VNG: Zet decentralisatie Jeugdzorg onverkort door

0

De Tweede Kamer debatteert op 31 mei over de stelselwijziging jeugdzorg. De VNG onderschrijft het plan van de staatssecretarissen om aan te sluiten bij de uitgangspunten van de Wmo, maar heeft een aantal kanttekeningen.

De VNG stuurde een brief naar de Algemene Commissie Jeugdzorg van de Tweede Kamer. De VNG pleit in deze brief voor:

 • Het onverkort doorzetten van het wetgevingsproces rond de decentralisatie jeugdzorg.
  Gezien de brede consensus over de stelselwijziging in de jeugdzorg pleiten wij ervoor om de voorbereiding van de wetgeving onverkort door te zetten.  Zo kunnen gemeenten en professionals actief verder werken aan de breed gedragen omslag in de zorg voor jeugd. De eerste voorbereidingen zijn gestart. In proeftuinen en pilots ontwikkelen gemeenten al nieuwe, ontschotte werkwijzen, samen met partners.
 • Vertrouwen in de lokale overheid.
  Decentraliseren betekent ook durven loslaten. Hiervoor is vertrouwen nodig in de lokale overheid en de gemeentelijke bestuurskracht. Te veel van te voren willen dichtregelen staat daar haaks op.   
 • Een integrale benadering van de jeugdbescherming
  Integrale hulpverlening aan kind en gezin is een doorlopend proces waarin elementen van drang en dwang in bepaalde gevallen tijdelijk als extra middel kunnen worden ingezet. Om te voorkomen dat de jeugdbescherming in sterke mate blijft functioneren als een apart circuit is gemeentelijke regie nodig op de samenhang (en ook kostenbeheersing). Dat vraagt om een nieuwe benadering van de positie van de gezinsvoogd. Samen met de Raad voor de Kinderbescherming willen de gemeenten er voor zorgen dat de inzet van de voogdij en gezinsvoogdij bijdragen aan een veilig en heel gezinsleven.
 • Een gedecentraliseerd normenkader voor de kwaliteitseisen van het zorgaanbod
  Dus geen stapeling van kwaliteitseisen omdat dit onnodig kostenopdrijvend werkt en leidt tot onnodige bureaucratie
 • Ruimte voor gemeenten in de relatie met Passend Onderwijs
  Het wetsontwerp Passend Onderwijs gaat er van uit dat de samenwerkingsverbanden in het onderwijs en de gemeenten tot overeenstemming komen over de ondersteuningsplannen. De staatssecretarissen stellen nu voor dat ook het beleidsplan van gemeenten over de inrichting van de ondersteuning en hulp op de agenda van dit 'op overeenstemming gericht overleg” (OOGO) komt te staan. De VNG  heeft grote bezwaren bij dit voorstel. Het beleidsplan van de gemeente strekt veel verder dan de gemeentelijke inzet in de zorg in het onderwijs, en kan als zodanig geen onderdeel zijn van het OOGO.
 • Snel beschikbaar stellen van betrouwbare en harde gegevens
  Voor een goede overdracht  hebben gemeenten betrouwbare en harde gegevens nodig over aard en (budgettaire) omvang van de toekomstige taken. Gemeenten en instellingen lopen nu tegen een grens aan. Zonder inzicht in de actuele budgetten, geleverde hulptrajecten en vraag- en aanbodontwikkeling is het moeilijk om concrete afspraken te maken over bovenlokale uitvoering van taken, financiering en inkoop van zorg.

21 juni, Congres: De race naar de gemeentelijke jeugdzorg. Meer informatie >>

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden