Informatiebeveiliging verdient sleutelrol

3

Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van de informatievoorziening, ook binnen de overheid. Zonder informatie liggen processen stil en is bedrijfsvoering niet mogelijk.

Als de informatie waarmee wordt gewerkt onjuist is, niet beschikbaar is of op straat komt te liggen, kan dit grote gevolgen hebben voor de organisatie. Gerard Stroeve, manager Security & Continuity Services bij Centric, geeft dagelijks advies aan organisaties over de bescherming van informatie. Gerard: “Informatiebeveiliging is niet langer een sluitpost, maar vervult een sleutelrol binnen de bedrijfsvoering.”

Toenemende risico’s

“Ik zie dat de risico’s ten aanzien van informatievoorziening toenemen als gevolg van de ontwikkelingen van deze tijd. Denk daarbij aan trends als social media, mobiel werken, BYOD, cloud computing en big data. Niet zelden wordt de uitdaging om informatie goed te beschermen op ad-hoc-basis aangepakt en is de aandacht nagenoeg uitsluitend gericht op de digitale informatievoorziening. Er worden als het ware pleisters geplakt die op enig moment weer loslaten. In de praktijk resulteert deze aanpak in een beperkte aanpak van de issues en bovendien in een willekeurig uitgavenpatroon.”

In control zijn

“Met het toenemen van de afhankelijkheid van informatie neemt het belang van een betrouwbare informatievoorziening toe. Om daadwerkelijk ‘in control’ te zijn, is het raadzaam continu en op een gestructureerde wijze integrale aandacht te geven aan de bescherming van informatie. Informatie moet op een weloverwogen, passende wijze beschermd worden, afgestemd op de aanwezige risico’s. Daarbij wordt idealiter procesmatig een antwoord gevonden op de volgende vragen:

• Welke informatie moet er beschermd worden?
• Welke dreigingen zijn er en wat is de impact van een eventuele verstoring?
• Welke mate van bescherming is passend?
• Welke beheersmaatregelen moeten worden genomen?

Door structureel antwoord te zoeken op deze vragen, wordt het beschermen van informatie onderdeel van de bedrijfsvoering en organisatiecultuur. Informatiebeveiliging is niet langer een sluitpost, maar vervult een sleutelrol binnen de diverse processen.”

Visie op informatiebeveiliging
“Vanuit onze jarenlange ervaring met informatiebeveiliging bij uiteenlopende organisaties, hebben wij een heldere visie op de beveiliging van informatie ontwikkeld. Deze visie kenmerkt zich door een aantal uitgangspunten. Voor Centric is informatiebeveiliging breder dan IT en is het een proces en geen project. Daarnaast is informatiebeveiligingsbewustzijn binnen uw organisatie en bij uw medewerkers essentieel. Hierna licht ik deze drie uitgangspunten nader toe.”

Informatiebeveiliging is breder dan IT

“Een van de belangrijkste pijlers van informatiebeveiliging is naar mijn overtuiging beleid. Het hoogste management moet het beleid formuleren, dragen en uitdragen naar de rest van de organisatie. Niet omdat derden dat eisen, maar vanuit een oprechte, intrinsieke motivatie. Een valkuil is het concentreren van de aandacht op enkel de IT-aspecten van informatiebeveiliging en/of op het vertrouwelijkheidaspect van digitale informatie. Het gaat echter om informatiebeveiliging in de breedste zin van het woord.”

“De kern van goede informatiebeveiliging is om continu te beoordelen welke maatregelen passend zijn en deze, waar nodig, bij te stellen. De basis voor passende informatiebeveiliging wordt daarom gelegd door het inrichten van een proces, het Information Security Management System (ISMS).

Het ISMS vormt binnen de informatiebeveiligingsorganisatie het kwaliteitsproces rond (de inrichting van) informatiebeveiliging. Het proces omvat typisch de stappen Plan, Do, Check en Act (PDCA-cyclus). Vanuit deze fasen kun je de diverse activiteiten om te komen tot passende informatiebeveiliging periodiek en in onderlinge samenhang uitvoeren. Vanuit de diverse fasen kunnen er uiteraard projecten worden geïnitieerd om tot uitvoering van de activiteiten te komen.

Om informatiebeveiliging als proces te laten werken, dient uw organisatie dat proces te ondersteunen. Dit betekent dat functies, rollen, taken en verantwoordelijkheden gekoppeld moeten worden aan personen. Een belangrijke coördinerende functie is die van (informatie)beveiligingsfunctionaris. Het heeft de voorkeur deze rol niet binnen de afdeling IT te beleggen, maar op een algemeen, breder niveau. Een managementforum kan de diverse onderdelen van de organisatie vertegenwoordigen en tijdens periodieke bijeenkomsten het proces evalueren, incidenten bespreken en leerpunten formuleren.”

Informatiebeveiligingsbewustzijn is essentieel

“Informatiebeveiligingsbewustzijn bij het hoogste management én de medewerkers is essentieel. Het fundament voor informatiebeveiliging wordt gevormd door het draagvlak vanuit het (hoogste) management. Om dit draagvlak te creëren is inzicht nodig in de risico’s rond de informatievoorziening en de gevolgen die een bedreiging voor de organisatie kan hebben.

Daarnaast is binnen het stelsel van beheersmaatregelen de factor mens een kwetsbare pijler. Het bewustzijn rondom informatiebeveiliging draagt voor een groot deel bij aan het verstevigen van deze pijler. In de optimale situatie is de aandacht voor het passend omgaan met de informatie als een tweede natuur aanwezig bij elk van uw medewerkers.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

3 reacties

 1. P.J. Westerhof op

  Informatiebeveiliging vervulde altijd al een sleutelrol, maar fungeert nog steeds als sluitpost. Onderzoeksrapporten over vele jaren getuigen ervan.

  Bovenstaande betreft eigenlijk alleen maar het ‘eigen belang’ van de administratieve organisatie, de ‘bedrijfsvoering’.
  De verplichtingen en verantwoordelijkheden vanuit ‘Governance & Compliance’ met betrekking tot de eigen primaire taakstelling zijn aanzienlijk groter. En deze blijven onbenoemd.

  De accountability hiervoor ligt bij het hoogste management.
  Deze accountability kan niet worden gedelegeerd.

 2. Gemeentelijke bestuurders hebben november 2013 ingestemd met de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente?.
  De resolutie is met grote meerderheid aangenomen. De bestuurders onderschrijven hiermee het belang om binnen hun gemeente informatiebeveiligingsbeleid vast te stellen aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
  * Eigenaarschap:
  Binnen de gemeenten is het College integraal verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie binnen de werkprocessen van de gemeente. Informatiebeveiliging gaat niet over ICT alleen, het gaat over informatie in alle verschijningsvormen binnen de organisatie.
  Informatiebeveiliging is een lijnverantwoordelijkheid en onderdeel van de kwaliteitszorg voor organisatie- en bestuursprocessen en de ondersteunende informatiesystemen.
  * Voor wie?
  De strategische Baseline geldt voor gemeenten waartoe gerekend worden de gemeenten met de daaronder vallende diensten, bedrijven en instellingen zoals werkpleinen.
  * Waarop van toepassing
  Het gehele proces van informatievoorziening en de gehele levenscyclus van informatiesystemen, ongeacht de toegepaste technologie en ongeacht het karakter van de informatie.
  ( KINGgemeenten.nl).

 3. Prima artikel! Het verlagen van risico’s kan alleen gebeuren in een organisatie als er wordt gekeken naar het menselijk gedrag EN de processen EN de techniek. Het al-dan-niet veilige gedrag van medewerkers is een belangrijke factor bij het verlagen van de risico’s. 40% van de security incidenten wordt veroorzaakt door menselijk gedrag. Goede security awareness training zal het bewustzijn van medewerkers verhogen en ze motiveren tot veilig gedrag. Maar ook de processen in een organisatie dienen door een security-loupe bekeken te worden. In hoeverre staat het onderwerp security op de agenda van de organisatie? Is er een goed security- en Privacy beleid? Weten we wel welke informatie we bezitten? Welke bestanden? Waar staan die opgeslagen? Wie hebben toegang? Zijn dat privacy gevoelige gegevens? Hoe lang wordt die informatie bewaard? Als je dat niet precies weet kun je het ook niet beschermen. Inventariseer dat dus, de gevolgen (schade, boete, reputatie) van een datalek kunnen namelijk enorm zijn!

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden