Dag van de Ondermijning | Programma

Samenwerken aan een brede maatschappelijke aanpak

8 juni 2018, Van der Valk Hotel Utrecht

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Opening en inleiding door de dagvoorzitter

09.50u

Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van publiek-private samenwerking?

Els Prins - Secretaris Criminaliteitsbeheersing VNO-NCW/MKB-Nederland en co-secretaris van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

10.15u

 

Wat zijn mogelijkheden voor gemeenten?

Arjen Gerritsen - Burgemeester Almelo

10.45u

Pauze

11.15u

Nicole-Lieve

Meervoudige aanpak van ondermijning

Nicole Lieve - Programmaleider Ondermijning, Veiligheidsregio Twente 
Meervoudige aanpak van ondermijning

11.40u

Thomas Verhiel

Bouwstenen voor succesvol samenwerken

Thomas Verhiel -Zelfstandig adviseur samenwerkingsvraagstukken 

Samenwerken met oog voor ieders inbreng en belang bevordert de aanpak van ondermijning. De theorie is mooi; de praktijk vaak weerbarstiger.

Thomas Verhiel heeft vele trajecten begeleid op het gebied van multidisciplinaire samenwerking. Aan de hand van verschillende voorbeelden op het gebied van ondermijning geeft hij u praktische handvatten waarmee u echt het verschil maakt.

12.15u

Lunchpauze

13.30u

Eerste ronde workshops 

1.1 Zelf aan de slag met aanpak ondermijning
Aan de hand van een praktijkcasus gaat u zelf aan de slag met een meervoudige aanpak van ondermijning.

Marcel van de Ven begeleidt deze workshop vanuit zijn ervaring als Stadsmarinier Rotterdam

1.2 Vastgoed en ondermijning "Ik dacht ik verhuur mijn schuur..."

Verhuurder Roy Verheij werd in een van zijn panden geconfronteerd met een drugslab. Alhoewel hij dagelijks de loods bezocht, had hij niks in de gaten; "Ze zijn zo geraffineerd bezig geweest", aldus Verheij. "Onder een grote berg schroot hebben ze een laboratorium ontwikkeld met zij-ingangen."

Roy Verheij licht zijn praktijkervaringen toe samen met Laurens Vrakking, advocaat, die antwoord geeft of vragen als

  • Verhuren leegstaande panden, hoe zit het met aansprakelijkheid en controleverplichting?
  • Welke bestuursrechtelijke instrumenten zijn beschikbaar bij (verdenking en preventie van) malafide vastgoedpraktijken
  • Hoe kunnen politie en gemeente beter samen optrekken in preventie van malafide vastgoedpraktijken?

Roy Verheij - Eigenaar, Silver Vest bv
Laurens Vrakking - Advocaat, De Kempenaer Advocaten

1.3 Ondernemers & Agrariërs Alert
Ondernemers, pandeigenaren agrariërs bewustmaken van ondermijnende criminaliteit en stimuleren om de meldingsbereidheid te vergroten.

Ondertussen in het buitengebied en op bedrijventerreinen…Hoe kan betere samenwerking tussen overheid en private partijen zorgen voor meer grip op criminaliteit in deze gebieden.

Door middel van een praktische casus gericht op o.a. hennepkwekerijen, xtc-labs of dumping van chemisch afval wordt tijdens deze workshop de integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit met het Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied en Ondernemers Alert besproken.

Paul van der Weiden - Adviseur Veilig Ondernemen, CCV
Anton Jansen - Manager, Platform Veilig Ondernemen Oost

1.4 Stedin en Enexis: Vergroten van omgevingsveiligheid door inzet pro actieve opsporing

Het beter verbergen van hennepkwekerijen zorgt ervoor dat het vinden van deze kwekerijen de laatste jaren steeds lastiger is geworden. Vanwege het gevaar voor omwonenden blijft het echter belangrijk dat de kwekerijen zo snel en zo veel mogelijk gestopt worden. Om detectie sneller mogelijk te maken investeren de netbeheerders daarom in nieuwe technieken voor pro actieve opsporing. In de workshop nemen we u aan de hand van een aantal cases mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van pro actieve opsporing.

Peter Jans Rat - Landelijk Ketenmanager Fraudebestrijding, Enexis
Barthjeu Ammerlaan - Manager Meterkast & Aansluiting, Stedin
Petra van der Veen - Teamleider Beheer bijzondere aansluitingen, Stedin

14.30u

Netwerkpauze

14.50u

Tweede ronde workshops

2.1 Shisha lounges
Paul Wouters - Operationeel Specialist, Politie, Midden-Nederland, Basisteam de Copen

Naar een effectieve aanpak op lokaal niveau

Wat zijn Shisha-lounges en vormen zij een probleem? In 2016 waren er in Basisteam De Copen nog drie Shisha-lounges. Geen van de drie vormden op dat moment een groot probleem volgens de systemen van de politie of de gemeente. Toch zijn de drie Shisha-lounges door inzet van de gemeente en de politie inmiddels verdwenen.

Tijdens de workshop worden de ervaringen uit De Copen gebruikt om de ingebrachte casussen van aanwezigen te bespreken. Deze workshop is ook interessant op het moment dat u in uw gebied geen Shisha-lounges heeft of als u denkt dat dit zo is.

2.2 Milieucriminaliteit en ondermijning
Annelies Vanlandschoot - Docent Onderzoeker/Adviseur, Expertisecentrum Milieu, Politie
Jack Haex - Operationeel expert tactische -recherche, Eenheid Noord Holland

De grootte en impact van milieucriminaliteit worden vaak onderschat, terwijl het voor criminelen enorme verdienmogelijkheden biedt. Het draait om heel veel geld en macht en leidt tot economische, gezondheids- en natuurschade, nu en later. Pas als verschijningsvormen vroegtijdig erkend en herkend worden door álle partners in de veiligheidsketen, kan de bestrijding van die dreigingen succesvol worden ingezet.

Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden wordt in deze workshop ingegaan op:

  • Samenwerking met partners
  • Versterking van maatschappelijke weerbaarheid

2.3 De ontdekkingsreis van een middelgrote gemeente in de aanpak van ondermijning

Grote steden hebben niet het alleenrecht op ondermijnende criminaliteit

Ook kleine en middelgrote gemeenten hebben te kampen met problemen die voorheen alleen met grote steden in verband werden gebracht. Ondermijningsbeelden maken dit meer en meer duidelijk. Hoe pak je dit als kleine/middelgrote gemeente aan? Hoe kun je, meestal met beperktere middelen en mankracht dan de grote gemeenten, toch innovatief ondermijning aanpakken? Wat is hiervoor nodig?

Petra van den Berg - Teamcoördinator / senior beleidsadviseur, Leefomgeving / integrale veiligheid, Gemeente Rheden

2.4 Woonfraude

Woningcorporatie en ketenpartners samen aan de slag!

Woningcorporatie Ymere (75.000 woningen in de Amsterdamse Metropoolregio) ondervindt ook het probleem van Ondermijning. In 2017 heeft Ymere bijvoorbeeld 46 hennepplantages ontmanteld en deze woningen teruggevorderd. Ook hebben wij te maken gehad met Identiteitsfraude van kandidaat-huurders en in één wijk een groot openbare orde probleem met een motorbende plus aanhang. In deze workshop vertellen we over de kansen, valkuilen en resultaten bij de aanpak en samenwerking met Gemeenten, Politie en andere instanties.

Harm ten Zijthoff, Manager Woonfraude & Overlast, Woningcorporatie Ymere
Hanan Haroud, Consulent Woonfraude & Overlast, Woningcorporatie Ymere

15.45u

Doorloop naar plenair programma

15.50u

‘Doen is de beste manier van denken!’
Marcel van de Ven spreekt vanuit zijn ervaring als Stadsmarinier Rotterdam

Experimenteren met een nieuwe aanpak van ondermijnende criminaliteit in de Spaanse Polder

De bijzondere aanpak binnen de Spaanse Polder is een jaar lang gevolgd in actie-onderzoek door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB, prof. Dr. Mark van Twist). Hoor de uitkomsten van dit onderzoek naar een onorthodoxe, creatieve en ontwikkelgerichte benadering waarbij doen de beste manier van denken is.

Marcel van de Ven spreekt vanuit zijn ervaring als Stadsmarinier Rotterdam

16.15u

Bouwstenen voor samenwerken vertalen naar uw eigen praktijk
Welke inzichten zijn opgedaan? Wat spreekt u aan? Waar ziet u mogelijkheden in uw eigen praktijk? En welke kennis heeft u nog nodig voor een eerste stap en/of vervolgstap?

16.30u

Netwerkborrel