Hoe handhaaf je de Wabo?

0

De invoering van de Wabo komt rap dichterbij. Op 1 oktober moeten 25 vergunningen zijn ondergebracht in de nieuwe wet, die ook moet worden gehandhaafd. Maar hoe pak je dat aan?

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een

organisatorische klus van grote omvang. Ook de handhaving van de vele regels en

bepalingen in deze wet is geen inkoppertje. Het toezicht en de handhaving zijn

gebonden aan kwaliteitscriteria van het ministerie van VROM en worden

gecontroleerd door de provincies, vooral als het gaat om milieueisen, volgens

het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer.

Gemeente.nu gebruikt de Kennisbank Handhaving om een plan

van aanpak te presenteren. Dit artikel kan als een handreiking worden gelezen,

een samenvatting van het uitvoeriger plan in de kennisbank.

Het is allereerst belangrijk te weten aan welke eisen een gemeente moet

voldoen. Wat dit betreft worden procesmatige en inhoudelijke eisen van elkaar

onderscheiden.

 

Procesmatige eisen

Het handhavingsbeleid gedocumenteerd zijn. Welke doelen stelt de gemeente

zichzelf en wat gaat ze doen om dit te bereiken? Dat is de kernvraag. Verder

moet dit beleid regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. Het

bestuur zorgt tegelijkertijd voor afstemming met organisaties die

stafrechterlijk kunnen handhaven. De laatste vereiste is het openbaren van dit

beleid aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten.  

 

Met de wijziging van de Woningwet in april 2007 ontstond de

wettelijke plicht om hanhavingsbeleid te formuleren als het gaat om bouwen en

wonen. Daarna bracht het voorontwerp Besluit omgevingsrecht een vooral

inhoudelijke verscherping van de eisen voor dit beleid.


Inhoudelijke eisen

Inhoudelijk moet het beleid voortkomen uit een analyse van de problemen die

kunnen ontstaan bij de handhaving van regels. Daarnaast moeten de prioriteiten

bekend zijn. Het beleidsdocument geeft verder inzicht in de strategie voor het

toezicht, de rapportage en de manier van sanctioneren. De laatste eis is het

vastleggen van de afspraken die met andere stakeholders zijn gemaakt.

 

Goed, dat ligt vast, waarna het wel de vraag is of de

theorie ook praktijk wordt. Monitoren dus, maar hoe? Het advies vanuit de

kennisbank is drie indicatoren in een meet- en registratiesysteem in te voeren.

Het gaat om doelstellings-, voortgangs- en procesindicatoren.

 

Hoe concreter, hoe beter. Dat is het credo. Voorbeelden van dit

soort gegevens is het aantal controles, het aantal overtredingen en het aantal

sancties. Daarnaast is het goed te weten hoeveel tijd en geld dit kost.

 

Maatschappelijk effect

Naast de kosten, is ook het maatschappelijke effect erg boeiend. Wat is

de uitkomst van het beleid? Uiteraard is dit beleid een verplichting, maar het

resultaat van effectieve handhaving kan een verbetering van de volksgezondheid

zijn. Of het vertrouwen van de burgers in het bestuur verstevigen. Ook dat is

meetbaar en bij mooie resultaten een kans de gemeente in het zonnetje te zetten.

Het antwoord op al uw handhavingsvraagstukken: de Kennisbank Handhaving. Lees meer over de kennisbank>>

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden