Bijdrage Wmo minder gestegen door compensatie gemeenten

0

De eigen bijdrage voor langdurig gebruikers van zorg aan huis was in 2015 gemiddeld ruim 47 euro per zorgperiode van vier weken, 12 euro meer dan het jaar ervoor. De stijging van de feitelijk betaalde eigen bijdrage is minder hoog dan verwacht, zegt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

“De beperkte stijging komt door gemeentelijk beleid bij lagere inkomens en een waarschijnlijk kleinere zorgvraag van hogere inkomens.” Dat schrijft Van Rijn in een reactie op het onderzoek dat CBS uitvoerde in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Het kabinet heeft al 50 miljoen euro extra uitgetrokken voor het verlagen van de eigen bijdrage Wmo. Uit dit onderzoek haal ik twee signalen. Eén: Gemeenten compenseren minima en chronisch zieken voor zorgkosten. Twee: mede omdat 2015 een overgangsjaar was, is het van belang de eigen betalingen te blijven volgen.”

Eigen bijdrage

Het CBS onderzocht wat huishoudens met leden van 18 jaar en ouder feitelijk betalen voor zorg aan huis uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De eigen bijdrage groeide in 2015 onder andere door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Door het afschaffen van deze korting zou bij gelijkblijvend zorggebruik de eigen bijdrage in 2015 met 50 procent stijgen.

Compensatie gemeenten

Onder andere doordat een deel van de gemeenten zelf een korting toepaste, is de gemiddelde stijging uitgekomen op bijna 34 procent. Vanaf 2015 krijgen gemeenten hier van het Rijk ongeveer 250 miljoen euro voor. Naast het aanpassen van de eigen bijdrage kunnen gemeenten ook andere compenserende maatregelen treffen, zoals een financiële tegemoetkoming uit de Wet maatschappelijke ondersteuning of bijzondere bijstand. Deze maatregelen zijn niet meegenomen in de door het CBS berekende eigen bijdragen.

Verlagen bijdrage Wmo

Het  kabinet trekt 50 miljoen euro extra uit voor het verlagen van de eigen bijdrage Wmo. Voor alleenstaanden met een inkomen onder de 20.000 euro zonder vermogen is de eigen bijdrage in 2015 procentueel gezien het meest gestegen, met 40 procent. Ze betaalden gemiddeld 5 euro meer per zorgperiode van vier weken dan in 2014. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zegt dat bijna 9500 chronisch zieken en ouderen hebben moeite om hun eigen bijdragen voor ondersteuning via de Wmo te betalen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.