Opinie Regeldruk op evenementen; hoe los je dat samen op?

0

Vooral organisatoren van kleine, lokale evenementen hebben veel last van regeldruk. Zijn deze organisatoren gebaat bij meer uniforme regelgeving of gaat het vooral om nauwere samenwerking?

  • door: Rik Voogt en Syan Schaap

De regeldruk die organisatoren van evenementen ervaren als gevolg van de vergunningenprocedures in gemeenten staat al enige tijd onder de aandacht. Al in 2006 werd in het Rijksproject “Vereenvoudiging vergunningen” vastgesteld dat de evenementensector te maken heeft met onnodige regels. Het project heeft uiteindelijk geleid tot de vereenvoudigde meldingsplicht voor kleinschalige initiatieven.

Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) adviseert de overheid om de regeldruk voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaars zo laag mogelijk te maken. Actal concludeerde eerder dit jaar: “Organisatoren van evenementen en festivals hebben last van complexe, administratieve procedures en onduidelijke, soms overbodige eisen.” Procedures kunnen slimmer, eisen kunnen duidelijker en reëler worden opgelegd.

In antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het Actal-rapport gaf Minister Plasterk deze maand aan dat het belang van beleidsvrijheid van gemeenten zich deels verzet tegen landelijk stellen van uniforme regels. Enkel waar recht gedaan moet worden aan bijzondere belangen en de inhoudelijke verschillen in regelgeving minder goed verdedigbaar zijn, is een uniforme regeling wenselijk. Anders gezegd: de landelijk vastgestelde wettelijke regelingen rond evenementen beogen slechts specifieke algemene belangen te beschermen. Voor het overige is het aan gemeenten.

  • Vergroot uw kennis over veiligheid op evenementen door te leren van praktijkervaringen en inzichten van topexperts. Meer informatie >>

Wij herkennen ons gedeeltelijk in het beeld dat Actal schetst. Het komt inderdaad voor dat evenementen te maken krijgen met nodeloze eisen. Maar zijn de regels zelf dan niet juist of gaat het om de interpretatie van de regels in de context van het evenement? Treffend is het voorbeeld dat Actal noemt over de lampionoptocht met lampjes in plaats van kaarsjes, waarbij toch een brandblusser wordt vereist. Het gaat soms mis in de wijze waarop het pakket aan veiligheidsmaatregelen op basis van toepasselijke regelgeving wordt bepaald. En ook niet altijd worden de gestelde eisen tijdig en zorgvuldig met de organisator besproken.

Procedurele eisen
Naast mogelijke regeldruk, is het misschien nog wel vaker de administratieve lastendruk voor organisatoren die evenredig dreigt te stijgen met het aantal ontheffingen en vergunningen dat steeds vroeger moet worden aangevraagd. Kleinschalige activiteiten waarvoor de organisator vervolgens een dikke envelop vol met standaardvoorwaarden toegestuurd krijgt; het motiveert niet om je te blijven inzetten voor maatschappelijk zeer wenselijke initiatieven.

Veiligheidsvoorschriften
Onder de noemer regeldruk worden ook vaak de maatregelen die organisatoren bij een evenement moeten uitvoeren bedoeld. Denk hierbij aan toegenomen eisen op het gebied van beveiliging, verkeersbegeleiding, ontruiming en extreem weer. Voor een organisator kan het onbegrijpelijk overkomen dat er zoveel informatie moet worden aangeleverd en dat veiligheidseisen blijven stijgen, ook al gaat het evenement ieder jaar goed.

Op beide fronten is er landelijk gezien nog veel te winnen. Bij het verminderen van administratieve lasten kan worden gedacht aan het stroomlijnen van het proces. Minister Plasterk refereert in dat kader aan de handreiking evenementenveiligheid (HEV). Andere verbeteringen zijn te bereiken in het duidelijker informeren en vergroten van de deskundigheid van organisatoren, het beschikbaar stellen van formats voor plannen en plattegronden of zelfs het (her)gebruik van informatie die al in eigen huis is. In die richting formuleerden de Inspecties Veiligheid & Justitie en Gezondheidszorg ook concrete aanbevelingen.

De bredere ervaren regeldruk verminderen we niet met meer uniforme regelgeving; de veiligheid bij evenementen vergroten we beslist ook niet door het schrappen van regels. Effectief verminderen van administratieve lasten en ervaren regeldruk kan bereikt worden door te investeren in inzicht, samenwerking en deskundigheid. Verminderen van regeldruk vraagt vooral samenwerking en wederzijds begrip. Gemeenten doen er goed aan om binnen de veiligheidsregio ervaringen uit te wisselen en met hun adviseurs te sparren over het bereiken van de nodige uniformiteit in de adviezen die zij van hen ontvangen. Gemeenten kunnen zich ook inzetten om organisatoren te helpen meer kennis te vergaren en betere plannen te schrijven. We zien door het hele land nu al steeds meer initiatieven gericht op kennisuitwisseling en samenwerking.

Een scherpe diagnose van het lokale beleid en het proces van vergunningverlening in het licht van deze aanbevelingen levert vaak concrete verbeterpunten op. De gemeentelijke keuzes die daaruit volgen, gericht op vermindering van lastendruk en regeldruk, zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen tegen de gevolgen voor de veiligheid. Een positief bedoelde verandering in de criteria, in procedures of de te treffen maatregelen mag immers nooit leiden tot toename van de veiligheidsrisico’s bij evenementen, ongeacht hoe groot die activiteiten ook zijn.

  • Leer aan de hand van de gemeente praktijk over Crowd Counting, Crowd Modelling en Crowd Management. Maar natuurlijk ook over een goede aanpak bij terreurdreiging. Krijg daarvoor ook de meest actuele inzichten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
    Meer informatie >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden