4 Veranderingen woningwaarderingsstelsel

0

Het doel van de wijziging van het huurprijsbeleid is een vereenvoudiging van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Of dat wordt gehaald is volgens de VNG nog wel de vraag.

Wat betekenen de wijzigingen in het WWS en wat zijn de gevolgen van uitstel van invoering? Hieronder een overzicht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten:

1. Wat houdt de aanpassing van het stelsel in?

Doel van de wijziging van het huurprijsbeleid is een vereenvoudiging van het WWS. De WWS-onderdelen woonomgeving en woonvorm worden vervangen door de WOZ-waarde en de schaarstepunten komen te vervallen. De WOZ-waarde gaat dus weer deel uitmaken van de bepaling van de maximale huur (zo’n 25%) en de huurders krijgt (weer) een belang bij de verkrijging van die WOZ-waarde.

2. Wat betekent het uitstel voor gemeenten?
Met het uitstel van het vernieuwde WWS tot 1 oktober 2015 zijn de problemen die de VNG heeft aangekaart niet verdwenen. Wel is er voor gemeenten meer tijd om naar oplossingen te zoeken voor keuzes die worden gemaakt. Verder is er in de massale beschikkingsronde in 2015 nog geen noodzaak tot het verzenden van beschikkingen aan huurders. Vanaf 1 oktober 2015 vallen nieuwe huurovereenkomsten wel onder het nieuwe regime en kunnen huurders een beschikking aanvragen bij de gemeente.

3. Welke problemen liggen nog op tafel?
De VNG heeft aan de minister een aantal vragen gesteld en aangegeven dat een aantal zaken opgelost moet worden, om te voorkomen dat er zand in de motor van het WOZ-proces komt (zie hieronder VNG-brief aan Tweede Kamer). Die vragen zijn vooralsnog onbeantwoord gebleven en maatregelen om risico’s te beperken zijn nog niet genomen. Voor gemeenten moeten drie randvoorwaarden geregeld zijn, voordat de WOZ-waarde onderdeel kan worden van het WWS:

A) Eenduidigheid de manier waarop de WOZ-waarde aan huurders bekend wordt gemaakt

De minister laat gemeenten kiezen hoe ze willen beschikken, maar stelt ook dat gemeenten vanuit de Wet WOZ verplicht zijn binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar een WOZ-beschikking te nemen ten aanzien van gebruikers van woningen.
B) De rechtsbescherming van huurders
Massaal beschikken heeft een groot nadeel: het tijdstip waarop de nieuwe huur bekend wordt gemaakt ligt in mei van het kalenderjaar.
C) De verankering van de extra kosten
Daarnaast worden de uitvoeringskosten die gemeenten moeten gaan maken voor bijvoorbeeld bezwaarprocedures niet door het Rijk gedekt. De VNG heeft erop gewezen dat er met het incorporeren van de WOZ-waarde in het WWS een nieuwe markt ontstaat voor zogenaamde no-cure-no-pay bureaus (NCNP).

4. Welke acties worden nog ondernomen tot de inwerkingtreding?
Er zal contact blijven met het ministerie en zal de VNG de uitvoeringsproblemen blijven benadrukken, ook richting de minister van Veiligheid en Justitie, waar het de proceskosten betreft, stelt de vereniging.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden