Persoonsgegevens voortaan op facturen jeugdzorg

0

Wijziging van de Regeling Jeugdwet zorgt dat jeugdhulpaanbieders persoonsgegevens met gemeenten delen ten behoeve van de financiële afwikkeling en controle van declaraties.

Het was lange tijd onduidelijk wat hulpverleners en instellingen nou wel met gemeenten mochten delen aan persoonsgegevens en wat niet. Sommige aanbieders kozen ervoor om door alle onduidelijkheid maar niks te delen, anderen deelden gewoon alles.

Om die onduidelijkheid weg te nemen en misverstanden of fouten te voorkomen wordt via de Veegwet een meer expliciete grondslag geboden voor de uitwisseling van gegevens.

Die Veegwet wordt later dit jaar in de Kamer behandeld. Om de tijd te overbruggen en een werkbare situatie te creëren is besloten om met ingang van morgen, en met terugwerkende kracht, een tijdelijke ministeriële regeling in te voeren. Dit om ‘te regelen dat gemeenten niet alleen ten behoeve van het verzamelen van beleidsinformatie, maar ook voor de uitvoering van de Jeugdwet zelf, gegevens van de jeugdige of zijn ouders mogen verwerken en dat dergelijke gegevens voor zover noodzakelijk bsn’s en persoonsgegevens mogen omvatten’.

Voorwaarden

De voorwaarden lijken nu helder. Gemeenten mogen in het kader van betaling van jeugdhulp, preventie, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering slechts die persoonsgegevens verwerken, die noodzakelijk zijn om te bepalen of een betaling rechtmatig zal zijn of om fraude te bestrijden.

[([003_rb-image-2667771.jpeg])]

Alles over de laatste ontwikkelingen rond de jeugdzorg is te vinden in ons themadossier.
Lees meer >>

Een aanbieder van jeugdhulp of preventie en de gecertificeerde instellingen dienen die (persoons)gegevens bij hun declaratie te vermelden, die voor de gemeente noodzakelijk zijn om na te gaan of de declaratie rechtmatig is. Doorgaans zullen dit de gegevens zijn die zij ingevolge hun contractsafspraken met de gemeente bij de declaratie dienen leveren.

Een jeugdhulpaanbieder, een aanbieder van preventie of een medewerker van een gecertificeerde instelling er nu van uitgaan dat hij, zonder in strijd te komen met zijn (medisch) beroepsgeheim, bij de declaratie de gegevens mag verlenen die hij met de gemeente is overeengekomen te leveren, mits het niet om meer of gedetailleerder gegevens gaat. Is dat toch het geval (heeft een gemeente bijvoorbeeld in een contract met een ggz-aanbieder neergelegd dat in alle gevallen de diagnose moet worden vermeld), dan zullen de over het jaar 2015 gesloten contracten alsnog moeten worden aangepast.

Een gemeente moet in zijn contracten slechts die gegevens van de gecontracteerde aanbieders en gecertificeerde instellingen te vragen, die hij gezien de overeengekomen producten en de overeengekomen financieringswijze nodig heeft. Ook hier geldt dat het aangewezen is om over 2015 gesloten contracten aan te passen voor zover de gemeente te veel vraagt.

Voorbesproken

Een concept van de regeling is voorgelegd aan de VNG en branche- en beroepsorganisaties. De VNG kan zich in de regeling vinden en de branche-organisaties zijn van mening dat de regeling zo snel mogelijk van kracht dient te worden omdat de regeling het voor de aanbieders en gecertificeerde instellingen weer mogelijk maakt om te gaan factureren en de gemeenten om weer te gaan betalen. Zij zijn het, net als de beroepsorganisaties, op hoofdlijnen eens met de inhoud van de regeling, zij het dat een aantal van de op ggz-terrein werkzame organisaties het liefst ziet dat er bij de declaratie van ggz-behandelingen in het geheel geen diagnose-informatie wordt gemeld.

Het ministerie is ook blij dat de regeling er nu is. “Juist doordat voorliggende regeling het mogelijk maakt om declaraties in te dienen en te betalen, wordt de continuïteit van de jeugdhulp bevorderd.”

Kennislink

Xpert Sociale Zaken geeft alle lokale overheden helder inzicht en actuele kennis in het sociale domein. Meer informatie >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.