Leidraad verduurzaming van schoolgebouwen

0

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) bracht onlangs de “Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs” uit. Het omvat een stappenplan dat gemeenten en schoolbesturen kunnen gebruiken bij het opstellen van een duurzaam huisvestingsbeleid.

De Leidraad omvat een stappenplan, en geeft onafhankelijke informatie, technische, procesmatige en financiële tips en opties. Daarnaast bevat het veel handige achtergrondinformatie. De werkwijze is gebaseerd op ervaringen van uitgevoerde verduurzamingsprojecten. Er wordt in de Leidraad rekening gehouden met andere afwegingen duurzaamheidscriteria en/of andere kwaliteitscriteria zoals gebruikerswensen die een rol kunnen spelen in het lokale besluitvormingsproces.

Overheveling taken
Per 1 januari 2015 zijn de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES aangepast in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar school. De wetswijziging betekent voor gemeenten dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen vervalt. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Green Deal

Voor een extra impuls op het gebied van verduurzaming van onderwijsgebouwen hebben de onderwijs- en gemeentesector samen met de Rijksoverheid in november 2014 de Green Deal Verduurzaming Scholen (GDVS) gesloten als uitwerking van het Nationaal Energie-akkoord. VNG is samen met PO- en VO-raad trekker van de Green Deal. Vier ministeries (BZK, OCW, I&M en EZ) hebben de Green Deal mede ondertekend. Doel is versnelling van de verduurzaming van PO en VO schoolgebouwen, met name wat betreft energie en binnenmilieu, en verbetering van het leer- en werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten.

In Nederland zijn er bijna 6650 basisscholen met ruim 1,4 miljoen leerlingen, in het speciaal basisonderwijs gaat het om 612 scholen met ruim 109.000 leerlingen.  Het aantal gebouwen is groter dan het aantal scholen.

De Leidraad is ontwikkeld door RVO.nl in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als onderdeel van de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord en ter ondersteuning van (de Green Deal) Verduurzaming van Scholen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden