Burgemeester Bussum: ‘meer openheid en slordig’

0

De opgestapte burgemeester Heijman was slordig en zijn handelwijze was weinig transparant, zo staat in de conclusie van Marcel Pheijffer, maar is er ‘weinig onrechtmatigs’ gevonden. Hij deed onderzoek naar de handel en wandel van de burgervader in opdracht van commissaris van de Koning Johan Remkes

Het onderzoek spitste zich toe op declaratiegedrag van Heijman, in eerste instantie voortkomend uit zijn huisvestingsregeling.

Prof.dr.mr. Marcel Pheijffer RA (Nyenrode Business Universiteit) onderzocht de handelwijze en communicatie van de burgemeester, het college en de gemeenteraad met betrekking tot de besluitvorming en uitvoering van de rechtspositionele regelingen van de burgemeester, mede in relatie tot de gedragscode van de gemeente Bussum.

Slordigheden

Met meer openheid had het niet zover hoeven komen dat hij tenslotte om hem moverende redenen een ontslagaanvraag heeft ingediend. De feiten bevestigen niet het beeld van op grote schaal onrechtmatig ontvangen vergoedingen. Wel is er op onderdelen sprake van slordigheden, bijvoorbeeld als het gaat om het niet tijdig stopzetten van (een deel) van de reiskostenvergoeding, meldt het rapport.

Ontheffing woonplaatsvereiste

Heijman kon en mocht er vanuit gaan dat een ontheffing aan hem was verleend voor het woonplaatsvereiste. Ook op het gebied van vergoedingen voor pensionkosten is volgens het rapport niets onrechtmatigs gebeurd. Over de toekenning pensionkostenvergoeding acht Pheijffer het relevant dat het om een secundaire arbeidsvoorwaarde gaat, waarop – indien er aanspraak op wordt gemaakt – een recht bestaat. Toekenning en uitbetaling is daarmee een uitvoeringskwestie voor de ambtelijke organisatie. Ook op dit punt is niets onrechtmatigs gebeurd. Dat geldt ook voor de op reguliere wijze toegekende reiskostenvergoeding.

Eigen waarheden versus meer transparantie

“Iedere betrokkene heeft zijn eigen waarheid, die niet altijd gestoeld bleek te zijn op juridische en relevante feiten. Dit is deels veroorzaakt door de – soms heftige – publiciteit, maar deels ook door Heijman zelf. Mede daardoor is een beeld ontstaan dat niet had hoeven te ontstaan indien de heer Heijman – conform de gemeentelijke gedragscode – meer ‘openheid’ en transparantie had betracht. Door die openheid op – in ieder geval voor anderen – cruciale momenten na te laten, heeft de heer Heijman zichzelf tekort gedaan”, concludeert Pheijffer.

Commissaris van de Koning Remkes heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek van Pheijffer. Volgens hem is het goed dat er nu “duidelijkheid bestaat over de feiten”.

Lees hier het gehele rapport

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.