10 aandachtspunten handhaving drank en horecawet

0

De VNG wil samen met VWS de modernisering van de Drank- en Horecawet vormgeven. Juist gemeenten willen de handhaving verbeteren, en uit die hoek komen dan ook 10 aandachtspunten die ministerie en gemeenten samen kunnen oppakken.

De VNG reageert in een brief aan staatssecretaris Van Rijn dat een aantal onderdelen in de DHW zijn niet meer handhaafbaar zijn en pleit voor aanpassing op deze onderdelen. Daarnaast wijst de vereniging ook op de Pilot ‘mengvormen winkel/horeca’, die in de afrondende fase is en waarvan de conclusies in september gepresenteerd zullen worden.

Vooruitlopend op die conclusies en op basis van gemeentelijke ervaringen deelt VNG alvast de volgende 10 aandachtspunten:

1. Generiek toezicht.
Het decentraliseren van dit toezicht heeft in ieder geval bijgedragen tot een sluitende horecabeleidsketen met een veel effectievere handhaving. Tegelijkertijd ervaren gemeenten dat de DHW onvoldoende beleidsvrijheid biedt om de gemeentelijke rol effectiever aan te pakken. Een zorg is bijvoorbeeld het gebrek aan leeftijdscontrole en internetverkoop.

2. Naleving jongeren bemoedigend
Het is goed om uit het verrichte onderzoek naar de naleving van jongeren te beschikken over de landelijke cijfers. Op deze manier kunnen de lokale ervaringen hiermee worden vergeleken. De beschrijving van de methode biedt prima handvatten om een dergelijk onderzoek ook lokaal uit te voeren.

3. Alcoholreclame maakt inzet “dweilen met de kraan” open
De “schreeuwende” reclames voor alcohol, de enorme beïnvloeding hiervan op het drinkgedrag (stoer/gezellig) van kwetsbare groepen baart gemeenten zorgen. Een verbod zal als bijdrage worden ervaren in een “gezamenlijke aanpak” voor het alcoholmisbruik.

4. Onvoldoende inzet op preventie
Preventie is voor gemeenten meer dan alleen een bureaucratische handeling. De inzet van preventieve middelen krijgt nauwelijks aandacht. Wat opvalt is dat er een zeer beperkt budget beschikbaar is voor voorlichtingscampagnes en andere vormen van preventie, namelijk € 11,1 miljoen. Daar staat een bedrag van € 1 miljard aan accijnzen tegenover

5. Opleiding toezichthouders onnodig duur
Horeca is een bijzonder en specifiek vakgebied. Om deze bevoegdheid te behouden is permanente scholing nodig en verplicht gesteld op basis van de DHW. Daar staan gemeenten ook achter. Maar in de opleiding worden wetten zoals de Visserijwet, Vogelwet e.d. opgenomen. Dit is kostbaar en belastend voor gemeentelijke toezichthouders. Onze suggestie is om de gemeentelijke DHW toezichthouders een eigen domein met passende her- en bijscholing te geven en volsta vervolgens met het diploma toezichthoudende DHW.

6. Leeftijdsgrenzen alleen onvoldoende
Gemeenten onderkennen en onderschrijven de noodzaak van een minimum leeftijd voor alcoholverstrekking. Maar er zijn knelpunten in de wet. Een voorbeeld daarvan is de aanpak van de “wederverstrekker” die een belangrijke rol speelt bij het doorleveren van alcohol aan 18-minners.

7. Inrichtingseisen achterhaald.
Gemeenten hebben unaniem veel kritiek op de gedetailleerde en achterhaalde bepalingen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet. Wij pleiten voor het schrappen van de gedateerde en ingewikkelde inrichtingseisen uit de DHW en stellen voor de aangepaste vereisten in dit kader onder te brengen in het Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving.

8. Paracommercie
Veel paracommercie wordt tegenwoordig niet of nauwelijks meer gesubsidieerd. Paracommerciële instellingen werken niet meer uitsluitend met vrijwilligers en vallen ook niet altijd meer onder een fiscaal gunstiger regime. Daarnaast exploiteert de paracommercie ook multifunctionele accommodaties. Bij dit soort accommodaties (vooral buurt- en wijkcentra) zijn vaak sociaal cultureel werk instellingen de vergunninghouder en beheerder van de kantine. Andere gebruikers kunnen tijdens sluitingstijden geen gebruik maken van de ruimte en/of kantine. Wij stellen voor om in de wet mogelijk te maken dat ook andere gebruikers hier terecht kunnen.

9. Toegangsleeftijd slijterij
.Deze bepaling schiet zijn doel voorbij. Het toezicht op de naleving is bijna nihil. Schrap om genoemde reden de noodzakelijke begeleiding van personen onder de 21 jaar. Er kan hier worden volstaan met het vaststellen van de leeftijd tijdens de transactie.

10. Mengformules
Het strikte onderscheid tussen horeca, slijter, en detailhandel werkt verstarrend en sluit niet meer aan bij de maatschappelijke ontwikkeling. De aan dit onderzoek parallel lopende “pilot mengvormen winkel/horeca” is beëindigd en het rapport met conclusies en aanbevelingen wordt op 14 september openbaar.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden