Accountants waarschuwen Zorgsector en gemeenten

1

Accountants maken zich grote zorgen over de de financiële gevolgen van de transitie in de zorg. In een brief aan directies en Raden van Bestuur waarschuwen zij voor de verstrekkende gevolgen.

‘In de afgelopen maanden bleek de praktijk helaas weerbarstig.’  staat in de brief te lezen. Na het zomerreces 2015 maakte de NBA sectorcommissie Coziek de balans op: ‘Als accountants in de zorg zijn we niet gerust over de instellingsfinanciering en bekostiging. Een plan met concrete acties in het derde kwartaal 2015 is cruciaal om de belangrijkste issues in de Wmo/Jeugdwet-verantwoordingen voor te zijn.’

Lokale verantwoordelijkheid nemen

De commissie wijst er in de brief op dat de wijzigingen in de wet- en regelgeving grote consequenties hebben voor de zorginstellingen. De commissie richt zich in de brief tot de Raad van Bestuur van GGZ-instellingen en instellingen in de ouderen-, gehandicapten- en jeugdzorg. In de brief staan duidelijke handreikingen om actief mee aan de slag te gaan. Coziek roept op vooral lokaal verantwoordelijkheid te nemen en niet af te wachten of knelpunten landelijk worden opgelost.

Eisen van gemeenten

Zorginstellingen moeten inventariseren aan welke eisen contracten met gemeenten moeten voldoen om de zorg te kunnen declareren. Vervolgens moeten ze nagaan hoe ze deze afspraken ‘voldoende helder en aantoonbaar’ intern kunnen naleven. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe ze aan de verschillende gemeenten verantwoording afleggen. Essentieel daarbij, volgens de NBA, is dat zorginstellingen aantoonbaar aan de gemeentelijke controle-eisen kunnen voldoen. ‘Of loopt u risico dat eindelijk een deel van de geleverde zorg niet declarabel of niet rechtmatig blijkt?’

Rechtmatigheid declaraties, tijdig overleg

Belangrijk is het om te kijken naar de mate en wijze van de rechtmatigheid van declaraties. De NBA roept zorginstellingen op om hierover te overleggen met gemeenten. De NBA heeft voor dit overleg over de wijze van verantwoorden met de VNG een ‘model-oplegger‘ opgesteld. Zij wijzen erop dat als zorginstellingen en gemeenten het eens zijn over de geleverde prestaties en de prijzen, accountscontrole dan niet noodzakelijk is.

Hier de brief van Sectorcommissie Coziek/ NBA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. . Het kan beter op

    Onze Overheid heeft onder aanvoering van de gemeenten in Nederland – met spreekbuis de VNG zwaar gepleit om de zorgverlening naar gemeenten te trekken. Onze staatssecretaris holden als een blind paard achter de foute informatie aan. Nu zijn de gevolgen voor de zorginstellingen. Het declareren van zorg en het aantonen van rechtmatigheid bij gemeenten zet alles op z'n kop. De administratieve lasten puilen de pan uit en zekerheden zijn tot grond gesloopt door ONZE REGERING mede omdat de VNG veel onwaarheden over doelmatige zorg het land hebben ingestuurd. Zeer triest dat de gezondheidszorg verworden is tot handel!