Decentralisatie AWBZ-begeleiding van de baan

5

De decentralisatie van AWBZ-begeleiding naar gemeenten, via de Wmo, per 1 januari 2013 is defintief van de baan. Dat blijkt uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, zoals dat vandaag naar de Tweede Kamer gaat.

Na de val van het kabinet zag het er overigens al naar uit dat het wetsontwerp door de Tweede Kamer controversieel zou worden verklaard. Eerder was gelekt dat de IQ-maatregel wordt ingetrokken.

Citaat
In het Lenteakkord staat het volgende (p. 8 onder 'overig'):

'Enkele geplande maatregelen voor de langdurige zorg worden met dit akkoord niet meer doorgevoerd of aangepast. Dit geldt voor de overheveling van de functie begeleiding naar de gemeenten vanaf 2013. De maatregel ‘beperken doelgroep AWBZ’ (IQ-maatregel) die een structurele besparing van 250 mln. moest realiseren, wordt ingetrokken.

Tenslotte wordt de pgb maatregel met ingang van 2013 verzacht. Hiervoor is structureel 150 mln. beschikbaar.' 

VNG
De VNG pleit in haar 'Inzet verkiezingen' ervoor dat het nieuwe kabinet de decentralisatie van AWBZ-begeleiding naar de Wmo met kracht voortzet. Daar is immers breed draagvlak voor.

Over Auteur

5 reacties

 1. De overheveling van de extramurale begeleiding naar de WMO zal niet ingaan op 1 januari 2013. Of de overheveling op een later tijdstip wel doorgaat, met of zonder bezuiniging, is een zaak voor de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet die na 12 september zullen gaan zetelen…

 2. Marianne van der Beek op

  Uit een nieuwsbrief van vandaag van Groen Links:

  Het Lenteakkoord is een belangrijke eerste stap naar een groene en sociale weg uit de crisis. Door toedoen van GroenLinks zijn de vijftien meest pijnlijke bezuinigingen van het kabinet-Rutte teruggedraaid, zoals de bezuinigingen op het pgb, passend onderwijs en natuur. Lage inkomens worden gecompenseerd, waardoor de pijn van de crisis eerlijk wordt verdeeld. Groene en sociale maatregelen worden doorgevoerd. Vervuilers gaan betalen en vergroeners gaan verdienen.

  * Natuur: er wordt 200 miljoen euro voor natuur vrijgemaakt. Ook kunnen we weer aan de slag voor meer mooie natuurgebieden en planten en dieren goed te beschermen.

  * Persoonsgebonden Budget (PGB): mensen met een beperking of chronisch ziekte blijven baas over hun eigen zorg.

  * Passend onderwijs: kinderen met ADHD of autisme houden op school de begeleiding die ze nodig hebben.

  * Openbaar vervoer: de bezuiniging van 100 miljoen wordt teruggedraaid.

  * Griffierechten: de voorgenomen verhoging wordt helemaal geschrapt. Zodat burgers en kleine bedrijven zonder drempels hun recht kunnen blijven halen.

  * BTW kunsten: de BTW op podiumkunsten en kunstvoorwerpen komen weer in het oorspronkelijke lage tarief, waardoor theaters en (pop)podia weer lucht krijgen.

  * Geestelijke Gezondheidszorg: de invoering van een eigen bijdrage gaat niet door. Hierdoor blijft deze vorm van zorg toegankelijk.

  * Huishoudinkomenstoets: thuiswonende, werkende jongeren hoeven niet meer bang te zijn dat de uitkering van hun ouders wordt verlaagd. Dat vergroot hun kansen zich te ontworstelen aan armoede.

  * Ontwikkelingssamenwerking: de geplande bezuinigingen (Catshuis) op ontwikkelingssamenwerking worden teruggedraaid. Het budget blijft 0,7% van het nationaal inkomen.

  * De Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) waarmee de Bijstand, de Sociale Werkvoorziening (WSW) en de wet voor arbeidsgehandicapten (Wajong) zouden worden samengevoegd en afgeknepen is van tafel.

  * De IQ-maatregel waardoor mensen met een verstandelijke handicap minder ondersteuning zouden krijgen is van tafel.

  * De geplande bezuiniging door de overheveling van begeleiding naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt per 2013 teruggedraaid.

  * Preventieve/palliatieve zorg: De bezuiniging op palliatieve zorg wordt teruggedraaid en de eigen bijdrage in de GGZ zal worden verzacht.

  * De zogenaamde prestatiebeloning in het onderwijs gaat niet door. Wel gaat er ruim 100 miljoen extra naar het onderwijs. Voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs (30 mln.) en een extra bedrag van 75 mln. om in overleg met de sector in te zetten voor versterking van de kwaliteit van leraren en schoolleiders.

  * De basisbeurs blijft in de masterfase behouden en de ging van de aflossingtermijn van studieleningen van 15 naar 20 jaar nu niet door te voeren, maar daarover te besluiten na de komende verkiezingen.

 3. Het lijkt wel te kloppen. Er was ook al langer spraken van hoorde ik her en der in de wandelgangen. Mooi resultaat door de voorbereidingstijd die nu verlengd is. Gemeenten en zorginstelling zijn er nog lang niet allemaal klaar voor.

 4. Jean Pierre Wilken op

  Goed nieuws dat die rare IQ-maatregel van de baan is. Overheveling extramurale begeleiding AWBZ naar Wmo is dacht ik niet van de baan maar voorstel zou zijn om algehele invoering uit te stellen naar 1 januari 2014.

 5. Wim seegers op

  Graag nadere toelichting op de conclusie dat de transitie van de begeleiding van de baan is.
  Vooralsnog vind ik geen harde onderbouwing en is deze conclusie dus voorbarig. Of heb ik wat gemist?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden