VNG kondigt ambtenarenacties aan

3

In een brief aan de leden spreekt de VNG de verwachting uit niet op korte termijn tot een CAO-akkoord te komen met de bonden. De VNG zegt ‘gecoördineerde acties’ te verwachten.

De laatste keer dat de VNG haar leden per brief informeerden was de stemming nog positief. “Nu, enige maanden later, is een akkoord nog niet in zicht”, concludeert de VNG.

Het eindbod
De vakbonden hebben het eindbod dat de VNG eind april deed met een negatief advies aan hun leden voorgelegd. Die leden verwierpen dat vervolgens massaal. Vooral op het punt van de loonsverhoging (1% per jaar) is er teveel verschil van mening.

De hoofdbesturen van de vakbonden hebben daarna ieder afzonderlijk een ultimatumbrief aan de VNG verzonden. De VNG zegt dat de inhoud van al die brieven bijna hetzelfde was, alleen de einddatum verschilt.

Belangrijk punt voor de vereniging is dat in die brieven nieuwe eisen naar voren kwamen die eerder niet aan de onderhandelingstafel waren besproken.

Zo zou in het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR aan het bezoldigingsbegrip de garantietoelage moeten worden toegevoegd. Voorts zou rond hoofdstuk 3 ook moeten worden afgesproken dat lokale regelingen niet eerder komen te vervallen dan dat lokaal overeenstemming is bereikt over het overgangsrecht, waarvan dan onderdeel zou moeten zijn dat het zittende personeel haar rechten behoudt.

Daarnaast willen de bonden concrete afspraken maken over de garantie op werk. Tevens worden concrete afspraken gevraagd over hoe het aantal externe inhuurkrachten bij gemeenten wordt afgebouwd en hoe de interne bureaucratie wordt aangepakt. Tot slot eisen de bonden een structurele loonsverhoging die tegemoetkomt aan koopkrachtbehoud.

De VNG spreekt van een bijkomende waarschuwing door de bonden: “Zou de VNG niet binnen een bepaalde termijn deze eisen inwilligen, dan zouden collectieve acties volgen.”

Reactie VNG op ultimatums vakbonden
De VNG heeft in haar schriftelijke reactie op de ultimatums geen toezeggingen gedaan aan de bonden. Wel heeft zij nog eens uitgelegd hoe zij tot haar bod is gekomen. Daarnaast heeft de VNG de bonden verzocht om een toelichting op de nieuwe eisen.

De VNG verwachtte in een brief opnieuw geïnformeerd te worden over de consequenties die aan de nieuwe eisen, of het niet inwilligen daarvan. Die brief is echter niet ontvangen.

De verwachtingen
De VNG schrijft nu dat na de zomer de vakorganisaties stakingen en andere acties zullen aanzeggen: “Gezien de recente ontwikkelingen binnen met name de vakcentrale FNV en bij AbvaKabo FNV verwachten we gecoördineerde acties op zowel pensioen- als Caogebied in meerdere overheidsen semi-overheidssectoren en in de sociale werkvoorziening.”

Met de vakorganisaties is landelijk wel afgesproken dat over andere dan Cao-kwesties overleg mogelijk is. Door het zomerreces zijn er geen overleggen gepland, maar de intentie is deze in augustus te hervatten. Ook lokaal zou overleg met vakorganisaties dus mogelijk moeten zijn.

Lees hier de ledenbrief van de VNG >>

Over Auteur

3 reacties

  1. De inflatie komt dit jaar rond de 2% uit, in 2010 was deze ook al meer dan 1%, volgend jaar zal dit ook meer dan 1% zijn. Een loonsverhoging die ieder jaar achterblijft bij de inflatie zorgt ervoor dat ik ieder jaar dus minder te besteden heb van mijn loon, er blijft simpelweg minder over waarmee de vaste lasten steeds zwaarder ten laste van het salaris komen. Energie, benzine, etenswaren, alles stijgt maar toch blijft de VNG volhouden dat ik er met 1% stijging wel kom….

  2. Als de economische crisis doorzet gaat dit kabinet inzetten op minder dan 0%. Dus wees blij met je 1%.
    Indien er ingezet wordt op 2%, dan ben ik bang dat dit kabinet nog meer snijen in ambtenarenbanen, en wordt de werkdruk hoger.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden