Roma-gemeenten centraal voor positieverbetering

0

Minister Asscher stelt dat de de problemen, integratie en emancipatie van Roma en Sinti vooral op lokaal niveau moet worden aangepakt.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de kabinetsreactie op de “Monitor Inclusie: Nulmeting”  over de integratie en emancipatie van Roma en Sinti naar de Tweede Kamer gestuurd.

De algemene conclusie is dat de situatie van de onderzochte groep  Roma en Sinti in Nederland zorgelijk is, maar dat er ook lichtpunten zijn. Er bestaat nog een te grote kloof tussen de leefwerelden van bepaalde groepen Roma en niet-Roma, en ook tussen opvattingen, bijvoorbeeld over schoolparticipatie en over criminaliteit. Een aanzienlijk deel van de Roma en Sinti heeft de Nederlandse kernwaarden (nog) niet verinnerlijkt. Dit staat een snel inlopen van achterstanden in de weg.

In de Monitor Inclusie wordt ook een aantal toe te juichen ontwikkelingen geschetst: de meeste Roma- en Sinti-kinderen gaan naar de basisschool en ronden deze af en de deelname van Roma en Sinti-jongeren aan het voortgezet onderwijs neemt toe. Daarnaast gaan steeds meer Roma en Sinti-jongeren naar de ROC’s en het hoger onderwijs en ronden deze opleidingen af. De gemiddelde leeftijd van tienerzwangerschappen lijkt omhoog te gaan en jongeren zoeken naar meer zeggenschap, onder andere over hun vrije partnerkeuze.

Roma-gemeenten

Het kabinet beschouwt de zogenaamde “Roma-gemeenten” (Amsterdam Zuid-Oost, Capelle aan den IJssel, Ede, Enschede,  Lelystad, Nieuwegein, Oldenzaal, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht, Nuenen en Veldhoven) als belangrijke partners bij het verbeteren van de positie van Roma en Sinti in ons land.
Het kabinet stelt  voor het jaar 2013 een bedrag van zestigduizend euro beschikbaar aan het Landelijke Platform Romagemeenten, onder meer om de kennisuitwisseling tussen deze gemeenten te stimuleren door het uitwisselen van “best practices” op het terrein van handhaving en integratie.

In het algemene beleid rond de verbetering van de positie van Roma en Sinti zal de aandacht onder meer uitgaan naar het bevorderen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), de aanpak van schooluitval, de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en naar het bestrijden van discriminatie. Ook zal er aandacht zijn voor het tegengaan van huwelijksdwang, het aanpakken van uitbuiting van Romakinderen en zal internationale samenwerking worden gezocht.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden