BEDRIJFSVOERING IN HET SOCIAAL DOMEIN | Programma

Vertaal maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar uw bedrijfsvoering

Collegereeks: 12, 19 en 26 november / 3, 10 en 17 december 2019
Nyenrode Universiteit te Breukelen

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

College 1:

bob-de-wit

prof. dr. Bob de Wit

12 nov - Strategie en leiderschap in het digitale tijdperk

prof. dr. Bob de Wit - Hoogleraar Strategisch Leiderschap en co-director van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit, en directeur, Strategy Works

 

We staan aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie als gevolg van de vele digitale en andere technologische ontwikkelingen. De huidige maatschappelijke context, en dan met name het sociale domein, is niet berekend op deze grote aankomende veranderingen. Hoe gaat de toekomstige maatschappij eruit zien, en wat vraagt dit van leiderschap, strategie ontwikkeling en aanpassing van organisatiemodellen in het algemeen en in het sociaal domein in het bijzonder?

College 2:

19 nov - Bedrijfsvoering en de inhoud samen aan de slag in het sociaal domein

Chantal van Liefland - Senior Accountmedewerker Jeugd, Gemeente Haarlem
Joram van Leeuwen - Contractmanager Jeugd, Gemeente Haarlem & Gemeente Zandvoort

 • Integreren van beleidstaken en uitvoeringstaken sociaal domein in gemeentelijke organisatie, hoe doe je dat?
 • Welke belangrijke risico's zijn te onderkennen als gevolg van de decentralisaties?
 • Over welke informatie dienen gemeenten periodiek te beschikken om de risico's te monitoren?
 • Verantwoording en rechtmatigheid in het sociaal domein: welke mogelijkheden zijn er?

Nu de transitie meer vorm begint te krijgen, komt ook de vraag hoe deze verandering in beeld kan worden gebracht en hoe dat wat beleidsmatig bedacht wordt in de uitvoering en bedrijfsvoering vorm kan worden gegeven. Hoe zorg je er binnen je gemeente voor dat dit gezamenlijk gebeurt, zodanig dat de inhoud leidend blijft en niet het ‘systeem-denken’ de overhand krijgt? In dit college wordt nader ingegaan op de spanning die ontstaat (of kan ontstaan) tussen inhoudelijke beleidskeuzes en de praktische uitvoering in de bedrijfsvoering, welke rol zorgaanbieders hier in spelen, en hoe er vanuit de organisatie gestuurd kan worden op de doelen van de transitie.

College 3:

Geert Robroek

Geert Robroek

26 nov - Organiseren van verantwoording in het sociaal domein

Geert Robroek - Beleidsadviseur, Gemeente Utrecht
Joop van der Zee - Adviseur monitoring en datasturing, Gemeente Utrecht

 

 • Utrechtse model voor zorg en ondersteuning: over bedoeling en eenvoud
 • Strategische keuzes voor inrichting, sturing en bekostiging
 • Sturen op effecten, prestaties en resultaten
 • Monitoring en verantwoording

College 4:

Peter Ruijters

Peter Ruijters

3 dec - Informatiemanagement in het sociaal domein

Peter Ruijters - Informatiemanager sociaal domein, gemeente ’s-Hertogenbosch

 

Aanpak voor de informatiekundige opgaven in het sociaal domein:

 • Bevorderen van eigen kracht en zelfredzaamheid door digitale selfservice
 • Meer inzicht in prestaties en resultaten door (big en open) data analyse
 • Accommoderen van uw informatievoorziening aan de nieuwe werkwijzen

Nu de decentralisaties geland zijn, loopt de transformatie van het sociaal domein. Daarmee gaat een informatiekundige opgave gepaard. Die opgave is om de informatievoorziening in lijn te brengen met nieuwe denkbeelden en werkwijzen, en andere dienstverlening. De transformatie voorziet er onder veel meer in dienstverlening verder naar voren te organiseren (selfservice), regievoering in ketens mogelijk te maken, efficiënter te werken, en resultaten te kunnen monitoren.

De informatievoorziening waarover de gemeente beschikt, sluit niet aan op deze ambitie. Er is urgentie om nu aan de slag te gaan en de informatievoorziening te verbeteren. Niet tijdig gereed en beschikbaar zijn van informatievoorziening zorgt voor blokkades en stagnatie in het realiseren van de transformatie: we kunnen niet werken zoals we willen als de informatievoorziening niet aansluit.

Het realiseren van de informatiekundige opgave vereist uitbreidingen en aanpassingen van werkwijzen, procedures en processen en vernieuwing, uitbreiding en verdere integratie van de informatievoorziening: informatiestromen, uitwisseling, management- en stuurinformatie, privacy en beveiliging, ICT architectuur en functionele applicaties. Professioneel informatiemanagement in het sociaal domein helpt die verandering op een gestructureerde manier tot stand te brengen.

College 5:

prof. dr. ir. Jan Rotmans

prof. dr. ir. Jan Rotmans

10 dec - Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein

prof. dr. ir. Jan Rotmans, Hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam

 

 • Wat is een kanteling?
 • Wat betekent kanteling voor het sociale domein?
 • Hoe bereid je je voor op de veranderingen tijdens de kanteling binnen het sociale domein?

College 6:

mr. drs. Tim Robbe

mr. drs. Tim Robbe

17 dec - Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein

Tim Robbe - Partner bij en mede-eigenaar van Victor Advocaten, zijn expertise reikt verder dan het juridische alleen. Hij is ook thuis in strategie & beleid en bekostigingsvraagstukken, meer specifiek in het sociaal domein.

 

Gemeenten maken vrijwel altijd gebruik van zorg- en welzijnsaanbieders voor het leveren van maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg. Het onderwerp opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gaat over het inrichten van (juridische) relaties. Daarbij is het de kunst deze relaties zo in te richten dat gemeenten en aanbieders, maar zeker ook hulpverleners, cliënten en jeugdigen kunnen doen wat nodig is om de beste zorg en ondersteuning te organiseren.

 • Wat is inkoop- en aanbestedingsbeleid? Wat is de rol van politiek?
 • Wat is het juridische instrumentarium (inbesteden, subsidiëren, ‘open house’, aanbesteden)?
 • Welke modellen voor opdrachtgeverschap zijn er (keuzevrijheid, bekostiging, transactie, proces)?
 • Inrichten van contract- en relatiemanagement: lerende contracten en organisaties.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden