Gemeente mag topinkomens niet begrenzen

2

Een subsidieverordening geeft geen vrijbrief om eisen te stellen aan de hoogte van salarissen, is het oordeel van de Raad van State.

Onlangs nog verlaagde een zorgbestuurder zijn salaris na druk van de gemeente Venlo. Aanleiding voor de uitspraak is echter een zaak tussen Eindhoven en stichting Novadic-Kentron.

“De rechtbank heeft terecht overwogen dat weliswaar de gesubsidieerde activiteit wordt verricht met behulp van medewerkers, maar dat de in artikel 16, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening (Asv) vervatte verplichting geen betrekking heeft op deze medewerkers, maar op hun inkomens”, staat in de uitspraak.

Kern van de kritiek is dat gemeenten zeer terughoudend moeten zijn met inkomenspolitiek.

Algemene wet bestuursrecht
“Gelet op het vorenstaande is artikel 16, tweede lid, van de Asv in strijd met de artikelen 4:38, eerste lid, en 4:39 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom onverbindend. De rechtbank heeft derhalve terecht geoordeeld dat het college de verplichting met betrekking tot de maximale beloning van medewerkers van Novadic-Kentron niet heeft mogen opleggen.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

2 reacties

  1. H Donkers op

    Gemeenten moeten misschien zeer terughoudend zijn met inkomenspolitiek maar het zal toch te gek worden als ze gehouden worden de idiote graaierij van de topinkomens te subsidieren met gemeenschapsgeld.
    De gemeente is toch ook gehouden om zorgvuldig te zijn met geld van de burgers. Zo wordt de positie van gemeenten wel heel erg onzuiver.

  2. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

    Het is een kwestieuze uitspraak van de afd. Bestuursrechtspraak van de RvS. Allereerst omdat de RvS bepaalt dat het normeren van (top)inkomens niet onder de eis van doelmatig omgaan met subsidies zou vallen. Normaliter krijgen overheden veel discretionaire beleidsvrijheid van de RvS, maar nu opeens niet. Zij vindt dat de eis van E’hoven louter had te maken met inkomenspolitiek en niet met het doel van de subsidie. Te hoge inkomens zijn ondoelmatig voor een goede besteding van subsidies vindt E?hoven, maar dat ziet blijkbaar de RvS anders. Een beroep van Eindhoven op art. 4.38 en 4.39 Alg. Wet Bestuursrecht (Awb) die de bevoegdheid geeft om verplichtingen op te leggen aan de instelling had m.i. volstaan, maar de hoogste bestuursrechter meent van niet.

    Kan Eindhoven (en andere gemeenten) dan niks doen tegen exorbitant hoge inkomens van bestuurders van (zorg-)instellingen? Nou dat kan wel, hoor. De gemeente kan ipv een subsidie toe te kennen in het vervolg de instelling contracteren. De Wmo, op basis waarvan de subsidie in het verleden is verstrekt, maakt het mogelijk te kiezen tussen een contract (privaatrecht) en een subsidie (publiekrecht). In het laatste geval geldt de Awb niet. Er zijn inmiddels veel gemeenten die bepalingen als die van E?hoven opgenomen hebben in hun (raam-)contract met (zorg-)instellingen. Wel jammer dat dat niet via de subsidievorm kan?.