Kabinet en VNG onderhandelen over sociaal en zorgakkoord

0

De brief van Plasterk geeft een beeld van de punten waar voor gemeenten nog winst te halen is. “Mocht dat niet werken, dan wordt het quotum geactiveerd.”

“De brief van het kabinet biedt voldoende aanknopingspunten voor verder overleg”, zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. “Het is nu helder waar nog verschillen van inzicht zijn en daarover is overleg nodig. Zodra we dat in een overleg met het kabinet hebben bestendigd, kunnen we samen met de sociale partners aan de slag in de Werkkamer.”

Hiermee is de impasse tussen het kabinet en de VNG doorbroken, na de lauw tot koeltjes ontvangen brief van staatssecretaris Lodewijk Asscher.

Het gaat dus om twee akkoorden en dertien wijzigingen. Bijna 100 procent van de leden die hierover stemden tijdens het jaarcongres van de vereniging zouden graag zien dat het sociaal akkoord en het zorgakkoord volgens de zo massaal aangenomen resolutie worden herschreven. De dertien punten staan hier op een rij. Schuin gedrukt staat de kern van de puntsgewijze reactie van de minister.

Sociaal akkoord
1)
Eén regeling voor de onderkant arbeidsmarkt, dus geen aparte regelingen en regimes voor arbeidsgehandicapten. “Dit sluit aan bij het uitgangspunt van het kabinet in het regeerakkoord“, reageert Plasterk. “De Participatiewet maakt dat mogelijk.”

2) Geen landelijke indicatiestelling, gemeenten organiseren dat zelf, dan wel in regionaal verband.
Sociale partners hebben centrale indicatiestelling van werknemers naar voren gebracht. Het kabinet heeft gesteld dat dit nog wordt bezien. Nadere uitwerking vindt plaats in de landelijke regelgeving alsook door gemeenten, werknemers en werkgevers in de Werkkamer en de regionale werkbedrijven.

3) De arbeidsmarktregio bepaalt zelf de wijze van organisatie en samenwerken binnen de regio.
“De wijze waarop gemeenten in de regio samenwerken is aan hen. Het sociaalakkoord bevestigt de al ingeslagen richting en maakt de arbeidsmarktregio’s concreter
.”

4) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de participatie van de onderkant van de arbeidsmarkt.
We gaan uit van decentrale uitvoering. Dit laat onverlet dat voor succesvolle bemiddeling van arbeidsbeperkte mensen naar banen die voortvloeien uit de baangarantie van werkgevers en werknemers de gecombineerde inzet van gemeente, werkgevers en werknemers nodig is.”

5) Het Rijk ervoor zorgt dat werkgevers voldoende werkplekken organiseren voor de onderkant arbeidsmarkt.
Mocht de baangarantie onvoldoende werken, dan wordt het kabinet, na overleg met sociale partners, het quotum geactiveerd.”

6) Het Rijk zorgt voor een toereikend macrobudget en zorgt ervoor dat gemeenten daarover tijdig worden geïnformeerd.
Loondispensatie wordt vervangen door loonkostensubsidie, wat een duurder instrument is. Daarom is hier 480 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Het kabinet is voornemens dit beschikbaar te stellen aan gemeenten. Met het sociaal akkoord wordt ook de korting op de Wsw een extra jaar uitgesteld. Hierdoor ontvangen gemeenten 300 miljoen meer dan voorzien in het regeerakkoord.”

7) Er komt geen afzonderlijke cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt.
Er is geen sprake van een aparte cao.”

8) Voor beschut werk is de beloning maximaal 100 procent van het wettelijk minimumloon.
Relevant is dat de overheid een loonkostensubsidie geeft ter grootte van het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon. Is het cao-loon hoger, dan is dit voor de rekening van de werkgever.”

9) De financiering van de pensioenen van de SW-sector wordt duurzaam opgelost.
Het Rijk is graag bereid om met de VNG te bezien welk effect op het pensioenfonds uitgaat van de in het regeerakkoord en het sociaal akkoord voorziene afsluiting van de instroom in de Wsw en tot een oplossing te komen.”

Zorgakkoord
10)
Geen korting van 89 miljoen euro op het gemeentefonds ten behoeve van de huishoudelijke hulp.
Het kabinet zal met de VNG het gesprek over dit knelpunt in het brede kader van de financiële besluitvorming in augustus voortzetten.”

11) Wettelijke instrumenten en beleidsvrijheid om te zorgen dat de maatschappelijke ondersteuning terecht komt bij mensen die het niet zelf kunnen regelen en/of het niet zelf kunnen betalen.
“Deze conditie sluit aan bij de visie op de langdurige zorg en wordt thans in nauw overleg tussen VWS en VNG uitgewerkt in een wetsvoorstel voor een nieuwe Wmo dat eind 2013 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden
.”

12) Geen schotten in de budgetten (Huishoudelijke Hulp, Jeugd GGZ).
Het kabinet doet onderzoek naar de vorming van een sociaal deelfonds binnen het Gemeentefonds. De middelen voor huishoudelijke hulp en Jeugd GGZ zullen opgaan in het deelfonds en dus ontschot ter beschikking komen.”

13) Proportionele inspectietaken.
In het sociale domein wordt bezien hoe toezicht en handhaving meer op dezelfde leest kunnen worden geschoeid, om bureaucratie te voorkomen. Ook wordt gewerkt aan meer samenwerking tussen rijksinspecties binnen dit domein.”

De VNG zat niet aan tafel bij de onderhandelingen over het sociaal en zorgakkoord. Door de resolutie en de ruimte die minister Plasterk in zijn brief laat, wordt er binnenkort weer gesproken over de inhoud van die akkoorden en hun uitwerking op de praktijk van het werk in gemeenten. Vervolgens schuiven de sociale partners weer aan. Het cement van in beton gegoten akkoorden is nog lang niet droog.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden