Seksrel Wassenaar kost inwoners 1,5 ton

4

De gemeente Wassenaar is tot een financiële regeling gekomen met een oud-wethouder en drie raadsleden die waren betrokken bij een affaire rond beschuldigingen over seksuele intimidatie.

In totaal betaalt Wassenaar ruim anderhalve ton uit de gemeentekas, heeft ze bekendgemaakt.

De raadsleden verweten toenmalig wethouder Henk de Greef ongepast gedrag na een nachtelijke ‘nazit’ in het stadhuis van Wassenaar in februari vorig jaar. Hij zou ongepaste opmerkingen hebben gemaakt tegen raadslid Mary-Jo van der Velde. Haar fractievoorzitter en een andere fractievoorzitter stelden daar destijds vragen over in de raad.

Met de regeling is een streep onder de zaak gezet en zien alle partijen af van gerechtelijke stappen, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Reputatieschade en smartengeld
Van de 151.000 euro gaat in totaal 120.000 naar het raadslid en de twee fractievoorzitters. Dit bedrag is gebaseerd op kosten voor “juridische bijstand enerzijds en schadevergoeding wegens verlies aan arbeidsvermogen, reputatieschade en smartengeld anderzijds”. Hiervoor zijn declaraties voor juridische bijstand, een medische rapportage en schadeberekeningen ingediend. De Greef krijgt 31.000 euro voor procedurekosten.

“Partijen betreuren dat de kwestie ernstig is geëscaleerd en heeft geleid tot beschadiging van diverse privépersonen en de gemeente”, staat in een verklaring.

Proceskosten
De gemeente zegt dat ze met de regeling onder meer proceskosten heeft voorkomen, waarbij een rechter bovendien mogelijk toch had aangestuurd op het treffen van een minnelijke regeling. Ook zijn nu “de bestuurlijke verhoudingen hersteld”.

De zaak is nog niet helemaal ten einde. Er loopt nog een hoger beroep van integriteitsbureau BING tegen de uitspraak van de accountantskamer. Die gaf een berisping aan een accountant van BING voor zijn onderzoek naar de Wassenaarse rel omdat hij zijn werk slecht zou hebben gedaan.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

4 reacties

 1. J.G. Janssen op

  Ook in mijn ogen is hier sprake van strijd met de wet. Daarnaast is ook een dwingend openbaar belang met vernietiging gediend. In artikel 132, vierde lid, van de Grondwet is bepaald dat de Kroon een besluit van een gemeentelijk of provinciaal bestuursorgaan kan vernietigen indien het besluit in strijd is met het recht of het algemeen belang. Het artikel is onder meer uitgewerkt in de Gemeentewet. In artikel 273 van de Gemeentewet komt de bevoegdheid om de Kroon in kennis te stellen van een besluit, dat naar het oordeel van de burgemeester voor vernietiging in aanmerking komt, toe aan de burgemeester. Van de burgemeester mag dus actie worden verwacht. Maar ook iedere burger kan een verzoek tot vernietiging doen bij de Kroon (lees Minister van BZK). Ik neem aan dat niet iedere inwoner van Wassenaar zich kan vinden in de uitkomst van dit ‘onderonsje’ van zijn bestuurders.

 2. Nou nog een onafhankelijk gedegen onderzoek of die kosten uiteindelijk op het bord van de inwoners geschoven mogen worden?direct en/of indirect via beleidswijzigingen. Wat op zich een schande is, maar inmiddels toch in het hele land gedaan wordt door de overheid?als financiële tegenvallers etc. opdoemen. Daar zit nou de kneep van vele problemen die vele inwoners daardoor hebben opgelopen vanwege dat afschuifgedrag.

 3. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

  (vervolg) Ik citeer de Hoge Raad:
  ‘Art. 99 lid 1 Gemeentewet behelst een verbod dat raadsleden ten laste van de gemeente andere vergoedingen of tegemoetkomingen ontvangen dan bedoeld in art. 95 leden 1 en 2 Gemeentewet. Dit verbod vormt het logische sluitstuk op het stelsel van art. 95 leden 1 en 2 en de in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden geregelde maxima. Zonder dat verbod zouden die maxima immers kunnen worden ontgaan. Aldus is het verbod van art. 99 Gemeentewet in de parlementaire geschiedenis ook toegelicht (Kamerstukken II, 1974-1975, 13 238, nrs. 1-4, p. 10).
  De wetgever heeft het dus van wezenlijk belang geacht dat gemeenteraadsleden geen andere vergoedingen ten laste van de gemeente ontvangen dan bij of krachtens wet voorzien. Hiermee strookt het art. 99 lid 1 Gemeentewet, mede gelet op de aanvangswoorden ervan (‘Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend’), aldus uit te leggen dat ook het aan gemeenteraadsleden toekennen van vergoedingen ten laste van de gemeente – al of niet bij verordening – is verboden. ‘

  Gemeente Wassenaar, ga U schamen, zowel voor deze ‘seks-rel’ als voor dit onwettig besluit om de kemphanen te ‘belonen’!
  Minister Plasterk, grijp in en vernietig dit besluit!

 4. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

  De financiële regeling die de gemeente Wassenaar heeft getroffen is in strijd met de Gemeentewet !!!
  Raadsleden (en mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de wethouder) krijgen reeds een vergoeding van de gemeente o.g.v. het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Andere vergoedingen mag de gemeente NIET aan hen verstrekken, o.g.v. art 99 Gemeentewet. Dus ook geen vergoedingen o.g.v. onderlinge twisten, nog los van de (terechte) vraag waarom de gemeente zich inlaat met deze onderlinge smeerpijperij, een lokale democratie onwaardig…
  Zie hierover in stellige zin: de Hoge Raad in zijn arrest van 21 dec. 2012.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden