Tag: uitschrijving

Burgerzaken
Ambtenaar mag vermoedens bij uitschrijving melden

Ambtenaren van de bevolkingsadministratie die vermoeden dat kinderen om oneigenlijke redenen uitgeschreven worden uit de gemeente, mogen daarvan melding maken bij een Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.