Geld vanuit het Rijk voor tien maatschappelijke opgaven

0

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken samen tien grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Zoals het tegengaan van eenzaamheid, ondermijning en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Hiervoor krijgen gemeenten en provincies extra geld.

Dit maakte de rijksoverheid bekend in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP). Hierin wordt samengewerkt aan maatschappelijke opgaven en een aantal afspraken uit het regeerakkoord uitgevoerd. Het totale ‘accres’, oftewel het vrij besteedbaar budget voor gemeenten dat meebeweegt met de netto rijksuitgaven, zou zijn verruimd en komt op ruim 6 miljard euro. Het Rijk zet daarnaast extra geld in. Er is 1,4 miljard euro beschikbaar voor de opgaven in het IBP.

De tien maatschappelijke opgaven zoals ze zijn vastgelegd:

  1. Samen aan de slag voor het klimaat, door onder meer een CO2-reductie tot 49 procent in 2030 en circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren in 2021 en 30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken of ‘aardgasvrij-ready’. Bij de inrichting van het land moet rekening gehouden worden met klimaatverandering.
  2. Toekomstbestendig wonen, door onder meer sloop en transitie van woningvoorraad, bestrijding van leegstand en meer kansen op de woningmarkt voor kwetsbare groepen.
  3. Regionale economie als versneller, door meer nadruk te leggen op de regionale omstandigheden voor het bereiken van ambities.
  4. Naar een vitaal platteland, door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu.
  5. Merkbaar beter in het sociaal domein, door onder meer extra in te zetten op de aanpak van eenzaamheid, kindermishandeling, huiselijk geweld en verwarde personen wordt voorkomen dat kwetsbare groepen binnen verschillende interventies van zorg en straf tussen wal en schip raken. Hiermee kunnen kwetsbare groepen naar vermogen meedoen in hun eigen vertrouwde omgeving en vermindert, zo is de hoop, het herhaald slachtofferschap en daderschap.
  6. Nederland en migrant goed voorbereid, door een flexibeler asielstelsel, snellere terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht en verbetering van het taalniveau en de arbeidsparticipatie van nieuwkomers.
  7. Problematische schulden voorkomen en oplossen, door onder meer beginnende schulden eerder te signalen en gemeenten meer mogelijkheden te geven om kosten van het beschermingsbewind te beheersen.
  8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving, door onder meer aanpak van ondermijningsgevoelige gebieden, het benutten van kansen door digitalisering en het openbaar maken van informatie. En ook: de democratie ‘weerbaarder maken’ en decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders beter ondersteunen.
  9. Passende financiële verhoudingen, door onder meer toezicht te vernieuwen, totale rijksuitgaven als basis te hanteren voor een goede normeringssystematiek, en knelpunten in de fiscale regelgeving te inventariseren.
  10. Overkoepelende thema’s, die gaan onder meer over krimp- en grensregio’s, het aansluiten van de Nationale Omgevingsvisie op de bestaande omgevingsvisies, en samenwerking op EU-dossiers.

De komende tijd wordt volgens de deelnemers besteed om ‘knelpunten en oplossingen in beeld te brengen’. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden