Onduidelijke besteding Proces Verbaal-vergoeding gemeenten

0

De Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010 (hierna: pv-vergoeding) is op 1 januari jl. beëindigd. Het ministerie van V&J heeft laten onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor de afbreuk van de leefbaarheid en het veiligheidsbeleid in gemeenten en de werklast voor de politie.

Uit de brief van het ministerie: “Het doel van het onderzoek is om de registratie en besteding van de vergoeding inzichtelijk te maken. Voor deze onderzoeksopdracht is gekozen, omdat de korte tijd die is verstreken sinds het afschaffen van de vergoedingsregeling het niet mogelijk maakt op dit moment reeds de gevolgen in kaart te brengen. Bovendien is inzicht in het gebruik van de tegemoetkoming een noodzakelijke stap om een mogelijk verband tussen het beëindigen van de vergoedingsregeling en de genoemde gevolgen te verklaren.”

Gemeenten registreren vergoeding niet specifiek

De pv-vergoedingen zijn vaak niet als zodanig terug te vinden in de gemeentelijke verantwoordingsdocumenten. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte gemeenten verschillend omgaan met de registratie van de pv-vergoeding. Gemeenten registreren de pv-vergoeding op verschillende wijze en onder verschillende posten. Verder verschillen de posten als zodanig omdat gemeentelijke begrotingen niet uniform zijn opgezet. Naast het feit dat de registratie verschilt, zijn de pv-vergoedingen vaak niet terug te vinden op de begrotingen of jaarrekeningen, omdat ze onder een overkoepelende post vallen. Wel kan op basis van de afgenomen interviews worden geconstateerd dat bij zo’n 85 procent van de gemeenten de pv-vergoeding is geregistreerd onder een post ‘Openbare orde’ of ‘Parkeren’ en voor het overige vaak onder de algemene middelen.

Onduidelijkheid over gemeentelijke besteding pv-vergoeding

Door het verschil in de indeling van posten en het veelvuldig registreren van de pv-vergoedingen onder een overkoepelende post, is het niet mogelijk uit de verantwoordingsdocumenten te herleiden waar de pv-vergoedingen aan besteed zijn en is het tevens niet mogelijk om inzichtelijk te maken hoe de pv-vergoeding zich verhoudt tot overige kosten en baten van de handhaving van de openbare orde (en parkeren) in gemeenten. Ook de geïnterviewde gemeenteambtenaren gaven meestal aan geen inzicht te hebben in de algemene bekostiging van openbare orde en veiligheid, maar merkten op dat de pv-vergoedingen naar hun indruk geen substantieel deel uitmaakten van de totale kostenpost handhaving openbare orde. Uit de interviews blijkt verder dat een groot gedeelte van de gemeenten de vergoedingen besteedde aan gemaakte kosten voor de handhaving in het algemeen of buitengewoon opsporingsambtenaren in het bijzonder.

Omvang vergoedingen

Het totaalbedrag dat gemeenten aan pv-vergoedingen hebben ontvangen tussen 2009 en 2015 schommelt tussen de 10,1 miljoen euro en 14,3 miljoen euro per jaar. Vanaf 2009 is een geleidelijke stijging te zien met een piek in 2011 waarna het totaalbedrag geleidelijk weer afneemt tot 11,3 miljoen euro in 2014. Het in 2014 ingestelde plafond van 14,5 miljoen euro is niet behaald.

VNG: niet verrassend

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deelt de mening dat het nog niet mogelijk is de gevolgen van de afschaffing in beeld te brengen. De VNG heeft in reactie op het onderzoeksrapport laten weten de uitkomsten niet verrassend te vinden, aangezien de gevolgen van het afschaffen pas voelbaar zullen zijn in de begrotingen van 2016.

 

Download hier het rapport

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.