Actieplan en fondsen voor verbetering jeugdhulp

0

De verbetering van toegang tot jeugdhulp is een van de belangrijkste doelen van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van het kabinet. Er is 108 miljoen euro beschikbaar om de ‘transformatie van de jeugdhulp in de komende jaren een impuls te geven’. Daarnaast is er een fonds van 200 miljoen euro voor gemeenten met tekorten.

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker voor Rechtsbescherming komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Het belang van het kind moet nog meer centraal komen te staan door tijdigere passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Ook worden wachtlijsten aangepakt. Dat staat in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Jeugdwet

De evaluatie van de Jeugdwet liet begin dit jaar zien dat de doelen van de wet nog niet zijn gerealiseerd, zoals tijdig passende hulp en meer in samenhang werken. Ook de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) geeft in haar recente rapportage aan dat ‘de overgang naar betere en veilige zorg voor kwetsbare jongeren nog in de kinderschoenen staat’. ‘Met de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten is een goede beweging in gang gezet. Maar kinderen, ouders en medewerkers hebben daar nog te weinig van gemerkt en lopen soms nog tegen problemen aan. Het werk is nog niet af. Daarom ben ik trots op dit ambitieuze programma dat er nu ligt,’ aldus minister De Jonge.

Gemeentefonds

Het kabinet gaat het programma samen met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties uitvoeren. Voor de periode 2018 tot en met 2020 is een bedrag van 108 miljoen euro via het transformatiefonds beschikbaar, waarvan het kabinet 54 miljoen inlegt en gemeenten de andere helft, om de vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp te ondersteunen. Jeugdregio’s moeten een driejarig plan opstellen om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit het transformatiefonds. Voor gemeenten met tekorten is er daarnaast een fonds van 200 miljoen euro waarop een beroep kan worden gedaan. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) gaat gemeenten ondersteunen en adviseren.

  • “Heldere taal en toegankelijke informatie zijn belangrijke verbeterpunten om ervoor te zorgen dat iedereen de weg naar goede zorg vindt”  >> Lees meer

Samenwerken

‘Betere zorg voor de jeugd bereiken we alleen als alle betrokken partijen daarbij samenwerken. Centraal in het programma staat daarom het partnerschap tussen Rijk, gemeenten, aanbieders en cliëntorganisaties,’ aldus de ministers. ‘Ons gezamenlijke hoofddoel is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Daarom gaan we beter ondersteunen tijdens de levensloop van het kind én gaan we investeren in het vakmanschap van jeugdprofessionals.’

Juiste loket

Voor dat doel zijn zes inhoudelijke actielijnen opgezet die in het programma worden uitgewerkt. Zo gaan gemeenten en andere relevante partijen samen zorgen voor een betere toegang tot jeugdhulp. Ook wordt de informatievoorziening over de hulp verbeterd door meer bekendheid te geven aan het juiste loket. ‘Dit om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen van de verschillende zorgdomeinen.’ De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die heeft meegewerkt aan het programma, ziet het plan als leidraad voor de nieuwe colleges die de komende weken in gemeenten aantreden.

Kritisch volgen

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, zegt in een reactie graag aan de slag te gaan met het actieplan, maar gaat ook de minister en gemeenten kritisch volgen. ‘Onder meer bij het verbeteren van de toegang naar jeugdhulp, het vergemakkelijken van de overgang naar volwassenheid voor jongeren in de jeugdhulp, het verbinden van zorg en onderwijs en het op orde brengen van de randvoorwaarden zoals het verminderen van de administratieve lasten.’

Te weinig mensen

FNV Zorg & Welzijn heeft gemengde gevoelens over het actieplan en vraagt aandacht voor de professionals in de jeugdhulp. ‘Het plan schetst goede bedoelingen en er komt extra geld, maar de vraag is of alle problemen die zich nu in de jeugdzorg voordoen, hiermee worden opgelost. Het is geen kwestie meer van ‘beter en effectiever’; er is gewoon te veel werk voor te weinig mensen. Bij de invoering van de Jeugdwet is immers tegelijkertijd bezuinigd op de mensen én de middelen, doordat er met de invoering van de wet ook minder geld beschikbaar kwam. Terwijl er vanuit gemeenten en de zorginstellingen wel innovatie en dezelfde goede zorg werd verlangd,’ aldus FNV.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden