Samen voor schoner water

0

De gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen, Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschapsbedrijf Limburg hebben het ‘Afvalwaterakkoord Maasduinen’ getekend

Hierin staan maatregelen die zorgen voor verbetering van de leefomgeving, schoner grond- en oppervlaktewater en doelmatig transport van afvalwater. 

In de samenwerking rondom de afvalwaterproblematiek kijken de deelnemende overheden over de grenzen van hun taakveld heen. Samen bekijken ze wat maatschappelijk de beste maatregelen zijn om te voorkomen dat vuil rioolwater bij zware regenval in beken terechtkomt waardoor vissterfte en stank kan optreden. Belangrijke doelen van de samenwerking zijn verbetering van de leefomgeving, schoner grondwater en oppervlaktewater en doelmatig transport van afvalwater.

De samenwerking moet er voor zorgen er dat deze doelen worden gehaald tegen lagere kosten voor de inwoners dan wanneer iedere partij alleen aan de slag gaat. Het afvalwaterakkoord heeft een looptijd tot en met 2015. Aan de overeenkomst is een gedetailleerde studie naar de riolering vooraf gegaan. 

Concrete maatregelen
Enkele maatregelen uit het Afvalwaterakkoord Maasduinen:
• Vergroten van een pomp voor rioolwater in Siebengewald. Hierdoor hoeft er geen ondergrondse gemeentelijke berging voor rioolwater te worden aangelegd.
• Beter gebruiken van afvoersloten met een lage natuurwaarde, om bij zware neerslag verdund rioolwater tijdelijk te bergen. Dit beschermt de ecologische waardevolle Heukelomse beek en maakt het aanleggen van nieuwe berging overbodig.
• Gemeenten scheiden het afvalwater bij huizen en bedrijven zoveel mogelijk van het regenwater. Regenwater hoeft immers niet gezuiverd te worden. En door dit afkoppelen komt het bij hevige regenval veel minder vaak voor dat vuil rioolwater in beken terecht komt als het riool het water niet aan kan.
• In de gemeente Gennep wordt het aanpakken van een riooloverstort gecombineerd met de herinrichting van de Tielebeek.

Europese richtlijnen
Het Afvalwaterakkoord geeft invulling aan het rijksbeleid waarin gemeenten en waterschappen worden opgedragen samen te werken en afspraken te maken over efficiënt beheer van riolering en zuiveringsinstallaties. De maatregelen dragen ook bij aan de Europese kwaliteitseisen waaraan het water in 2015 moet voldoen, de Kaderrichtlijn Water. Met deze richtlijn draagt de EU zijn lidstaten op het oppervlaktewater en grondwater schoner en gezonder te maken voor het leven in beken en rivieren.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden