Uitspraak in zaak huisvesting arbeidsmigranten

0

Op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) heeft de gemeente Dronten een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 220 arbeidsmigranten. Inwoners bestrijden dit besluit.

De vergunning voor de huisvesting is verleend aan Stichting Aeres Groep. De vergunninghouder wijst op het feit dat zeven klagende inwoners van Dronten ruim 120 meter van het perceel met de huizen voor de migranten wonen en ruim 200 meter van de paviljoens waarin zij verblijven. De rechter ziet hun bezwaren dan ook als niet-ontvankelijk.

Andere omwonenden die de zaak begonnen waren, brachten ter zitting geen zienswijze in. “Gelet op het bepaalde in artikel 6:13 van de Awb zal de voorzieningenrechter het beroep van deze eisers om die reden niet-ontvankelijk verklaren”, staat in de uitspraak van de rechter.

Verkeer
“Volgens een door verweerder in beroep overgelegde rapportage van een verkeerskundige inzake de verkeerssituatie zal de huisvesting van de migranten leiden tot een maximale toename van 220 auto’s per dag (in de ochtend heen en in de avond terug)”, is de klacht. Naar het oordeel van de rechter is dat ook wel een realistische kijk op de zaak.

“Met verweerder is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van eisers, voor zover woonachtig aan de straat bij de uitvalsweg van het perceel, om die reden rechtstreeks bij het bestreden besluit is betrokken. Eisers, voor zover woonachtig aan die straat, zijn dan ook ontvankelijk in hun beroep op dit punt.”

Agripark
Het perceel met de woonpaviljoens hoort bij het zogeheten Agripark. Door het vertrek van een hogeschool naar Wageningen kwam een campus met gastenverblijf en woningen leeg te staan. De stichting die het park beheert, wilde iets doen met de ruimte. De tijdelijke huisvesting van migranten was de oplossing voor de leegstand. Voorheen woonden hier studenten; nu arbeiders uit het buitenland.

“In de ruimtelijke onderbouwing is verder toegelicht dat de locatie past binnen de uitgangspunten van de Ruimtelijke beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten gemeente, die op 27 september 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld.”

Volgens de rechter is voldaan aan de criteria in deze beleidsnotitie:

  • De huisvesting dient bestemd te zijn voor tijdelijke arbeidsmigranten die overwegend lokaal werkzaam zijn;
  • Accommodaties voor nachtverblijf voor maximaal 300 personen;
  • Het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden, waarbij een norm wordt gehanteerd van minimaal 1 parkeerplaats per 2 personen;
  • Omtrent het beheer is in paragraaf 4.5 van de beleidsnotitie onder meer gesteld dat zowel voor de migranten als voor de omgeving 24 uur per dag iemand bereikbaar moet zijn in het geval van calamiteiten. Verder dient, bijvoorbeeld in de vorm van huis- en leefregels, een rook-, drink- en drugsbeleid te worden opgesteld en een beleid op het gebied van orde en netheid in en rond de huisvestingslocatie.

“Gelet op de genoemde omstandigheden heeft verweerder bij de beoordeling van de vergunningaanvraag dan ook terecht van belang geacht dat de locatie voldoet aan de in de beleidsnotitie gestelde voorwaarden”, stelt de rechter. “Er is geen rechtsregel die verweerder verplicht al bij de totstandkoming van een dergelijke beleidsstuk omwonenden daarover te consulteren. Integendeel, de gemeenteraad is het de burgers vertegenwoordigende orgaan bij dit soort algemene besluitvorming.”

Weerstand
De gemeente gaf aan dat bij iedere locatiekeuze sprake zal zijn van weerstand van omwonenden. De beleidsnotitie moet de mogelijk nadelige kanten van de huisvesting zo goed mogelijk voorkomen. Na het afronden van de notitie zijn de omwonenden betrokken bij de besluitvorming. Verweerder Dronten “heeft toegelicht dat, overeenkomstig de beleidsnotitie, in de vergunning voorschriften zijn opgenomen om overlast voor de omgeving te voorkomen”.

De rechter is tevreden met de keuzen van de gemeente. Het verlenen van de vergunning was terecht.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden