Gemeenten, let op aan wie u advies vraagt!

0

Als een bestuursorgaan zich wil beroepen op een advies van een deskundige, dan moet die deskundige onpartijdig zijn, zo blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak.

De uitspraak van 13 juli jl. leert dat het inschakelen van een deskundige, die in andere zaken namens de gemeente optreedt als advocaat, schijn van partijdigheid wekt. Het advies van de deskundige mag volgens de Afdeling dan ook niet de grondslag zijn voor het besluit tot afwijzing van het verzoek tot tegemoetkoming in planschade.

Situatieschets
De uitspraak geldt voor een situatie waarbij de appellant bij het college van B en W van Raalte een verzoek tot tegemoetkoming in planschade heeft gedaan. De woning van appellant zou in waarde zijn gedaald door een nieuw bestemmingsplan. Voor de behandeling van het verzoek heeft het college advies gevraagd aan een planschadebeoordelingscommissie. Een van de twee deskundigen van deze commissie blijkt echter ook het college als advocaat te hebben bijgestaan in andere juridische procedures. Appellant betoogt dat het college de adviezen van de commissie vanwege die (schijn van) partijdigheid van een van de deskundigen niet ten grondslag had mogen leggen aan de afwijzing van zijn tegemoetkomingsverzoek.

Oordeel
De rechtbank oordeelde dat de appellant te laat heeft aangevoerd dat er sprake was van (de schijn van) partijdigheid, toen hij eerder kennis had genomen van de samenstelling van de commissie. Echter de Afdeling gaat daar niet in mee en oordeelt dat het op de weg van het college ligt om zich te vergewissen van de onpartijdigheid van een geraadpleegde deskundige. Het college heeft dit niet gedaan, en ook de deskundige heeft de appellant niet gewezen op zijn eerdere werkzaamheden voor het college. Daarom mag het de appellant niet worden aangerekend dat hij de deskundige niet eerder heeft gewraakt.

De Afdeling oordeelt vervolgens dat er sprake is van de schijn van partijdigheid van de deskundige. Er ontstaat dus schijn van partijdigheid als de gemeente in de ene zaak onafhankelijk advies vraagt aan dezelfde persoon die in andere zaken de gemeente als partijdige advocaat optreedt.

Leermoment
Deze zaak leert dat advocaten niet tegelijk kunnen optreden als advocaat en onafhankelijk deskundige van het bestuursorgaan. Dit lijkt ook te gelden voor kantoorgenoten van die advocaat. Gemeenten moeten dan ook kritisch zijn bij het aanstellen van deskundigen die ook in een andere hoedanigheid werkzaamheden voor of namens de gemeente verrichten.

 

Bron: AbRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1970

 

[([002_124_rb-image-2837814.jpeg])]

Betrouwbare werkprocesondersteuning over alle aspecten van het omgevingsrecht. Meer informatie >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.