Whitepapers

Bestuursrecht

Digitaal procederen

De procedure bij de bestuursrechter verloopt in de nabije toekomst digitaal. Het instellen van (hoger) beroep, het indienen van een verweerschrift en nadere stukken, het monitoren van de voortgang van de procedure en het ontvangen van de uitspraak kunnen dan digitaal plaatsvinden. In dit kennisdocument geven we antwoord op de verschillende vragen die deze verandering met oproept.
Is het verplicht? Hoe kan ik inloggen? Hoe start ik een procedure? Hoe weekt ik of een stuk ik ontvangen? Wie heeft er toegang tot het dossier? Wat doe ik bij een storing?
Wilt u een antwoord op deze vragen?

Download


Wijzigingen van de WOB: bestrijding misbruik

Ter bestrijding van dat misbruik is op 12 juli 2016 de Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (Stb. 2016/301) in werking getreden. Kern van de wijziging is dat de dwangsomregeling van de Awb niet meer van toepassing is op Wob-besluiten. In deze whitepaper leest u wat de wijziging inhoudt er of daarmee misbruik daadwerkelijk kan worden bestreden

Download


Bestuurlijke lus

Enkele jaren geleden is de bestuurlijke lus in werking getreden. Wilt u alle informatie over de bestuurlijke lus nog een keer goed doornemen? Download dan nu het kennisdocument over het herstel van het gebrek, het besluit van het bestuursorgaan en de verdere beroepsprocedure.

Download


Belanghebbende

In veel situaties is het van belang om te weten of iemand belanghebbende is. Weet u niet zeker of iemand belanghebbende is? Download dan het gratis document. Hierin worden de hoofdregel en alle vereisten duidelijk beschreven.

Download


Burgerzaken

Checklist emigratie

Vindt u het ook lastig om complexe aangiften van vertrek naar het buitenland te verwerken? Er is hiervoor een checklist samengesteld, die u hierbij helpt. Met o.a. tips over waarop u het aangifteformulier moet controleren en aandachtspunten bij vertrek van een heel gezin en het moment van aangifte.

Download


Veelgestelde vragen erkenning

Erkenning is een complex onderwerp met vaak specifieke vragen en antwoorden. Wij hebben voor u de antwoorden verzameld op enkele veel gestelde vragen over erkenning. Zoals:
– Kan een staatloos persoon erkennen?
– Kan een meerderjarig kind erkend worden?

Download


Checklist aanvraag paspoort

Bent u frontoffice medewerker en behandelt u veel paspoort aanvragen? Wilt u er zeker van zijn dat u alle stappen correct uitvoert? Wilt u weten welke uitzonderingen en complexe zaken er kunnen zijn? Download dan deze gratis checklist.

Download


Vertaling Brondocumenten

Wilt u weten aan welke vertaaleisen buitenlandse brondocumenten moeten voldoen? En is er goed vertaald, bijvoorbeeld conform de ISO-norm? Wat doet u als er een fout zit in de vertaling? U leest het in dit gratis kennisdocument.

Download


Handhaving

Voorbeeld proces-verbaal baldadigheid

Handig voorbeeld pv voor boa’s die wel eens te maken hebben met baldadigheid (feitcode D 505).

Download


10 tips voor gemeentelijke samenwerking bij toezicht en handhaving

Gemeenten krijgen steeds meer taken en bevoegdheden. Efficiency is te halen uit samenwerking tussen gemeenten, ook op het werkterrein toezicht en handhaving. Aan de samenwerking kleven zowel voor- als nadelen, die eerst in beeld gebracht moeten worden. Een zorgvuldige voorbereiding voorkomt latere tegenvallers en daarmee gepaard gaande (imago)schade. In dit whitepaper signaleren we aandachtspunten en valkuilen.

Download


10 aandachtspunten bij de toepassing van opsporingsbevoegdheden

Opsporingsbevoegdheden worden gebruikt bij een redelijk vermoeden van schuld. In dit whitepaper leest u meer over opsporingsbevoegdheden, een staandehouding, de procedure bij een aanhouding en de regels bij een inbeslagneming. Verder lees u meer over het ter inzage vorderen van een ID-bewijs, de werkwijze van een verhoor en de procedure bij een identificatiefouillering.

Download


Omgaan met agressie op straat

Agressie op straat komt steeds vaker voor. Op welke manier kunnen handhavers interveniëren
in het gedrag van de burger? Een juiste aanpak en communicatie met burgers en overtreder zorgen ervoor dat de verhouding tussen handhaver en overtreder niet of nauwelijks wordt geschaad. Lees meer in dit kennisdocument!

Download


Omgevingszaken

Werkproces Coördinatieregeling

Heeft u behoefte aan handvatten bij de procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening? Dit werkproces maakt het verloop van deze procedure, van het indienen van een aanvraag tot en met de beroepsprocedure, inzichtelijk. Direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Download


Relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten

Werkt u met bestemmingsplannen en zoekt u meer informatie over het relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten? In dit whitepaper vind u meer informatie over bijvoorbeeld de correctie Langemeijer, goed woon- en leefklimaat en de VNG milieuzonering. Download dit complete kennisdocument nu gratis.

Download


Bijbehorend bouwwerk

In deze whitepaper krijgt u antwoord op o.a. de volgende vragen:
•Hoe legt de Afdeling Bestuursrechtspraak het begrip ”bijbehorend bouwwerk” uit?
•Wat zijn de voorwaarden waaronder bijbehorende bouwwerken zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden?

Download


Thematisch commentaar Afval

Centraal in het afvalstoffenrecht staat het begrip 'afvalstof'. Daarbij hoort de vraag wanneer iets als een afvalstof of als een grondstof moet worden aangemerkt. Op het moment dat een stof als afvalstof wordt aangemerkt, heeft dit belangrijke juridische consequenties. Welke dat zijn en hoe u het onderscheid maakt, leest u in dit thematisch commentaar over Afval.

Download


Inkoop en Aanbesteding

Belangrijkste wijzigingen op de Aanbestedingswet

De gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli in werking getreden. In dit whitepaper staan de belangrijkste wijzigingen handig op een rij. De laatste update is van 8 juli 2016.

Download


Lokale Belastingen

Woningwaarderingsstelsel

De WOZ-waarde vindt de afgelopen jaren in steeds bredere zin toepassing, waardoor deze steeds belangrijker is geworden. Met ingang van 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel zwaarder dan voorheen mee bij het bepalen van de maximale huurprijs. Dit heeft tot aanpassingen en nieuwe werkwijzen bij gemeenten geleid, met name op het gebied van de rechtsbescherming. Bent u voldoende op de hoogte van deze aanpassingen en de gevolgen? In deze whitepaper helpen wij u door een overzicht te geven van aandachts- en knelpunten en geven we mogelijke oplossingen.

Download


Voorkomen van WOZ bezwaren

Op dit moment spelen verschillende aandachtspunten bij de uitvoering van de Wet WOZ. Deze aandachtspunten komen samen in het uitgangspunt om de belanghebbende een rol te geven in het controleren van de gegevens die bij de WOZ-taxatie worden gebruikt. Wilt u weten wat deze rol precies inhoudt. En wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse werkzaamheden?

Download


Vrijstellingen Wet WOZ

Bij de waardebepaling WOZ is het van belang om de vrijstellingen in beeld te brengen. Vrijstellingen op grond van de Wet WOZ gelden voor zowel de onroerende-zaakbelastingen als voor de watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken. In dit document leest u uitleg over alle soorten vrijstellingen met daarbij recente jurisprudentie.

Download


De meerwaarde van basisregistraties

Basisregistraties bevatten authentieke en niet-authentieke gegevens. Het verplicht gebruik door overheidsinstellingen geldt alleen voor de authentieke gegevens. In dit gratis document zult u verder zien dat het gebruik van basisregistraties de kwaliteit van gegevens verhoogt en de efficiency bevordert. Het is dan ook niet vreemd dat het motto van het gebruik van basisregistraties “eenmalig registreren en meervoudig gebruiken” is.

Download