Opinie Bekendmakingen en registratie opnieuw op de schop

0

Hoewel met spanning gewacht wordt op de aangekondigde wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in relatie tot de democratische legitimatie, is al een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden dat van invloed is op deze wet. Dit voorstel kent grofweg drie wijzigingen die van toepassing zijn op gemeenschappelijke regelingen.

Het gaat om het voorstel voor de Wet elektronische publicaties. Strekking hiervan is dat besluiten van gemeenten voortaan online gepubliceerd moeten worden, in plaats van in dagbladen en de lokale huis-aan-huisbladen. Hieronder wordt kort ingegaan op de gevolgen voor gemeenschappelijke regelingen.

1) Gemeenschappelijke regelingen worden voortaan in het Gemeenteblad bekendgemaakt

Sinds 2015 moeten gemeenschappelijke regelingen bekendgemaakt worden in de Staatscourant. Dit gebeurt door het gemeentebestuur van de plaats van vestiging van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan, of anders door een in de gemeenschappelijke regeling aan te wijzen gemeente. Uitgangspunt van het nieuwe wetsvoorstel is dat in de Staatscourant besluiten van algemene strekking van de Rijksoverheid bekend worden gemaakt. Daarom komt de bekendmaking van gemeenschappelijke regelingen voortaan in het Gemeenteblad. Dat hoeft dan alleen in het Gemeenteblad van de bekendmakende gemeente.

2) Besluiten van algemene strekking (inclusief algemeen verbindende voorschriften) van samenwerkingsverbanden worden voortaan in het Blad gemeenschappelijke regeling bekendgemaakt

Sinds 2015 kent de Wgr ook bepalingen omtrent de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften van het bestuur van het openbaar lichaam. Die komt er op neer dat bekendmaking geschiedt in de Gemeentebladen van de deelnemers, tenzij in de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het openbaar lichaam een eigen publicatieblad heeft (dat is dan feitelijk het Blad gemeenschappelijke regeling op officielebekendmakingen.nl.

Andere besluiten van algemene strekking moeten op grond van artikel 3:42 Awb bekend worden gemaakt. Onder het wetsvoorstel is uitgangspunt dat in het Gemeenteblad nog slechts gemeentelijke besluiten staan. Daarom wordt nu verplicht dat alle besluiten van algemene strekking van het bestuur van het openbaar lichaam, maar ook van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of van het gemeenschappelijk orgaan in dit Blad gemeenschappelijke regeling bekend worden gemaakt. Bekendmaking in het Gemeenteblad is dan niet meer mogelijk.

Dit is overigens anders wanneer om een centrumregeling gaat. Het besluit wordt dan in mandaat genomen van het bestuur van de gastgemeente en moet in het Gemeenteblad van die betreffende gemeente bekend worden gemaakt. Dat geldt ook voor besluiten die het bestuur van een openbaar lichaam of bedrijfsvoeringsorganisatie in mandaat van een van deelnemers neemt.

3) Het gemeentelijke register van gemeenschappelijke regelingen wordt geschrapt en vervangen door een landelijk register

Tot slot komt ook het verplichte gemeentelijke GR-register te vervallen, net als de inzending van de gemeenschappelijke regeling aan gedeputeerde staten. Voortaan zal de Minister van Binnenlandse Zaken een landelijk register van gemeenschappelijke regelingen bijhouden en ze moeten dan ook worden ingezonden aan de minister. Dat zal de overzichtelijkheid van gemeenschappelijke regelingen hopelijk ten goede komen. In 2010 bleek reeds dat de gemeentelijke registers niet altijd worden bijgehouden, iets wat geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de gemeenschappelijke regeling.

Over Auteur

Rob de Greef

Rob de Greef is partner bij PROOF Adviseurs in Rotterdam, docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en kerndocent van leergangen en cursussen rond samenwerking bij de VU Law Academy. Hij is gespecialiseerd in het bestuurlijk organisatierecht en publiceert regelmatig hierover. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden