Onderzoek: boa’s worden gemeentepolitie

9

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) worden langzaamaan een soort gemeentepolitie. Het is aan de minister van Veiligheid en Justitie om hiervoor te kiezen of ze deel te laten maken van de Nationale Politie.

Dat stelt de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) na onderzoek van bestuurkundige Ronald van Steden van de Vrije Universiteit. De stichting is bezorgd over de bevoegdheden en taken van de nieuw te vormen Nationale Politie. Maakt de politie pas op de plaats voor BOA’s? Het lijkt er wel steeds meer op, denkt de SMVP.

“Over de hele linie van de onderzochte cases zien we een verschuiving van toezicht naar handhaving”, staat in het onderzoek. “Anders gezegd: alle ‘onbevoegde’ stadswachten moeten worden vervangen door ‘bevoegde’ buitengewoon opsporingsambtenaren die een proces-verbaal kunnen opmaken en over geweldsmiddelen beschikken (dit is zelfs een wens van de minister van Veiligheid en Justitie).”

Professionalisering

Bestuurskundige Van Steden concludeert dat het gemeentelijke beleid voor handhaving en toezicht sterk versnipperd is. Ook het wisselende opleidingsniveau van de buitengewone opsporingsambtenaren leidt tot zorgen. Zij vindt professionalisering van het grootste belang omdat het momenteel de vraag is of het ingrijpen ten gunste van de openbare orde op een goede manier gebeurt.

Dan is er nog de kwestie van het uniform. Moet het uniform van boa’s lijken op dat van de politie of juist niet? Daarover bestaat een sterk verschil van mening tussen gemeenten, wat ook geldt voor de uitrusting van de ambtenaren en hun salarissen.

Ratjetoe

Wie het rapport Veelvormig en versnipperd leest, ontkomt niet aan de conclusie dat het een ratjetoe is geworden. Ook de regie van boa’s door de politie ontbreekt, stelt het onderzoek. Briefings komen amper voor; informatie wordt slecht gedeeld.

“Eigenlijk kijken dienders een beetje op boa’s neer en willen ze niet van harte meewerken, terwijl gemeenten een geheel eigen veiligheidsinfrastructuur (computersystemen, meldkamers) optuigen. Het gevolg is dat vurig gewenst ‘integraal veiligheidsbeleid’ meestal een papieren werkelijkheid blijft.”  

Winkeldiefstal

Het is aan de minister. Bij een pilot in Zaltbommel mochten boa’s ook camerabeelden gebruiken als bewijsmateriaal tegen winkeldieven, getuigen horen, aangiften opnemen en proces-verbaal opmaken. Daarmee wordt het nog belangrijker welke rol deze ambtenaren nu precies gaan krijgen van de demissionaire minister of zijn opvolger.

De stichting adviseert om ze onder te brengen bij de Nationale Politie.

Zes domeinen

Uit het rapport: “Tot voor kort bestonden er 115 soorten boa’s in Nederland. Sinds 1 april 2010 zijn zij in zes domeinen ondergebracht. De domeinen waarin boa’s werken, omvatten ‘openbare ruimte’ (domein 1), ‘milieu, welzijn en infrastructuur’ (domein 2), ‘onderwijs’ (domein 3), ‘openbaar vervoer’ (domein 4), ‘werk, inkomen en zorg’ (domein 5) en ‘generieke opsporing’ (domein 6). Per domein staat vast voor welke artikelen en wetten de boa tot handhaven bevoegd is. Deze domeinen worden hieronder kort toege-licht.

1) Binnen het domein ‘openbare ruimte’ worden boa’s aangesteld voor de bestrijding van overlast, verloedering en allerlei veelvoorkomende ergernissen die de veiligheid en leefbaarheid op straat aantasten. Parkeercontroleurs, apv-controleurs en gemeentelijke opsporingsambtenaren vallen on-der dit domein.

2) Binnen het domein ‘milieu, welzijn en infrastructuur’ werken boa’s die zich bezighouden met (economische) milieudelicten zoals het illegaal lozen van afval.

3) Binnen het domein ‘onderwijs’ werken leerplichtambtenaren. Dit zijn boa’s die de leerplichtwet en daaraan gelieerde wet- en regelgeving handhaven.

4) Binnen het domein ‘openbaar vervoer’ zijn NS-conducteurs het meest bekend. Daarnaast kunnen ook gemeenten boa’s in dit domein aanstellen, bijvoorbeeld als het gaat om openbare ordehandha-ving in metro, bus of tram.

5) Binnen het domein ‘werk, inkomen en zorg’ zijn boa’s actief belast met regelingen omtrent sociale zekerheid. Zij gaan bijvoorbeeld uitkeringsfraude tegen.

6) Binnen het domein ‘generieke opsporing’ werken boa’s die niet in één van bovenstaande vijf do-meinen vallen. Zij hebben opsporingsbevoegdheden die noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan politieboa’s met een ondersteunende, admini-stratief-technische taakstelling.

De zes domeinen bieden plaats aan tal van boa’s die bij allerlei (semi-)overheidsinstanties in dienst zijn. In principe moet een boa zich beperken tot de regio van aanstelling. Zij beschikken allen over landelijk dekkende opsporingsbevoegdheden met toestemming van het bevoegd gezag.

Bevoegdheden

Mits een boa bij twee verschillende werkgevers in dienst is, kan hij maximaal over twee opsporingsakten (met op-sporingsbevoegdheden binnen twee domeinen) beschikken. Een parkeercontroleur kan daardoor ook als milieu-inspecteur op pad worden gestuurd. Hun precieze bevoegdheden verschillen per domein.”


Kennisbank Handhaving:

Zeker van uw zaak >>

Over Auteur

9 reacties

 1. Moet even reageren,
  Ik zie hier heel veel positieve uitspraken en ook heel veel negatieve, vind ik persoonlijk een beetje jammer, het gaat er volgens mij niet om wat wij er van vinden maar de burgers, ik ben zelf BOA en milieu agent geweest en zit nu in domein 1 openbare ruimte, in amsterdam heb je veel last van hangjeugd en kleine en grote criminaliteiten en worden ingezet in overlast gebieden, de samenwerking met de politie is goed en het opleiding niveau ligt op MBO 3 (zoek dit maar op google op wat MBO 3 inhoud) ben een beetje moe van het gezeur dat dit werk gedaan wordt door gewezen melkert banen, iemand die dit gevolgt heeft, weet ook dat deze banen allang niet meer bestaan en als de mensen niet voldoen aan het mbo 3 niveau deze ontslagen werden, wel kregen ze de kans om naar dit niveau te leren.

 2. Inspecteur op

  Even ter info over het (opleidings)niveau van een BOA

  Ik ben inspecteur en BOA bij een Gemeente met een HBO+ opleiding.

 3. Beste amstaf3, ik heb geen idee waar jij vandaan komt, maar ik denk dat jij inderdaad nog in het jaar 1999 leeft. De tijd van de zg melkertbanen ligt achter ons. De BOA die tegenwoordig aan het werk is, tenminste in Maastricht, dient zijn opleiding tot BAO te hebben en te voldoen aan de sporteisen die gesteld zijn. Deze laatste eisen wijken niet af an die van de Regiokorpsen (muv het vuurwapen). Ik kan het weten, ik ben zelf overgestapt van het Regiokorps naar Handhaven. De professionalisering is al gaande, en wordt steeds verder doorgevoerd.
  Het uitgeven van de taken aan beveiligers, houdt in dat de veiligheid op straat dus afhankelijk wordt van particuliere instellingen. Met enige cynisme wil ik dat betitelen als Buurtwacht… Hij die betaald heeft de meeste rechten?? de opleiding van de beveiliger ligt lager dan die van de BOA. De tijd van 2 meter groot en 2 meter breed ligt ver achter ons.

  qua uniform denk ik dat eenheid het sleutelwoord is. Iedereen weet zo wat degene tot taak heeft. geen verrassingen meer en vragen als : jullie mogen dit toch niet verbaliseren, zijn dan van de baan.

  Met het meer en meer inzetten van BOA’s geeft “Den Haag” toe dat men een grote fout heeft gemaakt toen men in 1994 de hele politie op een grote hoop gooide. Immers een stad heeft behoefte aan een andere soort van handhaven dan een plattelandsdorp.
  De politie schuift steeds verder naar Opsporing en moet noodgedwongen steken laten vallen in de handhaving. Door BOA’s bij het politiekorps te voegen, zullen ook zij na verloop van tijd niet meer in de handhaving, maar in de opsporing terecht komen en dat is iets dat voorkomen moet worden.

 4. Het is inderdaad een stuk dat aangeeft dat er duidelijkheid moet komen over de inzet en taken van een BOA.
  er zijn echt een heleboel mensen aan het werk in gemeenten die goed werk verrichten in taken waar de politie minder/geen aandacht (meer) aan besteed.

  Wel ben ik van mening dat niet elke gemeente het wiel moet uitvinden. Dergelijke versnippering is voor de BOA ook niet prettig en werkt misverstanden in de hand.
  De domeinen is een goed instrument om eea te reguleren. Koppel aan elk domein voor elke gemeente: taken, opleiding en uitrusting zodat je in het hele land een gelijke werksituatie cre?ert.
  Toezicht en handhaving door BOA’s is noodzakelijk omdat de politie meer en meer naar opsporing wordt gedirigeert. Men kan echter niet zonder elkaar.
  Dan nog systemen koppelen en convenanten afsluiten om delen van informatie mogelijk te maken en de privacy/WPG te borgen, dan kan er veel beter worden samengewerkt.
  De regie van de politie wordt bemoeilijkt omdat die een helder beeld heeft van het strafrecht, maar minder van het bestuursrecht en de werking van de gemeentelijke organisatie.

  Succes!

 5. Beste Amstaf3. Verdiep je eerst in de functie Boa’s alvorens je de Boa’s over een kam scheert met toezichthoudersfunctie van vroeger. Je bent kennelijk nog blijven steken in de vorige eeuw. Je baas (heb je die wel?) zal blij zijn met je ouderwetse gedachten.Loop eens een politiebureau binnen, en spreek de dame of heer aan die achter de balie zit….EEN BOA.!

 6. Het is goed dat de politie zich kan bezighouden met boeven vangen. BOA’s zijn hoe dan ook nodig voor alleen al de “kleine” ergenissen. Mensen die wat te zeuren hebben over een BOA zijn vaak ook de mensen die ze alleen kunnen gebruiken als ze ze zelf nodig hebben.
  Jammer dat er weer wordt verwezen naar dhr. Melkert terwijl de handhaving juist veel professioneler aan het worden is. Het is al jammer dat hemel en aarde bewogen moet worden omdat er altijd weer mensen zijn die zich niet aan de regels kunnen houden (aan lijnen honden, hondenpoep opruimen, enz.).
  Anders waren BOA’s wellicht mnider nodig en dan zou de politie het alleen ook af kunnen.

 7. Ik denk dat je beter Beveiligers dit werk kunt laten doen dan de BOA’S. Deze zijn vaak overjarig en totaal geen over(ge)wicht op de burger het zijn over het algeneem de overbodig geworden postbode’s die door reorganisatie’s geplaatst moeten worden en die moeten dan de echte mensen wereld in dit gaat niet werken.
  Zet je hier P Beveiligers voorin deze zijn over het algemeen beter opgeleid en jonger waardoor ze de straat veel beter begrijpen dan de oude garde die zich nu BOA noemen.
  Vergeet niet het waren oorspronkelijk Melkert baantjes die liepen bij de soos en die zei weet u wat we gaan u opleiden tot stadswacht

 8. Een BOA is in staat om bepaalde taken op te pakken. Alhoewel de vakkundigheid van de functionarissen te wensen overlaat. We hebben niet voor niets de Wet op de Weerkopsen op gezet na de tweede wereldoorlog. Voorkomen moet worden dan deze doelgroep, een te zware handhavingstaak krijgt. Dit zal de burger frustreren, het is goed zo laat het pakket zo. Een integrale uniform. Is niet gewenst, het gaat goed zo. Nogmaals het dient geen weerkorps effect te krijgen. Die een grotere uitstraling krijgt dan de politie. Daarnaast dient de overheid en gemeente rekening te houden met ondernemers. Een te hoge inzet, zal ook grotere beveiligingsbedrijven minder inkomen geven. En dat kan in deze tijd niet de bedoeling zijn. Doet u eerst maar eens wat aan de vakopleidingen. En laat niet alles afhangen van bonnetjes, daar verpest u het gezag van de doelgroep sterk mee naar de toekomst.

 9. Ik vind het een heel goed stuk. Het word eindelijk is tijd dat er iets gebeurd. Alle opsporingsambtenaren onder een plu is wel zo wenselijk. Zekers als het gaat om samenwerking zou dit goed zijn. Ik denk zelf onder de regie van de politie dat dat het beste is.

  Succes….

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden