Cedris: regeerakkoord is veelbelovend

0

De branchevereniging voor de sociale werkvoorzieningsbedrijven, Cedris, is te spreken over de plannen van de nieuwe regering.

Cedris merkt op dat de plannen weliswaar gepaard gaan met een forse bezuiniging op het subsidiebedrag per Wsw'er en op re-integratie. Maar het subsidiebedrag lijkt minder snel te worden afgebouwd dan in de plannen van het vorige kabinet, waardoor sociale werkvoorzieningsbedrijven meer tijd krijgen het beoogde resultaat binnen het beschikbare financiele kader te realiseren. “Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de wens van Cedris tot `maatschappelijk verantwoord bezuinigen'”, aldus de vereniging.

Tegelijkertijd is de exacte omvang van het financieel kader nog onduidelijk. Cedris blijft er daarom op wijzen dat voldoende budget beschikbaar moet zijn om mensen naar werk te begeleiden. Het kabinet wil voor grotere werkgevers een quotum invoeren; vijf procent van hun personeelbestand moet op termijn bestaan uit arbeidsgehandicapten. “Dat gaat met kosten gepaard, zoals kosten voor begeleiding, aanpassing van het werk of de werkplek, scholing en training etc.”, stelt Cedris. “Alleen een getal en een handhavingsplan is geen garantie voor succes. Het gaat erom werkgevers te faciliteren om mensen met een arbeidshandicap werk te kunnen bieden.”

Cedris is “blij” dat er nu daadwerkelijk een regeling komt waarbij voor iedereen gelijke rechten en plichten gelden. “Werken in een beschutte omgeving wordt een voorziening die gemeenten kunnen aanbieden aan mensen die dat echt nodig hebben, is de conclusie. Cedris spreekt darbij wel uit “dat om louter financiele redenen mogelijk niet alle gemeenten hiervoor zullen kiezen.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.