Actualiteitendag Sociaal Domein | Programma

Doen wat nodig is voor passende en samenhangende zorg en ondersteuning

Donderdag 11 oktober 2018, Gooiland Hotel Hilversum

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Opening door dagvoorzitter

09.45u

Ruud Klarenbeek

Naar passende en samenhangende zorg en ondersteuning
Doen we wat nodig is?

Ruud Klarenbeek - Directeur J.P. van den Bent stichting

 • Door ervaringen van professionals en cliënten centraal te zetten, vormgeven aan een variabele dienstverlening
 • Intelligente vormen (regelarme) van verantwoording: cijfers en verhalen (tellen en vertellen) in dienst van een voortdurend leerproces
 • Niet te blijven hangen in oude manieren van werken, ingegeven door verlies aan controle

 

10.15u

Monique Schweitz

Een integraal werkend Jeugdteam in de praktijk
Hoe hef je blokkades op die maatwerk belemmeren?

Monique Schweitz - Manager Centrum Jong en Jeugd Gezondheidszorg, GGD Zaanstreek – Waterland

 • Aansluiten bij de zorgvraag in plaats van aanbodgericht werken
 • Loslaten van kaders en versterken ruimte voor professionals in de wijk
 • Versterken van zelfredzaamheid van burgers met migrantenachtergrond

10.45u

Netwerkpauze

11.15u

Praktische en pragmatische oplossingen voor complexe uitdagingen
Verkleinen van de kloof tussen de leefwereld van mensen en de complexe systeemwereld van de overheid en instanties

Spreker wordt nader bekend gemaakt 

In het Programma Sociaal Domein werken gemeenten, Rijk en professionals samen aan praktische en pragmatische oplossingen voor complexe uitdagingen in het sociaal domein. Het programma bestaat uit verschillende trajecten (op bv gebied van zorg & veiligheid, financiële verantwoording, uitwisseling persoonsgegevens en privacy) waarvoor een oplossing wordt gezocht in de praktijk.
Wat zijn de resultaten van de verschillende trajecten tot nu toe? Wat kunnen we van elkaar leren?

11.45u

Peter Ruijters

Informatiemanagement in het sociaal domein

Peter Ruijters - Kwartiermaker Samen Organiseren / GBI en voormalig informatiemanager sociaal domein, Gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Bevorderen van eigen kracht en zelfredzaamheid door digitale selfservice
 • Meer inzicht in prestaties en resultaten door (big en open) data analyse
 • Accommoderen van uw informatievoorziening aan de nieuwe werkwijzen
 • Benutten van de mogelijkheden van nieuwe technologische concepten zoals Smart City

12.15u

Het is tijd dat het sociaal domein wakker wordt
Maffiapraktijken in het sociaal domein?

Spreker wordt nader bekend gemaakt 

 • Juist kwetsbare mensen zijn targets voor criminelen
 • Hoe lucratief is het sociaal domein voor criminelen?
 • Plan van aanpak zorgfraude
 • Welke rol kunnen professionals in het sociaal domein spelen in de signalering en preventie van ondermijning?

12.45u

Lunch

13.45u

Eerste ronde workshops en interactieve sessies

Evert-Jan Aarden

1.1 Resultaatvolgend budget
Evert-Jan Aarden - Sociaal werker, Sociaal Wijkteam Oud Oost, Coöperatie Amaryllis Leeuwarden

In Leeuwarden is in 2017 gestart met een resultaatvolgend budget om werken vanuit de bedoeling mogelijk te maken.

In de workshop wordt duidelijk wat het resultaatvolgend budget is en op welke manier dit de vraag van de bewoner centraal stelt. Er wordt uiteengezet hoe het georganiseerd is, wat nodig is om dit te faciliteren en wat dit oplevert. Na uitleg en exemplarische voorbeelden gaan wij met elkaar in gesprek over vragen en kansen die er zijn om deze beweging door te ontwikkelen.

1.2 Preventief werken in de wijk met jeugd
Spreker wordt nader bekend gemaakt

1.3 Vernieuwende vormen van verantwoording in het sociaal domein
Spreker wordt nader bekend gemaakt 

1.4 Organisatie van toezicht op en handhaving van de Wmo 2015 en de Jeugdwet
Spreker wordt nader bekend gemaakt 

1.5 Verbeteren van psychische gezondheid van mensen in de wijk
Martijn Koopmans - Staffunctionaris zorgontwikkeling en Marketing, MET ggz

In juni 2017 is een aantal organisaties gestart met een proeftuin in de Donderberg Roermond. Doel van de proeftuin is om een manier te vinden om de psychische gezondheid van mensen in de wijk te verbeteren. Aansluiten op inwoners, aansluiten op sociale netwerken, eigen regie en participatie zijn centrale begrippen.

1.6 Innovatie arbeidsmatige dagbesteding middels Village Deal
Spreker wordt nader bekend gemaakt .

1.7 Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein
Remco van Eijkel - Wetenschappelijk medewerker, Centraal Planbureau

 • Zicht op kwaliteit noodzakelijk
 • Welke mogelijkheden zijn er voor de inkoop van sociale voorzieningen?
 • Wat zijn de potentiële voordelen van inkoop zonder strenge selectie?
 • Wanneer gelden de voordelen van inkoop zonder strenge selectie?

14.30u

Pauze

14.50u

Tweede ronde workshops en interactieve sessies
Sprekers en invulling van de workshops wordt nader bekend gemaakt

15.35u

Doorloop naar 3e ronde (gelegenheid voor koffie en thee)

15.45u

Derde ronde workshops en interactieve sessies
Sprekers en invulling van de workshops wordt nader bekend gemaakt

16.30u

Netwerkborrel