Raad van State kraakt Quotumwet

0

De Raad van State zet kritische kanttekeningen bij het kabinetsvoorstel om werkgevers te verplichten om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel quotum arbeidsbeperkten. Daarbij toont het begrip voor de wens om met wettelijke regelgeving een stok achter de deur te hebben. Maar betwijfelt of het middel gaat werken. “De Afdeling advisering vraagt zich evenwel af of de condities waaronder het stelsel moet gaan functioneren er wel toe leiden dat arbeidsbeperkten meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.”

Gesignaleerd wordt dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vooralsnog niet gunstig zijn. Arbeidsmarktindicatoren wijzen weliswaar op herstel van werkgelegenheid, “maar dit geeft nog geen aanleiding tot al te groot optimisme op de kortere termijn.”

Ook geeft het advies aan dat de de druk op werkgevers wel erg groot wordt. “Dit staat haaks op sterker wordende geluiden, ook vanuit het kabinet, dat de stijging van de collectieve lastendruk op arbeid in de afgelopen jaren geen goede ontwikkeling is voor de werkgelegenheid”

Daarnaast worden er openlijk vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van het streefgetal van 125.000 banen.”Sinds de datum van de nulmeting is de arbeidsmarkt echter aanzienlijk gekrompen. Dat betekent dat de feitelijke opgave voor werkgevers groter is. Daarbij wordt geen rekening gehouden met sectorale en regionale verschillen.”

De Raad waarschuwt daarnaast dat de Quotumwet zorgt voor verdringing van andere kwetsbare groepen, zoals ouderen, jongeren en arbeidsgehandicapten die niet onder de criteria van de Quotumwet vallen.

Verder houdt de wet geen rekening met de grote verschillen in werkzaamheden en ontwikkeling van werkgelegenheid in de diverse sectoren en regio’s, oordeelt de Raad.

In 2015 zal voor het eerst bekeken worden of er aan de quotumdoelstellingen wordt voldaan. De wet wordt dan op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd, maar wel pas na overleg met de sociale partners.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.