op de nieuwe maatregelen die Jetta Klijnsma, staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft aangekondigd. Gemeenten worden vanaf 1 september 2015 allemaal door de Inspectie SZW getoetst op de minimaal 7 normen waaraan ze moeten voldoen om veilig met Suwinet te werken. Het CBP doet onderzoek en kan boetes opleggen. Als gemeenten niet voldoen kan de staatsecretaris ze afsluiten. Dit artikel bevat de 7 normen en wat elke gemeente tenminste moet doen om veilig met Suwinet te werken.

Download


whitepaper-xsz-toegang-jeugdhulp

Toegang jeugdhulp gemeenten

Met de Jeugdwet zijn gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk geworden voor alle jeugdhulp. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp. Dit houdt in dat zij de toegang zo moeten organiseren dat de jeugdhulp bereikbaar is voor de doelgroep. De Jeugdwet stelt voorts enkele eisen aan de toegang. Dit gratis document gaat nader in op deze eisen. Wat betekenen ze voor gemeenten? En wat zijn de ervaringen uit de praktijk?

Download


Bestuursrecht

whitepaper-xbr-digitaal-procederen

Digitaal procederen

De procedure bij de bestuursrechter verloopt in de nabije toekomst digitaal. Het instellen van (hoger) beroep, het indienen van een verweerschrift en nadere stukken, het monitoren van de voortgang van de procedure en het ontvangen van de uitspraak kunnen dan digitaal plaatsvinden. In dit kennisdocument geven we antwoord op de verschillende vragen die deze verandering met oproept.
Is het verplicht? Hoe kan ik inloggen? Hoe start ik een procedure? Hoe weekt ik of een stuk ik ontvangen? Wie heeft er toegang tot het dossier? Wat doe ik bij een storing?
Wilt u een antwoord op deze vragen?

Download


whitepaper-xbr-milieumaatregelschade

Schadevergoedingsregeling voor milieumaatregelen

De schadevergoedingsregeling voor milieumaatregelen wordt veelal als lastig ervaren. Dit document helpt u op weg. Met aandacht voor de achtergrond en het wettelijk kader, de toepassing in de praktijk en de relevante jurisprudentie. Zo krijgt u een duidelijk beeld over de toepassing van de schadevergoedingsregeling.

Download


whitepaper-xbr-bestuurlijke-lus

Bestuurlijke lus

Enkele jaren geleden is de bestuurlijke lus in werking getreden. Wilt u alle informatie over de bestuurlijke lus nog een keer goed doornemen? Download dan nu het kennisdocument over het herstel van het gebrek, het besluit van het bestuursorgaan en de verdere beroepsprocedure.

Download


whitepaper-xbr-belanghebbenden

Belanghebbende

In veel situaties is het van belang om te weten of iemand belanghebbende is. Weet u niet zeker of iemand belanghebbende is? Download dan het gratis document. Hierin worden de hoofdregel en alle vereisten duidelijk beschreven.

Download


Burgerzaken

whitepaper-xbz-checklist-geheimhouding

Checklist Geheimhouding

Heeft u als ambtenaar burgerzaken te maken met verzoeken tot het verstrekken van gegevens aan derden? Wilt u weten in welke gevallen het verstrekken van gegevens wordt beperkt? Raadpleeg dan de checklist geheimhouding.

Download


whitepaper-xbz-rwn-model

RWN Model 2.1

Met dit direct invulbare Rijkswet op het Nederlanderschap/RWN model 2.1 kunt u gelijk aan de slag met het naturalisatieverzoek tot Nederlander.

Download


whitepaper-xbz-landeninfo-aruba

Landeninformatie Aruba

Heeft u informatie nodig over geboorte, afstamming, huwelijk, overlijden, meerderjarigheid, nationaliteit en legalisatie in Aruba? U leest er alles over in dit gratis kennisdocument.

Download


whitepaper-xbz-vertaling-brondocumenten

Vertaling Brondocumenten

Wilt u weten aan welke vertaaleisen buitenlandse brondocumenten moeten voldoen? En is er goed vertaald, bijvoorbeeld conform de ISO-norm? Wat doet u als er een fout zit in de vertaling? U leest het in dit gratis kennisdocument.

Download


Ambtenarenrecht

whitepaper-xar-normalisering-rechtspositie

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is goedgekeurd. Lees in dit gratis whitepaper de hoofdlijnen van de wet én welke gevolgen dit gaat hebben voor de rechtspositie van ambtenaren. Het whitepaper is geschreven door twee experts in het ambtenaren- en arbeidsrecht: mr. Loe Sprengers en mr. Jasper de Waard.

Download


Kortdurend zorgverlof

Het recht op kortdurend zorgverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Voor gemeenteambtenaren gelden een paar afwijkingen op de bepalingen uit de WAZO. Deze zijn opgenomen in artikel 6:4:3 CAR-UWO. In dit artikel leest u het commentaar op dit artikel.

Download


Handhaving

Nuttigen alcohol op openbare weg

Als handhaver komt u in aanraking met verschillende overtredingen met bijbehorende feitcodes. Een werkproces kan u helpen bij het invullen van de combibon of het schrijven van een goed proces-verbaal. Download hier het werkproces van feitcode F 121a, dat het nuttigen van alcoholische drank op de openbare weg strafbaar stelt.

Download


10 tips voor gemeentelijke samenwerking bij toezicht en handhaving

Gemeenten krijgen steeds meer taken en bevoegdheden. Efficiency is te halen uit samenwerking tussen gemeenten, ook op het werkterrein toezicht en handhaving. Aan de samenwerking kleven zowel voor- als nadelen, die eerst in beeld gebracht moeten worden. Een zorgvuldige voorbereiding voorkomt latere tegenvallers en daarmee gepaard gaande (imago)schade. In dit whitepaper signaleren we aandachtspunten en valkuilen.

Download


10 aandachtspunten bij de toepassing van opsporingsbevoegdheden

Opsporingsbevoegdheden worden gebruikt bij een redelijk vermoeden van schuld. In dit whitepaper leest u meer over opsporingsbevoegdheden, een staandehouding, de procedure bij een aanhouding en de regels bij een inbeslagneming. Verder lees u meer over het ter inzage vorderen van een ID-bewijs, de werkwijze van een verhoor en de procedure bij een identificatiefouillering.

Download


Omgaan met agressie op straat

Agressie op straat komt steeds vaker voor. Op welke manier kunnen handhavers interveniëren
in het gedrag van de burger? Een juiste aanpak en communicatie met burgers en overtreder zorgen ervoor dat de verhouding tussen handhaver en overtreder niet of nauwelijks wordt geschaad. Lees meer in dit kennisdocument!

Download


Omgevingszaken

Werkproces Coördinatieregeling

Heeft u behoefte aan handvatten bij de procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening? Dit werkproces maakt het verloop van deze procedure, van het indienen van een aanvraag tot en met de beroepsprocedure, inzichtelijk. Direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Download


Relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten

Werkt u met bestemmingsplannen en zoekt u meer informatie over het relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten? In dit whitepaper vind u meer informatie over bijvoorbeeld de correctie Langemeijer, goed woon- en leefklimaat en de VNG milieuzonering. Download dit complete kennisdocument nu gratis.

Download


Thematisch commentaar Externe veiligheid

In onze moderne samenleving staan (grote) groepen personen voortdurend bloot aan risico’s als gevolg van industriële activiteiten en het transport van gevaarlijke stoffen. In dit kennisdocument leest u meer over het beleidsveld van Externe veiligheid.

Download


Thematisch commentaar Afval

Centraal in het afvalstoffenrecht staat het begrip 'afvalstof'. Daarbij hoort de vraag wanneer iets als een afvalstof of als een grondstof moet worden aangemerkt. Op het moment dat een stof als afvalstof wordt aangemerkt, heeft dit belangrijke juridische consequenties. Welke dat zijn en hoe u het onderscheid maakt, leest u in dit thematisch commentaar over Afval. Laatste update: 20 augustus 2015.

Download


Inkoop en Aanbesteding

Belangrijkste wijzigingen op de Aanbestedingswet

De gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli in werking getreden. In dit whitepaper staan de belangrijkste wijzigingen handig op een rij. De laatste update is van 8 juli 2016.

Download


6 maatregelen om het MKB beter te betrekken bij aanbestedingen

Al bij de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet in 2012 had de overheid veel oog voor het MKB. Er zijn toen verschillende maatregelen geïntroduceerd om de toegang van het MKB tot aanbestedingen te vergroten. In de nieuwe Aanbestedingswet zijn er aanvullende maatregelen genomen om de kansen van het MKB in aanbestedingen te vergroten. In dit document worden de belangrijkste maatregelen besproken.

Download


Lokale Belastingen

Woningwaarderingsstelsel

De WOZ-waarde vindt de afgelopen jaren in steeds bredere zin toepassing, waardoor deze steeds belangrijker is geworden. Met ingang van 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel zwaarder dan voorheen mee bij het bepalen van de maximale huurprijs. Dit heeft tot aanpassingen en nieuwe werkwijzen bij gemeenten geleid, met name op het gebied van de rechtsbescherming. Bent u voldoende op de hoogte van deze aanpassingen en de gevolgen? In deze whitepaper helpen wij u door een overzicht te geven van aandachts- en knelpunten en geven we mogelijke oplossingen.

Download


Voorkomen van WOZ bezwaren

Op dit moment spelen verschillende aandachtspunten bij de uitvoering van de Wet WOZ. Deze aandachtspunten komen samen in het uitgangspunt om de belanghebbende een rol te geven in het controleren van de gegevens die bij de WOZ-taxatie worden gebruikt. Wilt u weten wat deze rol precies inhoudt. En wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse werkzaamheden?

Download


Vrijstellingen Wet WOZ

Bij de waardebepaling WOZ is het van belang om de vrijstellingen in beeld te brengen. Vrijstellingen op grond van de Wet WOZ gelden voor zowel de onroerende-zaakbelastingen als voor de watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken. In dit document leest u uitleg over alle soorten vrijstellingen met daarbij recente jurisprudentie. Geüpdatet op 8 september 2015.

Download


whitepaper-xlb-afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

De gemeenteraad kan ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen een heffing instellen. Dit document beschrijft in het kort de aspecten van deze belasting. Bovendien bevat het actuele ontwikkelingen en biedt het hulp bij het opstellen en aanpassen van uw gemeentelijke verordening afvalstoffenheffing.

Download